Projekti financirani iz občinskega proračuna

Projekti financirani iz občinskega proračuna

Projekti v izvajanju:

 • Ulično označevanje v mestu Črnomelj
 • Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v KS Vinca
 • Izvedba obračališča za kombi in ureditev okolice pri OŠ Milke Šobar Nataše (dostop za invalide)
 • Rekonstrukcija ceste v ZN Pod gozdom
 • Rekonstrukcija Vrtne ulice v Črnomlju

Projekti v pripravi:

 • Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije za poslovni sektor v mestu Črnomelj
 • Rekonstrukcija Prešernove ulice v Črnomlju
 • Rekonstrukcija Ulice Na bregu v Črnomlju
 • Vodovod Finki

Zaključeni:

 • Mestna muzejska zbirka Črnomelj
 • Obnova sanitarij v OŠ Dragatuš
 • Kanalizacija Mala ulica v Črnomlju
 • Rekonstrukcija obvoznice Vojna vas
 • Prebujena kulturna dediščina webhttp://www.ipa-erdody.com

Projekti sofinancirani s strani drugih občin:

 • Ortodontska ambulanta in nadgradnja zdravstvenega doma – zaključenodotakni_se_zgodbe_eden_sml
 • Projekt  EDEN »KOLPA. DOTAKNI SE ZGODBE.« Viri financiranja: občine partnerice projekta (Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Kostel)
 • Projekt Certificiranja belokranjske pogače Viri financiranja: občine partnerice projekta (Črnomelj, Metlika, Semič)
Prijavljeni projekti na razpisih

Prijavljeni projekti na razpisih

eu_erp_sml»Obnova vaških poti in izvedba javne razsvetljave v naselju Vukovci«

Predviden zaključek projekta: 30.9.2013;
Viri financiranja:
- Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Operacija se izvaja v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Stopnja pomoči znaša do vključno 60% priznane vrednosti naložbe, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.
- ostalo lastna sredstva Občine Črnomelj 

eu_erp_sml

»Obnova hiše Otona Župančiča na Vinici«

Predviden zaključek projekta: 30.9.2013;
Viri financiranja:
- Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Operacija se izvaja v okviru ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja v okviru PRP 2007-2013. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov od tega 75 % delež EU 25 % slovenska udeležba
- ostalo lastna sredstva Občine ČrnomeljROMSKA INFRASTRUKTURA

 • romsko naselje Lokve
 • romsko naselje Kanižarica
Projekti sofinancirani iz evropskih skladov in državnega proračuna

Projekti sofinancirani iz evropskih skladov in državnega proračuna

logo_kanal

 

Fekalna kanalizacija Vinica

Podatki o projektu:
1. uradni naslov projekta: FEKALNA KANALIZACIJA VINICA
2. ocenjena vrednost celotnih stroškov znaša: 1.315.195,36 brez ddv;
3. viri financiranja: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

                          

 

logotip-esrr-slo_m

»Mestna muzejska zbirka Črnomelj«
Projekt je zaključen (izveden v letih 2011 - 2013).

Vrednost projekta: 1.101.600,00 EUR

Viri financiranja:

 • 936.360,00 EUR oz. 85% Evropski sklad za regionalni razvoj - program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih.
 • 154.958,57 EUR oz. 15% SVLR, lastna udeležba

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je bila 4. 7. 2013 izvedena otvoritev MMZ, v kateri je na ogled razstava »Črnomelj na prepihu tisočletij«.

image004

»Prebujena kulturna dediščina«

Projekt je zaključen (september 2011 – marec 2013).

Vrednost projekta: 387.933,66 EUR

Viri financiranja:

 • 329.743,61 EUR oz. 85% IPA.
 • 38.793,37 EUR oz. 10% SVLR
 • 19.396,68 EUR oz. 5% lastna udeležba

V sklopu investicije je bila izvedena zasteklitev in prenova 1. nadstropja atrija Črnomaljskega gradu, pripravljena razstava »Črnomaljski grad, njegovi lastniki in stavbni razvoj«, izvedena študija z naslovom »Čezmejne kulturno zgodovinske povezave«, katere izsledki so predstavljeni v publikaciji »Med cesarstvom in kraljestvom«.

CURS COLAPIS
http://www.curscolapis.si/Sl/default.asp

logo_curscolapis_z_EU

 

 

VIRI ŽIVLJENJA
http://www.virizivljenja.si/Sl/

logo_viri1

 

 

BELOKRANJSKI VODOVOD
http://www.belokranjski-vodovod.si/
»Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«

belokranjskivodovod_180x100

 

Dograditev in posodobitev centralne čistilne naprave v črnomlju (vojna vas)  

Podatki o projektu:
v poskusnem obratovanju


logotip-esrr-slo_mIZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OBJEKTA – VRTEC

 Podatki o projektu:

 1. Naziv operacije: NIZKOENERGETSKI OBJEKT – VRTEC;
 2. Opis operacije: Predmet operacije je bil izgradnja »Nizkoenergetskega objekta – vrtec«, v katerem so tri igralnice za drugo starostno obdobje s spremljajočimi prostori, telovadnica in prostori za osebje. Novi vrtec je s starim povezan s hodnikom.
 3. Upravičenec: Občina Črnomelj.
 4. Višina skupnih stroškov operacije: 1.100.775,84 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 935.148,96 EUR in Občina Črnomelj v višini 165.626,88 EUR.
 5. Začetek operacije: 21.09.2009; Konec operacije: 01.08.2012.
 6. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh; tel.: 07/30-61-142.

 

 

Izgradnja vodovoda na območju občine Črnomelj

Podatki o projektu:
v izvajanju
Več na: http://www.belokranjski-vodovod.si/

 

 

»Z revitalizacijo mlinov do zelene energije«

eu_erp_leader_smlProjekt je zaključen 31.12.2012;
Viri financiranja:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 
  Evropa investira v podeželje, sredstva programa »Leader«,
- sredstva Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina
- lastna sredstva partnerjev projekta (Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Javni zavod 
  Krajinski park Kolpa) in zainteresiranih lastnikov mlinov na belokranjskih vodotokih

 

 

eu_erp_leader_sml

»Lokalna oskrba Bele krajine«
Akronim projekta: “LOKALNO

Predviden zaključek projekta: februar 2013
Skupna vrednost projekta:82.927,86 €

Viri financiranja:
- sredstva Leader 50.159,02 €
- lastna sredstva in sredstva LAS DBK 32.768,84  €

 

 

svrl_rc_eu_sml »Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami«

Projekt je zaključen (avgusta 2012)
Viri financiranja: sredstva ESRR iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012.

 

 

eu_erp_sml»Obnova večnamenskega doma na Vinici«
  
Predviden zaključek projekta: Projekt je zaključen (maj 2013);
Viri financiranja:
- »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Operacija se izvaja v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov od tega 75 % delež EU 25 % slovenska udeležba
- ostalo proračunska sredstva občine Črnomelj in lastna sredstva krajanov Vinice.


Nadaljnja obnova ambulant in opreme v ZD Črnomelj – IV. faza, investicija je zaključena (julij 2012).
Vrednost investicije je znašala 151.411,18 EUR. Investicija je sofinancirana s stani Ministrstva za zdravje preko Javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki  Sloveniji za leti 2011 in 2012 v višini 37.017,00 EUR. Preostala sredstva so zagotovili; Občina Črnomelj in Občina Semič glede na lastniški delež Zdravstveni dom Črnomelj, nekaj sredstev pa je zagotovil tudi Zdravstveni dom Črnomelj sam.


Dobava in montaža knjižnih polica za Knjižnico Črnomelj
(sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport preko Javnega razpisa za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR-OBI-2010) - 80% brez DDvja) – končano septembra 2012


Izgradnja igrišča z umetno travo – Vražji kamen: Investicija je zaključena.
Sredstva je poleg Občine Črnomelj in Nogometnega kluba Bela krajina zagotovila tudi Fundacija za šport v višini 30.000,00EUR preko Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014, ter Nogometna zveza Slovenije v višini 182.000,00 EUR.


logotip-esrr-slo_m

Kanalizacija Podklanec in čistilna naprava Vinica

Podatki o projektu:
1. uradni naslov projekta: KANALIZACIJA PODKLANEC IN ČISTILNA NAPRAVA VINICA
2. vrednost investicije je znašala: 1.226.138,59 EUR z ddv;
3. viri financiranja: Operacijo je delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.


 

eu_erp_sml

KOMASACIJA GRIBLJE - CERKVIŠČE

Predviden zaključek projekta: 30. maj 2015
Vrednost investicije: 333.048,12 €

Viri financiranja:
- Sredstva EU in Ministrstva za kmetijstvo in okolje: 277.540,10 €
- Lastna sredstva Občine: 55.508,02 €

 

eu_erp_sml

KOMASACIJA DRAGATUŠKO POLJE

Predviden zaključek projekta: 30. maj 2015
Vrednost investicije: 411.491,00 €
Viri financiranja:
- Sredstva EU in Ministrstva za kmetijstvo in okolje: 342.909,17 €
- Lastna sredstva Občine: 68.581,83 €

Naroči se na ta RSS

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.