INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena je 12. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 16. aprila 2020, sestal na 12. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Svet je obravnaval 23 točk dnevnega reda.

Člani sveta so se zaradi epidemije sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po predpisih. Župan je svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil časovni okvir prioritetnih projektov. Svetniki so med drugim obravnavali letna poročila javnih zavodov v občini, sprejeli odlok o prometni ureditvi, spremembe in dopolnitve odloka o občinskih taksah ter se seznanili s pobudo razglasitve leta 2020 za Doltarjevo leto.

Letos mineva 100 let od postavitve prve livarne v Črnomlju; zgradil in vodil jo je Josip Doltar (1858-1930) in pobuda njegovih potomcev je, da se leto 2020 razglasi za Doltarjevo leto. Svetniki so pobudo sprejeli. V sklopu Doltarjevega leta bodo potekale aktivnosti in za pripravo teh je bil imenovan odbor.

Z novim odlokom o prometni ureditvi, ki so ga svetniki potrdili, sledijo spremembe predvsem na področjih:
- omejitve in prepovedi za tovorni promet čez staro mestno jedro Črnomlja ter na lokalni cesti, ki vodi mimo Tuša na železniški podvoz proti Lokvam;
- prometne ureditve mirujočega prometa: uvedba novih parkirnih režimov na posameznih parkiriščih v mestu Črnomelj ter izdaje parkirnih dovolilnic pod spremenjenimi pogoji za pridobitev.

Svetniki so potrdili tudi spremembe in dopolnitve odloka o občinskih taksah, s katerimi se bodo odprle možnosti, da bodo gostinci v toplih pomladnih in poletnih dneh občanom ponudili svoje storitve, kakor tudi morebitne spremljajoče dejavnosti (npr. igrala) na gostinskih vrtovih, na urejenih javnih površinah in hkrati pokazale prednosti arhitekturne dediščine starega mestnega jedra.

Člani sveta so se seznanili z letnimi poročili za leto 2019 Belokranjskega muzeja Metlika, Knjižnice Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Vinica, OŠ Milke Šober Nataše Črnomelj, Zdravstvenega doma Črnomelj in RIC Bela krajina.

Sprejeli so tudi predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj, na podlagi katerega strokovne službe občinske uprave vsako leto izvedejo Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj. Po novem najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zastopniki ne smejo biti v nobenem primeru lastniško povezani.

Svetniki so sprejeli tudi zaključni račun občine za leto 2019, sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2020, kadrovske in premoženjsko pravne zadeve. Na koncu so podali še svoja vprašanja in pobude.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.