Uradno odprtje ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer

  • 27 Februar 2018 |

Torek, 27. februar - Danes je potekalo uradno odprtje ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer. Ob odprtju je zbrane nagovorila županja Mojca Čemas Stjepanovič. Prenova obsega rekonstrukcijo cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo v dolžini 569 m, preplastitev cest dolžine 575 m, preplastitev ceste in parkirišča na S strani objekta EKI v dolžini 59 m, izgradnjo parkirišča velikosti 200 m2, ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Občini Črnomelj je v letu 2013 s prenosom lastništva iz Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije na občino postala lastnica območja že zgrajenih cest v poslovni coni skupaj z vso komunalno in drugo infrastrukturo ter še nekaj drugih površin na območju cone. Vsa javna infrastruktura je bila dotrajana in ni zagotavlja pogojev za nadaljnjo oziroma boljšo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju poslovne cone. Glede na izkazan interes posameznih podjetij je bila nujno potrebna ustrezna ureditev vse potrebne javne komunalne infrastrukture in prenova cestišč.

Občina Črnomelj je v letu 2016 naročila izdelavo Projekta za izvedbo v PC Majer, ki ga je izdelalo podjetje Ambines, projektiranje in inženiring Črnomelj, d.o.o. in pristopila k projektu »Prenova ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer« s ciljem, da z ustreznim komunalnim opremljanjem poslovni con spodbudi razvoj podjetništva v poslovni coni.

Občina se je v letu 2016 uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje projekta z namenom, da z načrtovanim vlaganjem v ekonomsko-poslovno infrastrukturo omogočimo posameznim podjetjem povečanje obsega poslovanja, ustvarjanje nove dodane vrednosti in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.

Po odobritvi sredstev je Občina Črnomelj konec februarja 2017 objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del in v mesecu juliju 2017 podpisala pogodba z izbranim izvajalcem – podjetjem TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., Črnomelj. Dela so bila zaključena v novembru 2017. Investicijsko - gradbeno nadzorstvo in koordinatorstvo varstva in zdravja pri delu je izvajal izbrani izvajalec podjetje AMBIENS projektiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o..

pdfCelotna informacija za javnost

 

Uradna otvoritev energetsko sanirane OŠ Komandanta Staneta Dragatuš

  • 24 Februar 2018 |

Sobota, 24. februar - Včeraj je potekala uradna otvoritev energetsko sanirane OŠ Komandanta Staneta Dragatuš. Ob otvoritvi sta zbrane nagovorila županja gospa Mojca Čemas Stjepanovič in ravnatelj šole gospod Stanislav Dražumerič. Za pester kulturni program so poskrbeli učenci šole. Šola je bila, na delu, ki ni predviden za rušitev, deležna tako gradbenih kot tudi tehnoloških ukrepov. Izvedena je bila toplotna izolacije fasade, zamenjano stavbno pohištvo skupaj z žaluzijami, v celoti zamenjan strešna kritina skupaj s pripadajočo toplotno izolacijo, vgrajena toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje objekta in sanitarne vode, saniran sekundarni sklop ogrevanja, sanirano ogrevanje sanitarne vode, vgrajeni termostatski ventili in izdelana nova regulacija ter CNS/DNU.

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Občina Črnomelj je do roka za oddajo prijav na zadevni javni razpis, uspešno prijavila operacijo »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj«, saj je dne, 21.4.2017 prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo sklep, na podlagi katerega so ji bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 649.149,35 EUR. Pogodbena vrednost projekta zanaša 1.476.130,12 EUR brez DDV.

Občina Črnomelj je skupaj z zasebnim partnerjem Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga je izbrala na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, uspešno energetsko sanirala 7 objektov v lasti Občine Črnomelj.

V mestu Črnomelj je bil celovito energetsko saniran bivši Dijaški dom Črnomelj skupaj s Knjižnico Črnomelj, delno pa so bili sanirani še Črnomaljski grad, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Vrednost energetske sanacije OŠ Dragatuš, vključno z nadzori ter pripadajočo projektno dokumentacijo, je znašala dobrih 320.000,00 EUR brez DDV-ja. Ocenjuje se, da bo na podlagi izvedenih ukrepov na objektu dosežen prihranek energije v višini 116 MWh/leto.

V sklopu operacije »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj«, je bilo saniranih 12.205 m² neto tlorisnih površin stavb, zmanjšan bo izpustov emisij CO2 za 293,54 t/leto in dosežen prihranek energije v višini 633 MWh/leto.

pdfCelotno sporočilo za javnost

Otvoritev prenovljene Kidričeve ulice

  • 22 Februar 2018 |

Četrtek, 22. februar - Danes dopoldne je bila uradno odprta prenovljena Kidričeva ulica. Rekonstrukcija 600 m Kidričeve ulice v Črnomlju se je pričela julija 2017 in je trajala do novembra 2017. Dobra polovica ceste je bila obnovljena do pričetka šolskega leta, da je bil dostop do OŠ Loka in SŠ Črnomelj čim manj moten.

Sočasno z obnovo ceste, pločnika in javne razsvetljave je obnovljena mešana kanalizacija, urejeno novo odvodnjavanje ceste, zamenjan vodovod in dograjen pločnik in optično omrežje.

Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu, najugodnejša je bila družba CGP d.d. iz Novega mesta. Vrednost del je 693.506 EUR.

Iz proračuna RS za investicije občine (21. člen ZFO-1) smo pridobili še razpoložljivih 97.789 EUR nepovratnih sredstev in 520.333 EUR povratnih sredstev (brezobrestni kredit).

Projektno dokumentacijo in nadzor je izvajal AMBIENS d.o.o. Črnomelj.

pdfInformacija za javnost

Povabilo za odkup fotografij na temo občine Črnomelj

  • 22 Februar 2018 |

Občina Črnomelj je ob 790. obletnici prve omembe mesta Črnomelj pristopila kot izdajatelj in založnik publikacije Monografija občine Črnomelj. Za pripravo publikacije potrebujemo kvalitetne fotografije. Tako k sodelovanju vabimo vse fotografe in fotografinje.

Nabor tematskih vsebin najdete tukaj.

Na osnovi prejetega nabora fotografij bomo s strokovnimi sodelavci za pripravo monografije pripravili izbor fotografij za odkup.

Pogoji za odkup:
- Fotografije morajo biti opremljene z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, lokacija oziroma tematika posnetka;
- Vsaka posamična fotografija naj ima zavedeno ceno odkupa originalne fotografije;
- Originalna velikost fotografij mora biti minimalno 3008x2000 slikovnih pik;
- Fotografije morajo biti v jpg. formatu.

V kolikor se odločite za sodelovanje, nam nabor fotografij v pomanjšani velikosti 1024x768 slikovnih pik pošljite v predogled do torka, 27. februarja do 12. ure. Po izboru bo občina z avtorjem podpisala pogodbo za odkup posamezne fotografije. Po podpisu pogodbe avtor dostavi originale fotografij, in sicer najkasneje v 7 dneh po podpisu pogodbe.

Kot naročnik se obvezujemo, da neizbrane fotografije ne uporabimo in vam le te vrnemo po zaključku izbora na izvornih.


Več informacij: Greta Auguštin (07 306 11 00 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Uradno odprtje vodovoda Dragoši

  • 22 Februar 2018 |

Sreda, 22. februar - Včeraj je potekalo uradno odprtje vodovoda Dragoši, ki je bil zgrajen sredi leta 2017 in oskrbuje 18 prebivalcev tega naselja. Možnost za to se je pokazala v letu 2015, ko je v okviru kohezijskega projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« zgrajena povezava med vodovodnim sistemom Črnomelj – Čudno selo – Griblje in sistemom Črnomelj – Tribuče – Adlešiči.

Od vodovoda, ki povezuje Griblje in Fučkovce je bilo potrebno vgraditi še 558 m cevi in tako je sedaj prebivalcem naselja Dragoši zagotovljena pitna voda in voda za gašenje ob požarih.

Izvajalec del JP Komunala Črnomelj d.o.o., vrednost gradbenih del je bila 79.797 EUR in so v celoti pokrita iz sredstev proračuna RS za projekte občin (po 21. členu ZFO-1).
Nadzor je izvajalo podjetje AMBIENS d.o.o., iz Črnomlja, projektno dokumentacijo pa je izdelal Projekt inženiring d.o.o. Ljubljana.

pdfInformacija za medije - Vodovod Dragoši 

Odpoved slovesnosti ob 20 - letnici uspešnega delovanja Gledališke skupine ZIK

  • 20 Februar 2018 |

Gledališka skupina ZIK sporoča: 

"Spoštovani,

Gledališka skupina ZIK Črnomelj praznuje 20 let uspešnega delovanja.
V mesečnih napovednikih ste lahko zasledili, da ob jubileju pripravljamo slovesnost, ki naj bi bila v soboto, 24. 2. 2018.

Žal jo moramo zaradi objektivnih razlogov (smrt v družini) v tem terminu odpovedati.

Kmalu vas obvestimo o novem datumu in povabimo, da z nami podoživite gledališke spomine, smeh in zadovoljstvo.

Hvala za razumevanje.

Mojca Breznik, predsednica društva

Gledališka skupina ZIK Črnomelj" 

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.