Obvestilo: Obračunavanje turistične takse

  • 28 Junij 2018 |

pdfObvestilo: OBRAČUNAVANJE TURISTIČNE TAKSE

15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
Do Zakona lahko dostopate preko spodnje povezave:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1

Bodite pozorni na poglavje IV. Turistična in promocijska taksa oz. na člene od 16. do 25.
Opozarjamo, da ZSRT-1 opredeljuje drugačen nabor oprostitev oz. delnega plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeval prejšnji Zakon.

Kot je navedeno v 18. členu ZRST-1, so od 15. marca 2018 dalje plačila turistične takse (in od 1. 1. 2019 dalje tudi promocijske takse) še naprej oproščeni naslednji zavezanci:
- otroci do sedmega leta starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
- osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

ZSRT-1 pa na novo definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do oprostitve plačil turistične takse:
- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
- osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
- osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
- pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.

Turistično takso v višini 50 odstotkov po novem plačujejo le naslednji zavezanci:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…). Seznam slednjih je dostopen na:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx oz.
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/ oz.
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/

Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o dodelitvi statusa v javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti. Seznam za leto 2017 je dostopen na:
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-039-02000-OB~P001-0000.PDF

13. junija 2018 je začel veljati tudi nov Odlok o turistični taksi v občini Črnomelj. Do Odloka lahko dostopate preko spodnje povezave:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2021/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-crnomelj

Odlok določa novo višino turistične takse za prenočitev na osebo v znesku 1,44 EUR, ki se zavezancem prične zaračunavati s 1. januarjem 2019 enotno na celotnem območju občine Črnomelj, neglede na čas turistične sezone. Do 31.12.2018 se zaračunava turistično takso v višini, kot je bila opredeljena s starim Odlokom o turistični taksi (Uradni list RS, št. 82/98 in 57/99).

Nov Odlok o turistični taksi uvaja dodatno 50% oprostitev turistične takse za zavezance, ki prenočujejo v kampih. Oprostitev se začne zaračunavati zavezancem s 13. junijem 2018.

Nastanitveni obrati ste dolžni, skladno z določbami 21. člena ZSRT-1, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazati pobrano turistično takso na podračun številka 01217-4173206288, sklic 19 davčna številka zavezanca – 07129.
Priporočamo vam, da z nakazilom počakate na prejem obračuna turistične takse, ki vam ga bomo po elektronski pošti, za vsak mesec posebej, posredovali med 10. in 15. v mesecu za pretekli mesec. Nakazilo turistične takse pa potem, ko opravite preveritev in uskladitev podatkov iz vaših evidenc s podatki iz obračuna izvedete v zakonsko predpisanem roku, to je do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Na ta način se boste izognili morebitnim doplačilom oz. preplačilom turistične takse, kakor tudi postopkom prejemanja plačilnega naloga oz. postopkom prisilne izterjave neplačane turistične takse.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Božidarja Brajkoviča, ki je za zadeve s področja turistične takse kontaktna oseba s strani Občine Črnomelj, ali pokličete na 07-30-61-122. Z veseljem vam bomo posredovali potrebne informacije.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.