JP Komunala Črnomelj obvešča

  • 18 Junij 2018 |

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. obvešča občane, da bo zaradi odpravljanje posledic neurja s točo  PCRO Vranoviči odprt tudi v tem tednu. Odpadke je možno pripeljati od 7:00 do 20:00. Občani lahko pripeljejo vse vrste odpadkov, tudi salonitne plošče, vendar morajo biti le-te ločene od ostalih vrst odpadkov.

Obvestilo za kmete, ki jim je posevke prizadelo neurje s točo

  • 18 Junij 2018 |

Kmetijsko gospodarski zavod Novo mesto sporoča, da vsi kmetje, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2018 in jim je prijavljene površine prizadela toča v takem obsegu, da je posevek uničen, morajo biti pozorni na to, katere ukrepe kmetijske politike uveljavljajo in kaj so zahteve posameznih ukrepov (obveza javljanja sprememb in višje sile na Agencijo)

Za tiste, ki uveljavljajo samo plačilne pravice in OMD, je osnovna zahteva, da so površine obdelane (ni bistveno, katera kultura je prijavljena). V tem primeru ni potrebno javljati sprememb.
V primeru, da so ukrepi kmetijske politike vezani na določene dodatne zahteve ali sprememba kulture na njivski površini vpliva na višino plačila, pa je potrebno na Agencijo javiti spremembe ali višjo silo (sem sodijo predvsem KOPOP plačila, EK, izvajanje zelene komponente, podpora za zelenjadnice…)

Primer uveljavljanje višje sile pri ukrepu "Podpora za zelenjadnice"
Na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je navodilo, kako naj postopajo kmetje, katerih površine so bile pred kratkim prizadete zaradi toče, pa so zanje v okviru zbirne vloge za leto 2018 oddali zahtevek za uveljavljanje "Podpore za zelenjadnice". Zaradi neugodnih vremenskih razmer pa zdaj na prijavljenih površinah ne morejo zagotoviti prisotnost zelenjadnic od 7. maja do 15. avgusta 2018.

Agencija kmetom svetuje, da v primeru prizadetega posevka zelenjadnic zaradi neugodnih vremenskih razmer Agenciji na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin« v skladu z objavljenimi navodili sporočijo višjo silo v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko storijo. Hkrati naj posevek zelenjadnice čim prej oz. takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, nadomestijo z drugim posevkom zelenjadnice, da bodo tako lahko zadostili pogoju prisotnosti zelenjadnic, ki traja vse do 15. avgusta 2018. Agencija bo o vsaki vlogi za priznanje primera višje sile ali izjemnih okoliščin odločala individualno.V primeru, da se vlagatelj odloči, da poškodovanega posevka zelenjadnic ne bo nadomestil z drugo zelenjadnico, mora zahtevek za podporo za zelenjadnice umakniti. Umika zahtevka ni mogoče več izvesti, če je kontrola na kraju samem že najavljena.

Za uveljavljanje višje sile ali javljanje sprememb se oglasite na vaši izpostavi
Kmetijske svetovalne službe.

Pripravila: Helena Gramc

ODPIS OZIROMA ZNIŽANJE PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE V PRIMERU ELEMENTARNIH NESREČ (toča, neurje, pozeba,

poplava, suša, žled, premikanje zemeljskih tal, požar, pa tudi pogin živine in rastlinske bolezni, če zavezanec škode ni mogel preprečiti)

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerim se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za že plačane – ZPKZ (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95).

Vlogo lahko dobijo na finančnih uradih, na spletni strani FURSa ali v priponki.

Pripravila: Helena Gramc

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.