Občinski svet Občine Črnomelj bo odločal o gradnji novega Vrtca Otona Župančiča Črnomelj enota Loka

  • 19 December 2017 |

Torek, 19. december - Občina Črnomelj je zaradi dotrajanosti in prostorske stiske sedanjega objekta v Enoti vrtca v Loki (stari del) in na Majerju pristopila k pripravi DIIP za novi vrtec Loka. Odločitev, ali se investicija izvede s klasičnim javnim naročilom ali v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, se bo sprejemala na seji občinskega sveta v sredo 20.12.2017.

Občina Črnomelj je zaradi dotrajanosti in prostorske stiske sedanjega objekta v Enoti vrtca v Loki (stari del) in na Majerju pristopila k pripravi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta s podrobnim tehničnim opisom projekta za gradnjo Vrtca Loka (v nadaljevanju: DIIP).
Občina prostorsko stisko trenutno rešuje z uporabo manjše notranje igralne površine na otroka, za kar je na osnovi veljavne zakonodaje s strani pristojnega ministrstva pridobila ustrezno soglasje.

Občinski svet julija letos sprejel program investicij na področju družbenih dejavnosti

Občinski svet Občine Črnomelj je na julijski redni seji 2017 obravnaval Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje ter sprejel sklep, da se predlagani vrstni reda investicij v okviru programa investicij občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje, ob upoštevanju možnosti zagotavljanja finančnih virov, sprejme. V okviru zadevnega programa je bilo za vrtec navedeno, da bo občina v letu 2017 pridobila potrebno dokumentacijo za potrebe odločitve za pričetek nadomestne gradnje in širitve Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v Loki.

Novogradnja vrtca v Loki naj bi zajemala 10 oddelkov

Novogradnja vrtca v Loki naj bi zajemala 10 oddelkov s spremljajočimi prostori, prostori za osebje ter izvedbo zunanje ureditve. Novogradnja naj bi bila programsko povezana z obstoječim, novejšim objektom, v katerem delujejo 4 oddelki.
Z izgradnjo novega vrtca v Loki naj bi Vrtec Otona Župančiča Črnomelj deloval le na dveh lokacijah in sicer Enoti Loka in Enoti Čardak.

Za izgradnjo lesenega vrtca ali pa za izgradnjo klasičnega zidanega vrtca

V okviru DIIP je predstavljena varianta A: brez investicije, varianta B: z investicijo – izvedba investicije s klasičnim javnim naročilom ter varianta C: z investicijo – izvedba investicije v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva. Varianta B in C sta predstavljeni še vsaka v dveh podvariantah in sicer ali gre za izgradnjo lesenega vrtca ali pa za izgradnjo klasičnega zidanega vrtca.

Na osnovi podatkov iz DIIP-a:
• je predviden terminski plan v primeru, da postopki tečejo brez zapletov pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in brez zapletov pri razpisu za izbiro izvajalca, ne glede na vrsto gradnje;
• znaša ocenjena vrednost investicije za izgradnjo lesenega vrtca po tekočih cenah (izvleček iz Tabele 1):

tabela 1 vrtec

in ocenjena vrednost investicije za izgradnjo klasično zidanega vrtca po tekočih cenah (izvleček iz Tabele 27): 

tabela 2 vrtec

Z izvedbo investicije bo med drugim zmanjšana razpršenost izvajanja predšolske vzgoje, organizacija in izvedba dela za zaposlene bo lažja, zagotovljeni bodo boljši pogoji za bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, stroški obratovanja novega objekta pa bodo nižji (prihranek energije), saj gre za nizkoenergetski objekt.

Predloga sklepov o katerih bo v zvezo z gradnjo novega vrtca Loka odločal občinski svet

1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo Vrtca Loka.

2. Občinska uprava Občine Črnomelj prične s postopki za izvedbo javno - zasebnega partnerstva za gradnjo Vrtca Loka.

3. Na podlagi razprave na Odboru za družbene dejavnosti in na seji Občinskega sveta se sprejme sklep o varianti izgradnje vrtca/leseni ali zidani/.

25. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj bo v sredo, 2O. decembra 2017, ob 16. uri v prostorih Restavracije Štajdohar, Kanižarica 41, Črnomelj

Celotno gradivo za sejo je dostopno na: http://www.crnomelj.si/obcina-2/obcinski-svet/gradivo 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.