TRIS: Javno naznanilo - Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica; javna razgrnitev med 18.2. in 3.3.2016

  • 18 Februar 2016 |

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA

Javno naznanilo o javni razgrnitvi:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica (SD OPPN) bo potekala od 18. februarja 2016 do vključno 3. marca 2016 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delovnikih v času uradnih ur občinske uprave.

Javna obravnava bo v sredo, 24. februarja 2016, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Črnomelj. Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem SD OPPN.

Javnost lahko poda mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev  SD OPPN – pripombe – TRIS Kanižarica «. Pripombe in mnenja je možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

ODLOK
pdfdopolnjen osnutek – odlok - tekst

GRAFIKA

pdf1_situacija prostorske ureditve_2016

pdf2_pregledna situacija na DOF_2016

pdf3_vplivi in povezave s sosednjimi območji_2016

pdf5_1_1_ureditvene enote_2016

pdf5_1_2_ureditvene enote

pdf6_1_situacija prometne ureditve_2016

pdf6_2_situacija infrastrukture_2016

pdf7_prikaz ureditev – okolje, narava_2016

pdf8_prikaz ureditev – obramba, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarom_2016

pdf9_načrt parcelacije_2016

POVZETEK ZA JAVNOST
pdfpovzetek za javnost - tekst
pdfpovzetek za javnost - grafika

STROKOVNE PODLAGE
pdfstrokovne podlage – tekst
strokovne podlage - grafika
pdf1_prikaz obstoječega stanja
pdf2_spremembe prometne ureditve
pdf3_analiza lastništva
pdf4_analiza stanja in teženj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.