Plača županje in pokroviteljstva občine v skladu s predpisi

  • 29 September 2017 |

Spletni portal Moja Dolenjska je danes objavil prispevek neznanega avtorja z zavajajočim naslovom „Bela krajina: Kako potrošni so belokranjski župan in županji?“ in podnaslovom „Kako pa Črnomelj? Razkošno in razsipno!

Zavračamo ponoven poskus deskreditacije portala Moja Dolenjska glede izplačil županje in porabe sredstev pokroviteljstva občine, zato v nadaljevanju podajamo točne informacije glede izplačil županje in porabe sredstev pokroviteljstva občine.

PLAČA ŽUPANJE IN POVRAČILA STROŠKOV SO ZAKONSKO DOLOČENI IN OMEJENI

Osnovna plača županje je določena skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Črnomelj po število prebivalcev določen 51. plačni razred. Županu skladno s tem zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo v višini 0,33% za vsako zaključeno leto delovne dobe. V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ županu pripada regres za prehrano med delom, ki znaša 3,52 EUR za dan prisotnosti na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški na službenem potovanju v skladu z zakonom. Letos je po nekaj letih skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju županji pripadal tudi regres za letni dopust v višini 500,00 EUR bruto.

Upoštevaje zgoraj navedeno je dejansko stanje izplačil, ki jih prejema županja sledeče:

Bruto plača županje znaša 3.491,14 EUR na mesec upoštevaje dodatek za delovno dobo in vključno z vsemi prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in poškodbe pri delu ter akontacijo dohodnine. Prispevki, ki jih v skladu z zakonodajo mesečno posebej plačuje še delodajalec, občina Črnomelj, znašajo še 562,07 EUR in se ne vštevajo v bruto plačo županje.

V devetih mesecih letošnjega leta je županja prejela še naslednja povračila stroškov:

tabela občina

POKROVITELJSTVA OBČINE SE TRANSPARENTNO DODELJUJEJO V SKLADU S PRAVILNIKOM, SEZNAM UPRAVIČENCEV JE JAVNO DOSTOPEN

Občina Črnomelj dodeljuje sredstva pokroviteljstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj. Dne 24.4.2017 je bil objavljen Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo občine Črnomelj za leto 2017.

Do današnjega dne so bila sredstva dodeljena 45 upravičencem. Dodeljena so bila sredstva iz proračunske postavke 04008-Pokroviteljstva občine, konto 402999-Pokroviteljstva občine, v proračunu Občine Črnomelj za leto 2017.

Seznam upravičencev, ki so jim bila dodeljena sredstva na podlagi predmetnega javnega razpisa je objavljen na spletni strani Občine Črnomelj na povezavi:

http://www.crnomelj.si/item/4963-obvestilo-o-zaprtju-javnega-razpisa-za-dodeljevanje-sredstev-za-prireditve-in-druge-aktivnosti-ki-pospesujejo-kulturni-sportni-turisticni-in-humanitarni-razvoj-ter-promocijo-obcine-crnomelj-

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.