Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

  • 22 December 2017 |

V četrtek je v Kulturnem domu Črnomelj potekala Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer je zbrane nagovorila tudi županja Mojca Čemas Stjepanovič, za kulturni program pa so poskrbeli KUD Battalia, Vokalna skupina In Spiritu in recitator Tadej Fink. Program je povezoval Jaka Birkelbach. Več v fotografijah. 

Ponovno odprt natečaj CGP turistične destinacije Bela krajina

  • 20 December 2017 |

Razvojno informacijski center Bela krajina v vlogi koordinatorja s partnerji (Turistično društvo Vigred, Metlika in Kulturni center Semič, Semič) razpisuje natečaj za izdelavo logotipa, predlog slogana in celostne grafične podobe, ki bo predstavljala turistično destinacijo "Bela krajina" in s katerim bo le ta čim bolj prepoznavna v javnosti.

Vsebina natečaja je izdelava logotipa in celostne grafične podobe, ki mora vsebovati:
• celostno grafično podobo z vsemi zahtevanimi rešitvami in argumentacijo
• predlog slogana znamke v slovenski in angleški izvedbi z argumentacijo

K sodelovanju na natečaju so vabljeni oblikovalci in marketinške agencije. Natečaj je objavljen na spletnih straneh javnega zavoda RIC Bela krajina ter na straneh partnerskih organizacij.

V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki naročnika in projektnih partnerjev, člani žirije in njihovi ožji sorodniki.

Rok pošiljanja oblikovalskih rešitev na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, je najkasneje do 22. januarja 2018 (velja datum poštnega žiga 22. 01. 2018). Ponudniki lahko svoje rešitve pošljejo po pošti ali pa jih predložijo osebno na RIC Bela krajina vsak dan v času uradnih ur.

Ponujene rešitve morajo biti naslovljene na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom »Natečaj za izdelavo CGP Bele krajine – NE ODPIRAJ«.

Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 31.1.2018. Odločitev komisije je dokončna. V skladu s kriteriji izbora bo avtor prejel v podpis avtorsko pogodbo oz. izstavil račun za odkup vseh materialnih avtorskih pravic ali pogodbo o storitvi v višini z bruto zneskom 4.000,00 EUR (zmagovalec in izbran CGP z odkupom vseh pravic).

Za dodatne informacije se lahko sodelujoči na natečaju obrnejo na predstavnika razpisovalca natečaja za logotip. Kontaktna oseba je Gregor Jevšček, email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vprašanja in informacije potekajo izključno preko navedene e-pošte.

Vse informacije in podrobnosti natečaja ter o strategiji razvoja belokranjskega turizma, ki naj bo v pomoč oblikovalcu CGP rešitve, so na voljo v priloženih priponkah.

pdfNatecaj_za_izdelavo_CGP_Bela_krajina.pdf

pdfStrategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

Občinski svet Občine Črnomelj bo odločal o gradnji novega Vrtca Otona Župančiča Črnomelj enota Loka

  • 19 December 2017 |

Torek, 19. december - Občina Črnomelj je zaradi dotrajanosti in prostorske stiske sedanjega objekta v Enoti vrtca v Loki (stari del) in na Majerju pristopila k pripravi DIIP za novi vrtec Loka. Odločitev, ali se investicija izvede s klasičnim javnim naročilom ali v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, se bo sprejemala na seji občinskega sveta v sredo 20.12.2017.

Občina Črnomelj je zaradi dotrajanosti in prostorske stiske sedanjega objekta v Enoti vrtca v Loki (stari del) in na Majerju pristopila k pripravi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta s podrobnim tehničnim opisom projekta za gradnjo Vrtca Loka (v nadaljevanju: DIIP).
Občina prostorsko stisko trenutno rešuje z uporabo manjše notranje igralne površine na otroka, za kar je na osnovi veljavne zakonodaje s strani pristojnega ministrstva pridobila ustrezno soglasje.

Občinski svet julija letos sprejel program investicij na področju družbenih dejavnosti

Občinski svet Občine Črnomelj je na julijski redni seji 2017 obravnaval Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje ter sprejel sklep, da se predlagani vrstni reda investicij v okviru programa investicij občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje, ob upoštevanju možnosti zagotavljanja finančnih virov, sprejme. V okviru zadevnega programa je bilo za vrtec navedeno, da bo občina v letu 2017 pridobila potrebno dokumentacijo za potrebe odločitve za pričetek nadomestne gradnje in širitve Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v Loki.

Novogradnja vrtca v Loki naj bi zajemala 10 oddelkov

Novogradnja vrtca v Loki naj bi zajemala 10 oddelkov s spremljajočimi prostori, prostori za osebje ter izvedbo zunanje ureditve. Novogradnja naj bi bila programsko povezana z obstoječim, novejšim objektom, v katerem delujejo 4 oddelki.
Z izgradnjo novega vrtca v Loki naj bi Vrtec Otona Župančiča Črnomelj deloval le na dveh lokacijah in sicer Enoti Loka in Enoti Čardak.

Za izgradnjo lesenega vrtca ali pa za izgradnjo klasičnega zidanega vrtca

V okviru DIIP je predstavljena varianta A: brez investicije, varianta B: z investicijo – izvedba investicije s klasičnim javnim naročilom ter varianta C: z investicijo – izvedba investicije v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva. Varianta B in C sta predstavljeni še vsaka v dveh podvariantah in sicer ali gre za izgradnjo lesenega vrtca ali pa za izgradnjo klasičnega zidanega vrtca.

Na osnovi podatkov iz DIIP-a:
• je predviden terminski plan v primeru, da postopki tečejo brez zapletov pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in brez zapletov pri razpisu za izbiro izvajalca, ne glede na vrsto gradnje;
• znaša ocenjena vrednost investicije za izgradnjo lesenega vrtca po tekočih cenah (izvleček iz Tabele 1):

tabela 1 vrtec

in ocenjena vrednost investicije za izgradnjo klasično zidanega vrtca po tekočih cenah (izvleček iz Tabele 27): 

tabela 2 vrtec

Z izvedbo investicije bo med drugim zmanjšana razpršenost izvajanja predšolske vzgoje, organizacija in izvedba dela za zaposlene bo lažja, zagotovljeni bodo boljši pogoji za bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, stroški obratovanja novega objekta pa bodo nižji (prihranek energije), saj gre za nizkoenergetski objekt.

Predloga sklepov o katerih bo v zvezo z gradnjo novega vrtca Loka odločal občinski svet

1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo Vrtca Loka.

2. Občinska uprava Občine Črnomelj prične s postopki za izvedbo javno - zasebnega partnerstva za gradnjo Vrtca Loka.

3. Na podlagi razprave na Odboru za družbene dejavnosti in na seji Občinskega sveta se sprejme sklep o varianti izgradnje vrtca/leseni ali zidani/.

25. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj bo v sredo, 2O. decembra 2017, ob 16. uri v prostorih Restavracije Štajdohar, Kanižarica 41, Črnomelj

Celotno gradivo za sejo je dostopno na: http://www.crnomelj.si/obcina-2/obcinski-svet/gradivo 

Pogovorni večer o ureditvi naselij v KS Petrova vas

  • 15 December 2017 |

Včeraj je v gasilskem domu v Petrovi vasi potekala predstavitev zastavljenega pilotnega projekta celovite ureditve naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas. Pri predstavitvi sta poleg predstavnikov občine sodelovala še predstavnika RIC-a Bela krajina in Kmetijske svetovalne službe Črnomelj. Udeležba krajanov iz celotne krajevne skupnosti je bila velika.

Objavljamo zapis rednega inšpekcijskega nadzora v vrtcu na Majerju

  • 14 December 2017 |

Županja je predlagala Inšpektoratu za šolstvo in šport, da preveri izpolnjevanje minimalnih standardov in normativov v omenjeni enoti.

Inšpektor iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport je pri inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da vrtec na Majerju izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov na število in starost otrok v skupini.

Potrebno bo dodatno urediti sanitarije oz. določene stvari pri vodovodnih instalacijah, kar bo urejeno ter dodatno urediti zunanje igralne površine, kar bo urejeno, ko bodo dopuščale vremenske razmere.

S prvim decembrom je bil sicer prekoračen rok dvajsetih let, kateri je določen, da se lahko obstoječi prostori začasno uporabljajo. Inšpektor je bil seznanjen, da ob tem že od pomladi potekajo priprave na pridobitev ustrezne dokumentacije za gradnjo novega vrtca, o čemer bo občinski svet odločal na seji prihodnji teden.

pdfZapisnik

DPN za južni del 3. razvojne osi

  • 08 December 2017 |

Petek, 8. december - Včeraj je Vlada RS na 159. redni seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug.

Uredba, s katero je vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) sprejela državni prostorski načrt, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora. Več podrobnosti v celotnem sporočilu za javnost na spodnji povezavi:


http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/159_redna_seja_vlade_rs_60720/

 

FOTO: Ivan Gerenčer

Napoved delavnic: Opremite se z novimi znanji in naredite preboj v letu 2018

  • 01 December 2017 |

RIC Bela krajina v decembru organizira sklop treh predavanj " OPREMITE SE Z NOVIMI ZNANJI IN NAREDITE PREBOJ V LETU 2018« s predavateljem Romanom Šuštaršičem Kozanom, ki bodo potekala v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina, enota Stratus.

Predavanja o organizaciji časa in dela«, neverbalni komunikaciji in (ne)vidni moči nezavednega uma bodo potekala ob torkih, ob 18. uri, 5., 12. in 19. decembra 2017.

Več informacij v obvestilu za javnost.

docObvestilo_za_javnost_-_najava_sklopa_predavanj_Opremite_se_z_novimi_znanji_in_naredite_preboj_.doc

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.