OBVESTILO ZA JAVNOST: Trenutne aktivnosti v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj – enoti Loka in Čardak

  • 24 Julij 2018 |

Obveščamo vas, da je Javni razpis za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Vrtec Loka« v teku. Vrtec Loka – stari del pa bo deloval vse dokler se ne bo pričelo z samimi deli. Pričetek del bo znan po izbiri javno-zasebnega partnerja.

Zaradi ugotovitev gradbenih inženirjev, da naj bi bila potrebna kompletna rekonstrukcija Vrtca Čardak – stari del smo naročili oceno potresne ogroženosti predmetnega vrtca. 12. julija 2018 smo s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije prejeli Poročilo št. P 655/18-610-1; Potresna ogroženost starejšega dela poslopja Vrtec Otona Župančiča Črnomelj – enote Čardak s smernicami za potrebne ukrepe. Iz zadevnega poročila izhaja, da moramo najprej namestiti novo kritino, da bomo poslopje zavarovali pred meteornimi vplivi, v nadaljevanju pa podajajo ostala priporočila oz. ukrepe, h katerim moramo pristopiti po sanaciji strehe. S strani podjetja AHI Roofing d.o.o., Ljubljana smo v drugi polovici julija prejeli pisno potrditev za 100% donacijo strešne kritine GERARD in vseh potrebnih dodatkov, ki spadajo zraven (zidne obrobe, odkapne pločevine, slemena, …). Izvajalec obnove strehe mora biti izbran v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) – postopek je v teku.

Načrtujemo, da bo v mesecu septembru v Vrtcu Črnomelj – enota Čardak toliko otrok kot v preteklih letih. Sama obnova strehe naj bi bila zaključena do 31. 8. 2018, vzporedno pa naj bi tekla tudi sanacija znotraj objekta.

Hkrati obveščamo, da Vrtec Črnomelj kot vsa leta v poletnih mesecih otroke iz posameznih enot združuje v eno enoto.

Občina Črnomelj uspešna na projektu »kulTura« – Staro mestno jedro bo dobilo lepšo podobo z boljšo dostopnostjo za gibalno ovirane

  • 24 Julij 2018 |

Torek, 24. julij - Občina Črnomelj je bila uspešna na razpisu za pridobitev evropskih sredstev na projektu »kulTura«, ki ga bo izvajala do leta 2020. Tako bodo v skladu z gradbenim dovoljenjem, kulturnovarstvenim soglasjem in projektno dokumentacijo prenovljene talne površine ene od najstarejših poti mestnega jedra Črnomlja: od trga med cerkvijo sv. Petra in banko do trga pred cerkvijo Sv. Duha, in sicer Ulica Mirana Jarca, po domače Faroška gasa, ter del Ulice Lojzeta Fabjana, kjer so se dela z arheološkimi izkopavanji že začela.

Projektna vloga z akronimom kulTura in nazivom »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.« je bila odobrena v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020. Projektni partnerji so Grad Jastrebarsko (vodilni partner), Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Občina Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani ter Libertas međunarodno sveučilište.

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost projekta je 1.316.243,02 EUR, delež v projektu Občine Črnomelj pa znaša 472.050,50 EUR.

V okviru projekta bodo v Črnomlju površine urejene v kombinaciji granitnih kock, granitnih plošč in asfalta, postavljene bo tudi nekaj urbane opreme. Javna razsvetljava ter ostala infrastruktura bo obnovljena iz lastnih sredstev Občine in ni predmet projekta »kulTura«. Objekte kulturne dediščine ob trasi kulTura, ki danes niso dostopni za invalide, se bo opremilo s premičnimi klančinami, urejen bo tudi dostop za invalide in vozičke iz glavne ulice na trg pred cerkvijo. Za realizacijo projekta bodo potrebne naslednje aktivnosti: - izvedba javnih naročil ter sklenitev izvajalskih pogodb, - izvedba arheoloških raziskav s predlogi za varovanje in prezentacijo eventuelnih najdb, - identifikacija in ureditev detajlov pomembnih za prezentacijo dediščine in dostopnost mesta za osebe s funkcionalnimi ovirami, - izvedba gradbenih del za prenovo predmetnih ulic in platoja ter - nabava male mobilne urbane opreme za izboljšanje dostopnosti do objektov kulturne dediščine na trasi kulTure. Vsekakor pa sodelovanje z ostalimi projektnimi partnerji ter izvajanje obveznosti poročanja nacionalnemu organu.

V projektu »kulTura«, poleg vodilnega partnerja Grada Jastrebarsko in Občine Črnomelj, ki bosta izvajala predvsem investicijski del projekta, sodelujejo še Univerza v Ljubljani s Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za arhitekturo, ti bosta pripravili mobilno aplikacijo za potrebe turizma, za turistične vsebine projekta pa bodo skrbeli partnerji RIC Bela krajina, Turistička zajednica grada Jastrebarskog in Libertas međunarodno sveučičište iz Zagreba.

Izsek iz prijave na razpis - utemeljitev projekta: 

»Ob slovensko hrvaški meji je več kot 50 manjših zgodovinskih mest, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina. Dediščina v teh krajih predstavlja še edini neizkoriščeni potencial za oživitev umirajočih trgov in ulic. Takšna sta tudi Črnomelj in Jastrebarsko. Ju poznamo? Verjetno ne, čeprav se mimo njiju vozimo proti Jadranu, čeprav sta manj kot uro vožnje oddaljena od obeh prestolnic. Zato je izziv projekta dediščino in turistične trende izkoristiti za večji obisk manj razvitega obmejnega prostora. Čezmejnost je v projektu videna kot pomembna priložnost, da se mala obmejna mesta izpostavijo in postavijo ob bok Zagrebu, Ljubljani, Piranu, Rovinju ... CILJ projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični pre-boj malih obmejnih mest. V ta namen bo v Jaski in Črnomlju razvit in testiran nov čezmejni turistični produkt poimenovan »kulTura«, nato pa bomo spodbudili njegovo širitev na ostala turistično nerazvita obmejna mesta. »kulTura« bo enostavna, drugačna, počasna. Bo ‘cool’ tura po skriti kulturni dediščini mest, podprta s čezmejno digitalno kartico in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. »kulTura« bo predstavljala dediščino malih mest, povezovala lokalno ponudbo, sprehode in doživetja okusov v pakete, omogočila digitalne animacije in živa srečanja z zgodovinskimi liki na ulicah, trgih in parkih malih mest. V Jaski bo urejen center za obiskovalce in paviljon kot osrednja atrakcija »kulTure«. V Črnomlju bo pot »kulTure« ’tlakovana’ prek obnovljenih zgodovinskih ulic v mestnem jedru. Vse to bomo dosegli s celovitim, trajnostim, vključujočim, pametnim pristopom. Neprepoznavnost malih mest lahko premagamo le z inovativnostjo, zato drugačnost uvajamo v vse elemente produkta, od detajlov prenove do oživljanja velikih zgodb malih ljudi. »kulTura« je zasnovana tudi kot razvojni model, čezmejna kartica pa kot orodje za nadaljnje širjenje in trženje vseh malih historičnih mest vzdolž meje.«

interreg si hr sl rgb

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.