INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 14. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 19 Junij 2020 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 18. 6. 2020 sestal na 14. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Svet je obravnaval 19 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 tudi tokrat sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Pred sejo so svetniki prisluhnili predstavitvi Mladih raziskovalcev Srednje šole Črnomelj, ki so predstavili ekološko stanje v občini s poudarkom na habitatu črnega močerila.

Župan je v uvodu občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Seja se je nadaljevala po dnevnem redu in med drugim so svetniki sprejeli
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe, Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, ki je podlaga za sprejem novega odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., je ponovno izdelala Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj. Prva je bila narejena ob koncu leta 2019 in je vsebovala samo predračunske stroške, saj storitve v preteklosti niso izvajali. Zato so določene postavke znotraj elaborata zgolj grobo ocenili. Pri prvem sprejemanju elaborata, ki ni bil potrjen, na občinskem svetu so sklenili, da v najkrajšem možnem roku naredimo tudi elaborat obračunskih cen, s katerimi bomo preverili pravilnost predpostavk z dejanskimi stroški. Ponovno izračunana predračunska lastna cena zagotavljanja storitve 24 urne dežurne pogrebne službe znaša 258,56€ na pokojnika (brez 9,5% DDV).

Svetniki so se seznanili s poročilom Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer, s pojasnili ravnateljice Srednje šole Črnomelj glede stanja na šoli, s premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2019, poročilom dela Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, oceno izvajanja Občinskega programa varnosti občine za leto 2019, z letnim poročilom JP Komunala Črnomelj 2019 in gospodarskim načrtom JP Komunala Črnomelj za leto 2020.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.