Informacija za javnost - Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj

  • 07 Junij 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST
Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2016) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Občina Črnomelj je do roka za oddajo prijav (12.1.2017) na zadevni javni razpis JOB-2016, uspešno prijavila operacijo »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj«, saj je dne, 21.4.2017, prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo sklep št. 4301-5/2016/218, na podlagi katerega so ji dodeljena nepovratna sredstva v višini 649.149,35 EUR, od tega je 590.797,72 EUR namenjenih za investicijo preko javno-zasebnega partnerstva, 58.352,34 EUR pa za investicijo preko javnega naročila za obnovo streh na treh objektih, ki ga je Občina Črnomelj peljala ločeno, a vzporedno z omenjeno operacijo.

Na podlagi predhodno izpeljanega Javnega razpisa - podelitev koncesije za izvedbo projekta "Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj", katerega predmet je bil izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj, je bila koncesija z Odločitvijo št. 360-22/2016-52, z dne, 4.1.2017, oddana družbi Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki je oddala popolno končno ponudbo. Koncesija se je podelila za obdobje 15. let.

Višina celotne investicije, po modelu javno zasebnega partnerstva, v vseh sedmih javnih objektih, ki so predmet zadevne operacije znaša, 1.476.994,31 EUR brez DDV-ja.
DDV celotne operacije bo pokril zasebni partner in znaša 324.938,75 EUR.

Občina Črnomelj bo kot javni partner k operaciji prispevala delež v višini 146.222,44 EUR.

Na zadevni javni razpis Ministrstva za infrastrukturo je bilo prijavljenih sedem javnih stavb, od tega se bodo:

- na petih stavbah izvedli gradbeni in tehnološki posegi: Bivši dijaški dom Črnomelj skupaj s knjižnico, Osnovna šola Dragatuš, Podružnična šola Adlešiči, Zdravstvena postaja Vinica in Črnomaljski grad;

- na dveh stavbah pa le tehnološki posegi, ki zajemo zgolj priklop na novo - daljinsko ogrevanje iz stavbe Bivšega Dijaškega doma Črnomelj: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, Osnovna šola Milke Šobar Nataše Črnomelj.

Predvideni ukrepi v sklopu javno zasebnega partnerstva

Energetska sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj skupaj s traktom knjižnice zajema toplotno sanacijo sten, in sicer delno iz notranje in delno iz zunanje strani, delno zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe, in celovito prenovo kotlovnice s sprehodom iz ELKO na lesno biomaso.

OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj se energetsko sanirata v manjši meri, saj prijavljena investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v OŠ Mirana Jarca pa tudi vgradnjo manjkajočih termostatskih ventilov.

Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš, kjer ni načrtovana dozidava in delna rekonstrukcija, je predvidena toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici, toplotna izolacija ovoja stavbe, delna zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter vgradnja toplotnih črpalk.

V Podružnični šoli Adlešiči bo toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

V Zdravstveni postaji Vinica je predvidena toplotna izolacija strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

Črnomaljski grad se bo sanirala v manjši meri: predvidena je celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova plinskih kotlov, ki se nadomestijo s skupno kotlovnico na lesno biomaso za vse uporabnike v stavbi.

Analiza prihrankov, ki bodo doseženi z realizacijo projekta, je pokazala, da se bo z izvedbo naložbe energetska učinkovitost sedmih objektov bistveno izboljšala. Glede na sedanjo rabo energije bo v teh objektih realiziran prihranek v višini malo manj kot 611 MWh, kar glede na sedanjo porabo predstavlja skoraj polovični prihranek, torej se bo raba energije v objektih skoraj prepolovila, poleg tega pa bo po izvedeni naložbi večino potreb po energiji zagotovljenih iz obnovljivih virov energije.

Na osnovi prihranka energije se bo z investicijo zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, saj se predvideva, da se bo izpust emisij CO2 zmanjšal skoraj za 294 t/leto.

logotipi

Občina Črnomelj
Petrol d.d., Ljubljana

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.