Zaključek gradnje Ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G

  • 03 Avgust 2020 |

Konec leta 2017 je Občina Črnomelj pristopila k pripravi projekta »Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2 del: ceste B1, G3 in G«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je maja 2018 sporočilo, da je projekt uvrščen na seznam projektov, ki so odobreni za sofinanciranje na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo. Občina Črnomelj je takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja oddala vlogo za sredstva na MGRT in avgusta 2019 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela odločitev o finančni podpori za omenjeni projekt.

V maju 2019 je Občina Črnomelj objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje TGH d.o.o., 8340 Črnomelj, za nadzor pa podjetje AMBIENS d.o.o., Črnomelj. Vrednost gradbenih del je znašala vključno z DDV 456.550,76 EUR.

Višina celotnih stroškov operacije skupaj s povračljivim DDV je ocenjena na 571.432,10 EUR. Občina Črnomelj je upravičena do sredstev sofinanciranja v višini do največ 405.965,88 EUR. Navedena sredstva predstavljajo 100% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

V južnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica se je zgradila ekonomsko poslovna infrastruktura, ki obsega izgradnjo:

dela ceste B1 v dolžini 195 m,
cesto G3 v dolžini 100 m,
del ceste G v dolžini 180 m ter
pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.
Občina Črnomelj je kljub nastalim razmeram zaradi COVID 19, dela na terenu izvajala v sklopu investicije, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje sedaj je na projektu naslednje:

Objekt: Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G.
Investitor: Občina Črnomelj
Nadzornik: AMBIENS d.o.o., Branko Banovec univ. dipl. inž. grad.
Izvajalec del: TGH d.o.o., Zadružna cesta 14a, 8340 Črnomelj
Dela so izvedena v skladu s pogodbo št. 351-139/2019-3 z dne 14.8.2019, dodatkom št. 1 z dne 23.12.2019 (podizvajalci) in dodatkom št. 2 z dne 17.7.2020 v celoti.
Vrednost izvedenih del: 394.454,77 EUR brez DDV oz. 454.847,33 EUR z DDV.
Datum končanja del:
- pogodbena dela na gradbišču so dokončana v skladu s terminskim planom - to je do 30.6.2020.
- v avgustu 2020 bo na Upravno enoto Črnomelj podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Tako je PC TRIS Kanižarica s svojimi poslovnimi subjekti pridobila 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Z zaključeno investicijo bo dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, se bodo odprle možnosti da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v ta del poslovne cone.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

evropski sklad mgrt

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.