Zaključena 30. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 14 September 2018 |

Četrtek, 14. september - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 13. septembra, sestal na 30. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 12 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj ter ga sprejeli v 1. fazi. Sprejeli so tudi Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj, Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 in Odlok za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj.

Občinski prostorski načrt (OPN) je generalni prostorski plan občine, kjer so v tekstualnem in grafičnem delu določena pravila in načini urejanja prostora na območju celotne občine. Svetniki so na seji sprejeli Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, katerega spremembe so dostopne na spletni strani Občine Črnomelj. Sprejeli so tudi Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj. S plačilom takse pa se ne zagotavlja pozitivne rešitve pobude na kar opozarja tako zakon kot tudi odlok.

RIC Bela krajina je k pripravi Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 pristopil v začetku leta 2017. Podlaga za izdelavo je bila predhodno izdelana obsežna analiza s poglobljenimi intervjuji, delavnicami in sprejemanjem pripomb na javnih obravnavah. Strateški dokument je nastal v sodelovanju več deležnikov kot so RIC BK, TIC-i, društva, ponudniki, občine,…

Svetniki so se seznanili še z oceno varnosti na območju občine Črnomelj in informacijo o sodelovanju z mestom Baotou iz Kitajske. Predstavljeno pa je bilo tudi poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2018.

Gradivo 30. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

3. razvojna os, južni del: Izdelan je Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve, aktivnosti tečejo v skladu s podpisanim protokolom

  • 14 September 2018 |

Četrtek, 13. september - V sejni sobi Občine Črnomelj je v sredo, 12. septembra 2018, potekal 8. sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del. Prisotni so sklenili, da se po potrditvi nove vlade ministrici za infrastrukturo pošlje dopis za sestanek v zvezi z določitvijo investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug), obravnavali pa so tudi izdelan Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve, ki nakazuje najugodnejšo varianto gradnje na 3. in 4. etapi 1. dela hitre ceste (od Osredka oz. Revoza do Malin).

Na sestanku so bili prisotni županji občin Črnomelj in Semič, Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič, župan občine Metlika Darko Zevnik ter poleg predstavnikov z vseh treh belokranjskih občin, še Tomaž Willenpart iz Direkcije RS za infrastrukturo, Severin Maffi iz podjetja DARS, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, predstavnik Kluba belokranjskih študentov Jure Kuhar, predstavnik MC BIT Jurij Matkovič in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

Odbor se je seznanil s potekom aktivnosti priprave za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi in ugotovil, da priprava poteka v skladu s podpisanim protokolom. Izdelana je študija (Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve) gradnje na 3. in 4. etapi 1. dela hitre ceste (od Osredka oz. Revoza do Malin), ki se po pregledu strokovnjakov še dopolnjuje. Študija nakazuje, da je ob upoštevanju vseh vidikov (tudi ekonomskega) najugodnejša varianta, da se zgradi 12 km štiripasovne ceste z dvema predoroma dolžine po 2,3 km pod Gorjanci.

Odbor je sklenil, da se po potrditvi nove vlade ministrici za infrastrukturo pošlje dopis za sestanek v zvezi z določitvijo investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug).

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.