Informacija za javnost - Celostna prometna strategija občine Črnomelj

  • 12 April 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ČRNOMELJ: SKUPAJ DO PRIVLAČNEGA OKOLJA IN ZADOVOLJNE SKUPNOSTI

Celostna prometna strategija (CPS) je temeljni strateški dokument Občine Črnomelj na področju načrtovanja razvoja prometa za naslednjih 5 let. Dokument je bil 30. marca 2017 sprejet na Občinskem svetu Občine Črnomelj in upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta, občine, regije ter trenutne načrtovalske prakse in rešitve. Gre za nov način razmišljanja o načrtovanju prometnih ureditev, ki pomenijo korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa v občini.

Priprava CPS se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Dokument je nastajal v več fazah v obdobju od maja 2016 do marca 2017, kjer so se vrstile analize stanja prometa v občini, izvajale delavnice ter posveti s ključnimi deležniki in javne razprave z zainteresirano javnostjo. Na podlagi pridobljenih izkušenj so izdelovalci skupaj z Občino Črnomelj predvideli vizijo in cilje občine pri načrtovanju prometa, ki temelji na strateških usmeritvah trajnostne mobilnosti, kjer je v ospredju zmanjšana uporaba avtomobila, boljša kakovost javnih prostorov ter k spodbujanju hoje in kolesarjenja. S tem bo postala prijetnejša za bivanje, predvsem na račun izboljšane varnosti, zdravja ter dostopnosti do posameznih območij in storitev.

Uresničitev zadanih ciljev je dosegljiva le s spremenjenim načinom dela in drugačnim pristopom k reševanju prometnih problemov, zato CPS predvideva nabor ukrepov za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti. Ker trajnostno in celostno urejen promet ne pomeni le bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev in manjšega onesnaženja, se izbrani ukrepi osredotočajo predvsem na objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj, posledično pa oblikujejo tudi prostor. En izmed pomembnejših ukrepov, ki ga je občina oblikovala, je namreč umirjanje motoriziranega prometa, predvsem v krajevnih središčih. Z uvajanjem območij umirjenega prometa, s preusmeritvami prometa, ureditvami ulic z zamenjavo smeri vožnje in postavitvijo preventivnih radarskih tabel za opozarjanje hitrosti bo zmanjšan obseg motornega prometa v preurejenih območjih povečal varnost in s tem spodbudil prebivalce, da več pešačijo, kolesarijo ali uporabljajo javni potniški promet. Učinek ukrepa bo tako na ravni urejenosti krajevnih središč, ki bodo postala prijazna pešcem in kolesarjem, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti. Da bi zagotovili pogoje za povečanje hoje in kolesarjenja, bo občina sistematično izboljševala obstoječo infrastrukturo za pešce in kolesarje, kjer se bo na problematičnih območjih urejalo pločnike in prehode za pešce, vzpostavila bo omrežje novih pešpoti, katere bodo sestavljene iz poti, ki so smiselno povezane, brez ovir za pešce in kolesarje ter bodo ustrezne tudi za gibalno omejene osebe, primerno osvetljene ter s tem varne in prijetne. Z ureditvijo parkirnih površin izven krajevnih središč se bodo izboljšale parkirne razmere v samih jedrih. S tem se bodo zmanjšali negativni učinki motornega prometa in take ureditve dajejo prostoru novemu ter svež pridih, saj lahko krajevna središča ponovno oživijo, s tem pa se tudi poveča njihova privlačnost za bivanje in preživljanje prostega časa.

S Celostno prometno strategijo je Občina Črnomelj naredila velik korak k vzpostavitvi trajnostnega prometna sistema, kar je tudi največji učinek celostne prometne strategije. S tem se bo namreč izboljšala prometna varnost, dostopnost delovnih mest in storitev bo zagotovljena za vse, zmanjšalo se bo onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, prav tako pa se bo povečala učinkovitost in zmanjšali stroški potniškega in tovornega prevoza, kar bo prispevalo k izboljšani privlačnosti in kakovosti mestnega in zalednega okolja.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

S pripravo ukrepov za CPS je Občina Črnomelj začrtala pot k trajnostni mobilnosti. Celostna prometna strategija torej niso le nove ceste, križišča, parkirišča, ampak sprememba potovalnih navad in načrtovanje ukrepov za ljudi, ne le za vozila.

Izdelan dokument je bil nujno potreben, saj je z njim povezano črpanje evropskih sredstev za izvajanje zapisanih ukrepov (npr. vzpostavitev in ureditev kolesarskih in peš povezav, večja prometna varnost otrok, …).

pdfPLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2017

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.