Obvestilo o pričetku del na projektu: »Ureditev odseka črne točke Črmošnjice – Črnomelj 3«

  • 30 Avgust 2019 |

Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da smo pred kratkim pričeli za deli na projektu »Ureditev odseka črne točke Črmošnjice – Črnomelj 3«.

S tem projektom bodo na območju podvoza Ulice 21. Oktobra pod železnico urejeni osvetljeni pločniki in prehod čez lokalno cesto proti zgornjemu delu Semiške ceste, za potrebe varnega prehajanja pod podvozom in preko ceste bo postavljena svetlobna prometna signalizacija – semaforji. Sočasno s to prometno ureditvijo bodo obnovljene vse instalacije pod podvozom.

Izbrani izvajalec del po javnem razpisu je CGP d.d. Novo mesto, nadzornik pa 3DD Statika, Živko Franko s.p. iz Črnomlja.

Dela naj bi bila zaključena v oktobru 2019, ko poteče popolna zapora ceste na odseku od priključka na obvoznico do h. št. Ulica 21. oktobra 11.

Prosimo vas za razumevanje, saj brez popolne zapore ceste pod podvozom ni mogoče izvesti predvidenih ukrepov trajnostne mobilnosti, ki so sofinancirani iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

JP Komunala Črnomelj obvešča: v sredo 28. 8. 2019 začasno prekinjena oskrba s pitno vodo na Semiški cesti in Ulici 21. oktobra

  • 27 Avgust 2019 |

»Javno podjetje Komunala Črnomelj obvešča uporabnike pitne vode v mestu Črnomelj, da bo jutri (v sredo dne 28. 8. 2019) med pol sedmo in šestnajsto uro na Semiški cesti in Ulici 21. oktobra občasno prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi izvajanja vzdrževalnih del na javnemu vodovodnemu omrežju.

Javno podjetje Komunala Črnomelj prosi za razumevanje!«

Javna razgrnitev o občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu

  • 23 Avgust 2019 |

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 23. avgusta 2019 do vključno 22. septembra 2019 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 11. septembra 2019, ob 15.30 uri v mali sejni sobi Občine Črnomelj.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe-Čudno selo«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. Osebni podatki se bodo zbirali in obdelovali v skladu s 56. členom ZUreP-2, le za namen uveljavitve razgrnjenega OPPN in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

pdfJavno naznanilo

docxObrazec za pripombe in predloge

pdfOdlok

pdfUreditvena situacija 

pdfPovzetek za javnost 

 

 

 

Bliža se dogodek IGRAJ SE V MESTU – DAN BREZ AVTOMOBILA 2019 (javni poziv za stojničarje)

  • 19 Avgust 2019 |

Ob Evropskem tednu mobilnosti 2019 in v okviru projekta Management mestnih središč – MMS bo dne 20. 9. 2019, v mestnem jedru Črnomlja Občina Črnomelj organizirala prireditev »IGRAJ SE V MESTU – DAN BREZ AVTOMOBILA«, v sklopu katere bo izvedena tudi tržnica. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, vinarje, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih in kvačkanih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, čokoladnih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

Tržnica bo potekala v petek, 20. 9. 2019, v času med 16.00 in 19.00 uro.

Na voljo bo 17 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »Vloga za najem stojnice na prireditvi »Igraj se v mestu – dan brez avtomobila« in
- izpolnjeno »Izjavo prodajalca o spoštovanju predpisov za izvajanje prodaje« za vse, ki bodo na stojnici izvajali prodajo.
Obrazca sta na voljo na spletni strani www.crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do ponedeljka, 9. 9. 2019.

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

Hkrati obveščamo tudi, da bo 20. 9. 2018 od 6.00 do 21.00 ure, zaradi prireditve zaprto parkirišče pri Črnomaljskemu gradu in del ulice Na utrdbah.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Aniti Jamšek, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

docxNajem stojnice - VLOGA

docxIzjava prodajalca 

Podpis pogodbe za gradnjo v poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del

  • 14 Avgust 2019 |

Sreda, 14. avgust - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH d. o. o. Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za gradnjo Ekonomsko - poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G.

V maju 2019 je Občina Črnomelj objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje TGH d.o.o., 8340 Črnomelj, za nadzor pa podjetje AMBIENS d.o.o., Črnomelj. Vrednost gradbenih del znaša vključno z DDV 456.550,76 EUR.

Višina celotnih stroškov operacije skupaj s povračljivim DDV je ocenjena na 571.432,10 EUR. Občina Črnomelj je upravičena do sredstev sofinanciranja v višini do največ 405.965,88 EUR. Navedena sredstva predstavljajo 90% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

V južnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica se bo zgradila ekonomsko poslovna infrastruktura, ki obsega izgradnjo:
- dela ceste B1 v dolžini 195 m,
- cesto G3 v dolžini 100 m,
- del ceste G v dolžini 180 m ter
- pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.

Izbrani izvajalec bo z deli pričel v mesecu avgustu 2019.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

LOGO

tris skica

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.