Operacije sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

Naslov projekta: Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

Akronim projekta: Čredniška pot

Čas trajanja projekta: začetek marec 2020 , zaključek december 2021.

Nosilec projekta: RIC Bela krajina
Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Krajinski park Kolpa, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta:
S projektom želimo informirati javnost o pomenu vodnih virov na območju Poljanske doline in naravne ter kulturne dediščine, ki se je posledično razvila zaradi vodnih virov. Sorazmerno s tem pa želimo razviti novo turistično ponudbo doživljajskega zelenega turizma.
Glavni cilj operacije je izvedba turistične infrastrukture (ureditev večnamenske športne površine v Starem trgu ob Kolpi, prenova izvira Peč in korit, ureditev okolice kala) in pridobivanje pomembnih podatkov o čredništvu, vodnih virih in žuželkah na tem območju. Posamezne elemente prenove bomo kasneje povezali v pohodniško tematsko pot, ki bo povezovala stare pastirske poti. Na podlagi tega bomo pripravili interpretativne vsebine, ki bodo vključevale tudi QR kode na katere bodo vezni zvočni posnetki. V celoten proces bodo vključeni tudi lokalni prebivalci, ki bodo sodelovali pri pripravi vsebin. Po končanem projektu je zagotovljeno izvajanje trajnostnega turizma, kjer se vključuje tako lokalno prebivalstvo, lokalne šole in lokalna društva.

Cilja operacije:
• Obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in jim na interaktiven način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo v prostoru in na lokalne prebivalce.
• Raziskati in predstaviti bogato favno na območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov.

Pričakovani rezultati operacije:
• Izdelan nov turistični program, ki zajema tematsko čredniško pot.
• Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu vodnih virov in čredniške dejavnosti ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve,…
• Urejena večnamenska športna površina - začetek in zaključek poti, ki bo nov skupni družbeni prostor v Starem trgu ob Kolpi.
• Urejeni vodni izvir Peč in korita v Starem trgu ob Kolpi, kar bo omogočilo obiskovalcem lažjo interpretacijo pomena vodnih virov.
• Izdelana raziskava o pomeni vodnih virov v Poljanski dolini in čredništva, kar bo pripomoglo k edukaciji obiskovalcev.
• Izdelan monitoring in popis žuželk, ki bo prispeval k ozaveščanju ohranjanja biotske raznovrstnosti ekstenzivnih pašnikov.

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj:
Mojca Črnič Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
telefon: 07 306 11 33
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
• Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi
Naslov operacije: Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Akronim operacije: Nerajski lugi

Naziv nosilca operacije:
Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji:
Občina Črnomelj in FS Dragatuš

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):
Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim izstopajo karbonatna nizka barja z navadno reziko in bazična nizka barja z vlažnimi travniki, ki so v Beli krajini prava redkost. Območje je tudi pomemben del evropskega omrežja območij Natura 2000.

S svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot ter manjšimi naložbami v parku lahko pripravimo inovativne programe ter tako povečamo turistični obisk v parku. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (predvsem vlažna travišča) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke rastlinske in živalske vrste. Ta problem je viden v Nerajskih lugih, ki je eno od zelo pomembnih mokrišč v parku. Zaradi opuščanja rabe in posledično neprehodnosti ni mogoče več obiskovalce voditi in jim predstavljati ta del parka.

Namen operacije je izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Pot se prične in konča v info centru – v vstopni točki KP Lahinja, kjer bo obiskovalec dobil vse potrebne informacije za na pot (primer: interaktiven vodnik po poti).

S pomočjo aktivnosti v operaciji bomo omogočili obiskovalcem lažji dostop do Nerajskih lugov ter jim hkrati z inovativnim pristopom predstavili učno pot Nerajski lugi. Tako bomo ob rastišču navadne rezike postavili leseni podij in opazovalnico za ptice. Predvideli smo košnjo navadne rezike in čiščenje grmovne zarasti. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov in v njih živečih živalskih in rastlinskih vrst bomo izvedli delavnice ter popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Učno pot Nerajski lugi bomo popestrili tudi z animacijo, ki jo bomo izvedli na začetku poti. Člani FS Dragatuš bodo uprizorili prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri bodo lahko sodelovali tudi obiskovalci. Igra se bo uprizarjala občasno in po dogovoru.
Z novonastalim promocijskim materialom, ki ga bomo delili obiskovalcem parka in tudi lokalnem prebivalstvu bomo pripomogli k osveščanju o pomembnosti Nerajskih lugov v tem okolju ter predstavitvijo učne poti kot turistični produkt.

Cilja operacije:

Glavna cilja operacije sta:
• obiskovalcem približati vsebino mokrišč na individualni ravni oz. jim dati možnost bogatega individualnega ogleda z inovativnim pristopom na terenu
• vključiti lokalno prebivalstvo v upravljanje parka, s tem se bo izboljšalo stanje rastlinskih in živalskih vrst in HT ter povečala povezanost in zavedanje lokalnega prebivalstva o pomenu njihovega območja za varovanje narave;

Pričakovani rezultati operacije:

• Izdelana 2 turistična programa, ki zajemata učno pot Nerajski lugi;
• Opremljen info center – začetek in zaključek učne poti;
• Urejeni Nerajski lugi in pokošeno rastišče navadne rezike bosta omogočila obiskovalcem boljši pogled na območje in nenazadnje tudi lažji dostop do mokrišča;
• Izdelan leseni podij in opazovalnica za ptice bosta omogočila obiskovalcem parka in tudi lokalnim prebivalcem boljši dostop do mokrišča in razumevanje Nerajskih lugov kot pomemben habitat za ogrožene živalske in rastlinske vrste;
• Izdelan scenarij za igro in nabavljenih 12 kostumov za predstavitev življenja prebivalcev in njihovih običajev in navad;
• Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu Nerajskih lugov v okolju ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve…

Trajanje operacije:19 mesecev

Celotna vrednost operacije: 133.906,63 €
Višina upravičenih stroškov: 119.988,40 €
Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 23.997,68 €
Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Greta Auguštin, tel.: 040 726 003

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
• Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/

Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Naslov projekta: Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Akronim projekta: IZID – Prebujene Dobliče

Številka projekta: 33152 – 6/2018-6

Čas trajanja projekta: začetek marec 2019 , zaključek september 2020

Nosilec projekta: RIC Bela krajina

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Gasilsko društvo Dobliče, Športno društvo Dobliče

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
Namen operacije je prebivalcem naselja Dobliče zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe vasi in lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja v naselju. Za te namene bo izvedbena izgradnja igrišča otroškega igrišča v naselju Dobliče, ki bo glede na zasnovo ureditve večnamensko in bo namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Investicija bo izvedbena skladno z izdelanim projektom – idejno zasnovo, tako, da bo izvedba skladna z vsemi zahtevanimi pogoji in standardi, ki jih mora zagotavljati tovrstna infrastruktura.
Na novih večnamenskih površinah bo projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj izvedel več dogodkov. Izvedene bodo raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje. Za izvedbo dogodkov bo nabavljena potrebna oprema. Z aktivnostjo »Priprav in predstavitev brošure o dobličkem vodovodu« pa bo svoja znanja starejša populacija prenašala na mlajše. Vsa dogajanja v sklopu projekta bodo posneta in predstavljena z v projektu izdelanim predstavitvenim filmom.

Cilj operacije
Povečanje števila urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev, kar bomo dosegli z izgradnjo in ureditvijo igrišča, ki bo zgrajeno po predpisanih standardih za otroška igrišča, na njem pa se bodo izvajali programi za vse generacije, ki bodo omogočili dvig kakovosti življenja prebivalcev v naselju Dobliče v občini Črnomelj.

Pričakovani rezultati operacije:
• Izvedba investicije – izgradnja in ureditev večnamenskega igrišča v Dobličah;
• Izdelani izobraževalni programi za izvedbo različnih dogodkov;
• Izvedeni dogodki z različno tematiko pripravljenih za različne ciljne skupine za vse generacije;
• Izdelana publikacija s predstavitvijo pomembnega vodnega vira za celotno območje Bele krajine;
• Izdelan predstavitveni film s prikazom kazalnikov oziroma rezultatov projekta ob zaključku projekta

Celotna vrednost operacije: 109.859,27 EUR
Višina upravičenih stroškov: 95.937,47 EUR
Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj
Greta Auguštin, vodja oddelka
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
telefon: 040 726 003
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
• Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/

Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Naslov projekta: Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Številka projekta: 33152-115/2017

Čas trajanja projekta:
začetek marec 2018 , zaključek november 2018.

Nosilec projekta:
Zupančič d.o.o

Partnerji projekta:
Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

Način financiranja:
Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ob tem želimo razviti novo turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Ključni cilj je ureditev lokacije ob izviru Jelševnika za izvajanje doživljajskega zelenega turizma. Urejena bo pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati črno človeško ribico v naravi. Na domačiji Zupančič bo izvedena predstavitev človeške ribice z več vsebinskimi interpretacijskimi točkami. Izvedeno bo tudi izobraževanja in osveščanje javnosti z organizacijo naravoslovnih dni za šolsko mladino (6), predstavitve za javnost (5), pripravljen zloženkami (2), članki (5) in projektna spletna stran. Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti, zagotovljena je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest, trženje in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov. V projekt se poleg nosilca, lastnika lokacije, vključujejo štirje partnerji. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Naloge Občine Črnomelj
Občina Črnomelj bo kot partner v projektu sodeloval pri naslednjih aktivnosti:

• Aktivnost 2: Priprava vsebin za celovito interpretacijo narave
- priprava smernic za ureditev šotora za opazovanje črne človeške ribice in izvajanje monitoring vpliva naravoslovnega turizma;

• Aktivnost 3: Promocija in obveščanje o projektu:
- sodelovanje pri pripravi gradiva za novinarsko konferenco;

• Aktivnost 4: Izvedba interpretacij narave:
- naročilo izvedbe kamnite skulpture in organizacija dana odprtih vrat;
- sodelovanje pri pripravi vsebin za predstavitev za širšo javnost;
- sodelovanje pri izvedbi predstavitve za širšo javnost;
- sodelovanje pri izvedbi novinarske konference;

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj:
Greta Auguštin, vodja oddelka
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
T: 07 306 11 06
M: 040 726 033
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletne povezave:

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

- Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

KP Lahinja – Učilnica v naravi
Naslov operacije: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

Akronim operacije: KP Lahinja – učilnica v naravi

Naziv nosilca operacije: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji: Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot daje možnost učilnice v naravi, tako za otroke kot odrasle. Območje je tudi v mreži NATURA 2000. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (vlažna travišča, obrežna vegetacija) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke živalske vrste (močvirska sklednica, močvirski cekinček in hribski urh).

Namen operacije je ozavestiti tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o pomenu in skrbi Krajinskega parka Lahinja ter jih seznaniti s posebnimi metodami ravnanja v naravi, s pomočjo katerih se lahko ohranijo ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati.

V okviru operacije bomo izoblikovali nove turistične produkte, poglobili našo skrb pri ohranjanju narave in varovanju okolja ter z manjšimi naložbami popestrili ponudbo v parku. Obiskovalci parka si bodo preko 360 stopinjske tehnologije območje parka lahko ogledali kar iz stola. Gre za moderen in inovativen pristop ter nov segment turistične ponudbe. S pomočjo tovrstne tehnologije si bo obiskovalec lahko ogledal stvari, ki jih drugače v parku ne more videti (kot primer: notranjost kraške jame Zjot, življenje na »Plavčevi domačiji« nekoč, nekatera kmečka opravila…).

Ker park v katerem začenja svojo pot reka Lahinja brez pomoči lokalnega prebivalstva ne bi bil to kar je, bomo v času operacije izvedli tudi dve delavnici, ki bosta povezani s tematiko kmetijstva in zdravega življenja. Prav tako pa bomo aktivno delali in s prebivalci parka sodelovali na animacijah, ki so sestavni del inovativne turistične ponudbe.

Da bo obisk vstopne točke v park postal še prijetnejši in zanimivejši načrtujemo z manjšimi gradbenimi deli obnoviti info center v Velikem Nerajcu, s slamo bomo prekrili enega od hisov ter v bližini info centra postavili ekološke sanitarije za obiskovalce parka.

Cilja operacije:

Nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma (z uspešno izvedenimi aktivnosti v operaciji bomo obiskovalcem parka pripravili nove doživljajske vsebine »zelenega« turizma, za različne strukture obiskovalcev – družine z otroci, upokojenci, manjše zaključene skupine, individualne obiskovalce…)
Interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine (z aktivnostmi v operaciji, predvsem z interpretacijskimi vsebinami bomo ozaveščali tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine v parku).

Pričakovani rezultati operacije:

Izdelana 2 turistična programa;
Obnovljen info center kot vstopna točka parka za obiskovalce in dva belokranjska hisa ter nakup dveh ekoloških sanitarij;
Izdelani kratki promocijski filmi v virtualni resničnosti;
V naravi postavljenih 7 interpretacijskih orodij v izobraževalne namene ter za prikaz naravne in kulturne dediščine na sami poti oziroma v parku;
Ozaveščeno prebivalstvo in obiskovalci o ogroženosti rastlin in živali ter njihovi habitatov s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, prireditve…

Trajanje operacije: 10 mesecev

Celotna vrednost operacije: 82.552,26 €

Višina upravičenih stroškov: 57.952,26 €

Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 14.488,07 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Gregor Šmalcelj, tel.: 040 842 717 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletne povezave:

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije: https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Za vsebino na spletni strani www.crnomelj.si je odgovorna Občina Črnomelj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PRP LEADER EU SLO barvni

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.