JAVNI RAZPIS - sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

  • 08 Avgust 2016 |

MGRT je objavil Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih Pokolpje in Maribor s širšo okolico.

Celoten razpis in razpisno dokumentacijo najdete na: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1088

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri vzpostavitvi nove poslovne enote, širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti in bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko za območje Maribora s širšo okolico največ 1.297.000,00 EUR, za območje Pokolpja pa 1.500.000,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in so na dan objave javnega razpisa vsaj en (1) mesec registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/2013 in 55/2015), imajo na dan objave javnega razpisa vsaj en (1) mesec sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju in bodo izvedle začetno investicijo na upravičenem območju. Do sredstev na tem javnem razpisu ni upravičeno podjetje, ki so mu bila odobrena sredstva na javnih razpisih za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja ali Maribora in ni izpolnilo ali ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti ali ni dosegel ciljev pogodbe kljub temu, da pogodbeni rok za to še ni iztekel.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša 2.797.000,00 evrov, od tega 797.000,00 EUR v 2016 in 2.000.000 EUR v 2017. MGRT bo 25% razpisanih sredstev (699.250,00 EUR), v skladu z zakonodajo s področja javnih financ, izplačalo v obliki predplačil v letu 2016. Vsa preostala razpisana sredstva za leto 2016 in vsa razpisana sredstva za leto 2017 se izplačajo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin za že opravljene nabave blaga, storitev in izvedena gradbena dela.

Intenzivnost pomoči za začetne investicije na upravičenem območju, ne sme preseči:

- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,

- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in

- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški so tisti stroški nakupa osnovnih sredstev in so nastali in bili plačani v času od oddaje vloge do 27.10.2017. Strošek je upravičen, če je bilo osnovno sredstvo kupljeno, plačano in dobavljeno in je usposobljeno za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti stroškov. Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta 2016 ne morejo prenašati v prihodnja leta, prav tako se odobrena vendar neporabljena sredstva iz leta 2017 ne morejo prenašati v prihodnja leta. Upravičenci morajo dinamiko financiranja projekta prilagoditi tako, da bo v letu 2016 možno črpati 25% vrednosti sofinanciranja v obliki preplačila ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa. Če zahtevka skupaj z bančno garancijo v letu 2016 upravičenec ne bo izstavil v prekluzivnem roku tj. do 28.10.2016, se bo štelo, da je je pogodba razvezana po samem zakonu, izpolnitev obveznosti v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

- nakup novih strojev in opreme,

- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,

- gradbeno obrtniško instalacijska dela,

- nakup objektov.

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 5.9.2016, do 12.00 ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24.00 ure.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.