Informacija za javnost - Zaključena 21. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 07 Julij 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Zaključena 21. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj 

Občinski svet Občine Črnomelj se je 6. julija sestal na redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj in obravnaval 24 točk dnevnega reda. Prvotno je bilo predvidenih 25 točk, a so svetnice in svetniki izglasovali umik 21. točke - Informacija o poimenovanju prostora/trga med glasbeno šolo in cerkvijo sv. Petra v mestnem jedru Črnomlja v »Trg sv. Petra«.

Najprej so se prisotni seznanili z informacijo Policijske postaje Črnomelj, z delom Varnostnega sosveta v letu 2016 in s poročilom o požarni varnosti. Kasneje so obravnavali načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Tega so sprejeli, saj želi občina svojim občanom zagotoviti možnost čim hitrejšega dostopa do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Ocenili so tudi dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju in stanje njegove pokritosti ter vrednost potrebnih investicij.

Svetniki so sprejeli tudi spremembe v Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka ter se seznanili z zavzetimi stališči do sprememb in dopolnitev OPN. V sklopu seje so sprejeli še načrt dela za urejanje črnomaljskega mestnega jedra v letu 2017, ter se seznanili s sprejetim sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – območje družbe Akrapovič.

Beseda je tekla tudi o informacijah glede poslovanja podjetnikov in gospodarskih družb v občini v letu 2016, sprejeli pa so tudi Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občini Črnomelj ter spremembe v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.

Seja se je nadaljevala s predstavitvijo rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2017, ki so ga svetniki prav tako sprejeli. Seznanili so se še s programom investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje ter o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini. Svetniki so bili informirani še o sklepu o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju črnomaljske občine, kar pomeni, da bodo vrtci v občini lahko sprejeli več otrok.

Na seji so obravnavali in sprejeli tudi vrnitev koncesije zobozdravstvene dejavnosti Davorke Pavičić v Zdravstveni dom Črnomelj in sprejeli program ukrepov za Rome v Občini Črnomelj za obdobje 2017 – 2021. Seznanili so se tudi s potekom izvedbe čistilne akcije v občini. Svetniki in svetnice so med drugim sprejeli še spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih službah v občini, ki pomeni uskladitev z določbami Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V okviru premoženjsko pravnih zadev so sprejeli pet sklepov. Na področju kadrovskih zadev so imenovali predstavnike ustanoviteljice Občine Črnomelj v svete zavodov OŠ Milke Šobar Nataše (Stanislav Žlak, Fani Hutar, Leopold Perko), OŠ Loka (Maja Kocjan, Dolores Šober, Boris Grabrijan) in Glasbene šole (Marjan Hutar, Alojz Ravnikar, Tina Šikonja Hudelja) ter podali soglasje Evi Čemas za direktorico Zdravstvenega doma Črnomelj za mandatno obdobje 2017 – 2021.

Podrobnejšo vsebino točk dnevnega reda najdete na naslednji tukaj.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.