Plača županje in pokroviteljstva občine v skladu s predpisi

  • 29 September 2017 |

Spletni portal Moja Dolenjska je danes objavil prispevek neznanega avtorja z zavajajočim naslovom „Bela krajina: Kako potrošni so belokranjski župan in županji?“ in podnaslovom „Kako pa Črnomelj? Razkošno in razsipno!

Zavračamo ponoven poskus deskreditacije portala Moja Dolenjska glede izplačil županje in porabe sredstev pokroviteljstva občine, zato v nadaljevanju podajamo točne informacije glede izplačil županje in porabe sredstev pokroviteljstva občine.

PLAČA ŽUPANJE IN POVRAČILA STROŠKOV SO ZAKONSKO DOLOČENI IN OMEJENI

Osnovna plača županje je določena skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Črnomelj po število prebivalcev določen 51. plačni razred. Županu skladno s tem zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo v višini 0,33% za vsako zaključeno leto delovne dobe. V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ županu pripada regres za prehrano med delom, ki znaša 3,52 EUR za dan prisotnosti na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški na službenem potovanju v skladu z zakonom. Letos je po nekaj letih skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju županji pripadal tudi regres za letni dopust v višini 500,00 EUR bruto.

Upoštevaje zgoraj navedeno je dejansko stanje izplačil, ki jih prejema županja sledeče:

Bruto plača županje znaša 3.491,14 EUR na mesec upoštevaje dodatek za delovno dobo in vključno z vsemi prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in poškodbe pri delu ter akontacijo dohodnine. Prispevki, ki jih v skladu z zakonodajo mesečno posebej plačuje še delodajalec, občina Črnomelj, znašajo še 562,07 EUR in se ne vštevajo v bruto plačo županje.

V devetih mesecih letošnjega leta je županja prejela še naslednja povračila stroškov:

tabela občina

POKROVITELJSTVA OBČINE SE TRANSPARENTNO DODELJUJEJO V SKLADU S PRAVILNIKOM, SEZNAM UPRAVIČENCEV JE JAVNO DOSTOPEN

Občina Črnomelj dodeljuje sredstva pokroviteljstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj. Dne 24.4.2017 je bil objavljen Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo občine Črnomelj za leto 2017.

Do današnjega dne so bila sredstva dodeljena 45 upravičencem. Dodeljena so bila sredstva iz proračunske postavke 04008-Pokroviteljstva občine, konto 402999-Pokroviteljstva občine, v proračunu Občine Črnomelj za leto 2017.

Seznam upravičencev, ki so jim bila dodeljena sredstva na podlagi predmetnega javnega razpisa je objavljen na spletni strani Občine Črnomelj na povezavi:

http://www.crnomelj.si/item/4963-obvestilo-o-zaprtju-javnega-razpisa-za-dodeljevanje-sredstev-za-prireditve-in-druge-aktivnosti-ki-pospesujejo-kulturni-sportni-turisticni-in-humanitarni-razvoj-ter-promocijo-obcine-crnomelj-

Zaključena 22. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 29 September 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST
Zaključena 22. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj


Občinski svet Občine Črnomelj se je 28. septembra sestal na 22. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 16 točk dnevnega reda.


Po ugotovitvi prisotnosti in sprejetju zapisnika pretekle seje so se člani sveta seznanili s poročilom štipendijske sheme za Dolenjsko za šolsko/študijsko leto 2016/2017 ter podali soglasje k sprejemu Statuta RIC Bela krajina. Beseda je tekla tudi o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj.

Videz starega mestnega jedra v Črnomlju je velikega pomena za občino Črnomelj, zato si tudi prizadevamo za njegovo urejenost zunanjega videza in oživljanja. Tako je bil na seji sprejet predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja. S tem bi lastnike in najemnike stavb v starem mestnem jedru spodbudili k intenzivnejšemu urejanju. Sprejeli so tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1.faza.

Na dnevnem redu je bila tudi točka Predlog za izdajo Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj. Člani sveta so sprejeli še Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta. Nadaljevala je županja, ki je predstavila izvrševanje proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2017.

Člani sveta so se seznanili še z informacijo in poročilom strokovne komisije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošne medicine. Prav tako je bil na seji predstavljen program financiranja razvoja Turističnega centra Gače, na podlagi katerega so člani sveta sprejeli predlagan način sodelovanja v obliki nakupa smučarskih vozovnic, kar pomeni, da bo tudi občina Črnomelj prispevala k nadaljnjemu razvoju omenjenega smučišča.

Pri točki Kadrovske zadeve so člani sveta imenovali Jožeta Mrzljaka v nadzorni svet JP Komunala Črnomelj, na koncu pa so obravnavali še premoženjsko pravne zadeve.

Podrobnejšo vsebino točk dnevnega reda najdete na naslednji povezavi: http://www.crnomelj.si/obcina-2/obcinski-svet/gradivo

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2017

  • 29 September 2017 |

pdfPrednostna lista udeležencev javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2017


Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Prednostna lista bo veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Prednostna lista št. 352-38/2016-10 z dne 29. 12. 2016, preneha veljati z dnem objave tega javnega razpisa v mesečniku Belokranjec.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Črnomelj. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, bo na voljo od 29. 9. 2017 do vključno 18. 10. 2017 v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, v času uradnih ur.
Ob vložitvi vloge so prosilci skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR.
Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna Občine Črnomelj od 29. 9. 2017 do vključno 20. 10. 2017, v času uradnih ur. Vlogo lahko prosilci oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vse informacije zainteresirani dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na uradne dneve med 8. in 12. uro, ter na telefonski številki: 07-306-11-00 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

OBRAZCI:
pdfJavni razpis
docxVloga - neprofitno stanovanje 2017

 Zaključen: 20. 10. 2017

Obisk poslanske skupine DeSUS

  • 27 September 2017 |

Sreda, 27. september - Poslanska skupina DeSUS je v ponedeljek obiskala občino Črnomelj. Najprej so se svetniki stranke, vključno s predsednikom stranke, podpredsednikom vlade in ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem, ministrom za kulturo Tonetom Peršakom ter ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, na Občini Črnomelj srečali z županjo Mojco Čemas Stjepanovič. Pogovarjali so se o 3. razvojni osi, Kulturnem domu Črnomelj in financiranju občin.

Predsednik je pohvalil delo na občinski ravni, predvsem delo županje, ki uspešno vodi občino od leta 2010. Izpostavljene so bile ključne točke dosedanjega dela v vladi in državnem zboru (uskladitev pokojnin, demografski rezervni sklad, javno šolstvo) in aktualne politične zadeve vezane na odnose z bližnjo Hrvaško. Kasneje so se skupaj sprehodili še po mestu do Gasilskega doma, kjer so se srečali še s članstvom DeSUS Črnomelj.

Med pogovorom je bilo izpostavljeno prijetno vzdušje v občinskem odboru DeSUS in pohvale za uspešno delovanje v 25. letih, odkar organizacija obstaja. Poslanci so se dotaknili ključnih aktualnih problematik glede tretje razvoje osi in pokojnin ter Kulturnega doma v Črnomlju in veteranskega dodatka. V zaključku druženja je poslanec Peter Vilfan izpostavil pomembnost stranke DeSUS v koaliciji in podal pobudo, da se na prihodnjih volitvah doseže še boljši rezultat, ki bo prinesel še več za vse generacije.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.