Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj poziva

  • 23 Avgust 2020 |

Štab CZ občine Črnomelj poziva vse občane, ki ste se pred kratkim vrnili oziroma se boste do ponedeljka zvečer, najkasneje do 23.59 vrnili domov iz Hrvaške, da po povratku domov omejite svoje stike.

Dosledno upoštevajte tudi navodila NIJZ glede izvajanja zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s COVID 19 kot so: varnostna razdalja, razkuževanje rok in uporaba obrazne maske.


V primeru suma na okužbo oziroma ob pojavu simptomov, ki so značilni za okužbo z virusom COVID 19, takoj pokličite svojega osebnega zdravnika oziroma ZD Črnomelj na tel. št.: (07) 306 17 00.

DARS: Pričetek aktivnosti na 3. in 4. etapi tretje razvojne osi jug

  • 17 Avgust 2020 |

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) obvešča: 

"Aktivnosti v zvezi s pripravami na gradnjo 1. in 2. etape tretje razvojne osi jug so v zaključni fazi, zato je DARS pričel z aktivnostmi tudi na 3. in 4. etapi, na odseku od priključka Osredek do priključka Maline vključno z navezovalno cesto na Dole. DARS je letos že sklenil pogodbo z izvajalci geodetskih postopkov parcelacije ter pogodbo za izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projektiranje, medtem ko je javno naročilo za izbiro izvajalca za cenitev in pridobivanje nepremičnin še v teku.

Kot na predhodnih dveh etapah se bodo tudi na 3. in 4. etapi vse aktivnosti izvajale skladno z veljavnima vladnima uredbama o državnem prostorskem načrtu, ki sta podlagi za izgradnjo južnega dela tretje razvojne osi.

V septembru 2020 se bodo na terenu pričele izvajati geološko-geomehanske raziskave tal za potrebe projektiranja in izdelava geodetskega posnetka terena. Za potrebe geološko-geomehanskih raziskav njihovi izvajalci pridobivajo predhodna soglasja lastnikov zemljišč. V času projektiranja bodo tako potekali ogledi terena s strani geodetov, projektantov in izvajalcev raziskav.

Vzporedno s projektiranjem bodo potekale tudi aktivnosti za pridobitev zemljišč, potrebnih za gradnjo. Geodetski postopki parcelacije se bodo pričeli v oktobru 2020. Zaključenim geodetskim postopkom parcelacije bodo sledile cenitve zemljišč, potrebnih za gradnjo, sočasno pa bodo potekale cenitve objektov, predvidenih za rušenje. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili. Po izdelavi cenitev sledi priprava ponudb in odkup zemljišč oziroma objektov.

Glede na naravo izvajanja terenskih del lastnike zemljišč na trasi vljudno prosimo, da pogodbenim izvajalcem s soglasji in sodelovanjem omogočijo izvajanje njihovih del. Le tako bomo vsi skupaj prispevali k temu, da se bodo aktivnosti za izgradnjo tretje razvojne osi še naprej izvajale po zastavljenem terminskem načrtu.

Zainteresirani občani lahko vsa vprašanja v zvezi s potekom gradnje tretje razvojne osi naslovijo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Osnovne informacije glede projektov tretje razvojne osi pa je možno pridobiti tudi na spletni strani DARS, kjer s pomočjo posebnega semaforja predstavljamo trenutno stanje na projektu."

Obvestilo štaba CZ občine Črnomelj

  • 11 Avgust 2020 |

Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj ob zadnjih pojavih okužbe s COVID-19 na območju naše občine poziva vse občane, da ob svojih aktivnostih upoštevate navodila NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). Na javnih površinah pa dosledno uporabljajte obrazno masko, upoštevajte varnostno razdaljo in si ob vstopu v javne ali skupne prostore razkužite roke.

V primeru suma na okužbo oziroma ob pojavu simptomov, ki so značilni za okužbo takoj pokličite svojega osebnega zdravnika oziroma ZD Črnomelj na tel. št.: (07) 306 17 00.

Ravno tako vas obveščamo, da so še vedno aktivne telefonske številke, na katerih lahko zaprosite za pomoč in so objavljene na spletni strani Občine Črnomelj.

V Vinici pričetek del 2. dela kanalizacijskega sistema

  • 11 Avgust 2020 |

Torek, 11. avgust - Župan Andrej Kavšek in direktor podjetja Teleg-M d.o.o. Milovan Gazibarić sta podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega sistema Vinica 2. del. Gradbena dela na dokončanju kanalizacijskega sistema v Vinici bodo končana najkasneje do konca oktobra, pogodbena vrednost del pa znaša 150.973,41 EUR.

Za varno pot pešcev v Vojni vasi zarisane talne oznake

  • 10 Avgust 2020 |

Ponedeljek, 10. avgust - Občina Črnomelj je s ciljem izboljšanja prometne varnosti predvidela ureditev javne poti v Vojni vasi v prijaznejšo in varnejšo za pešce.

Na odseku javne poti v Vojni vasi od križišča z Zadružno cesto pa do odcepa za cerkev ni bilo mogoče zgraditi pločnika, kateri bi bil prepotreben za varnost pešcev na tem odseku. Zato se je Občina Črnomelj odločila za alternativni ukrep, označitev koridorja – steze za pešce na cestišču, ki vsaj malo pripomore k večji varnosti pešcev.

Pas za pešce je označen z modro barvo, kar je skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Zaključek gradnje Ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G

  • 03 Avgust 2020 |

Konec leta 2017 je Občina Črnomelj pristopila k pripravi projekta »Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2 del: ceste B1, G3 in G«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je maja 2018 sporočilo, da je projekt uvrščen na seznam projektov, ki so odobreni za sofinanciranje na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo. Občina Črnomelj je takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja oddala vlogo za sredstva na MGRT in avgusta 2019 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela odločitev o finančni podpori za omenjeni projekt.

V maju 2019 je Občina Črnomelj objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje TGH d.o.o., 8340 Črnomelj, za nadzor pa podjetje AMBIENS d.o.o., Črnomelj. Vrednost gradbenih del je znašala vključno z DDV 456.550,76 EUR.

Višina celotnih stroškov operacije skupaj s povračljivim DDV je ocenjena na 571.432,10 EUR. Občina Črnomelj je upravičena do sredstev sofinanciranja v višini do največ 405.965,88 EUR. Navedena sredstva predstavljajo 100% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

V južnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica se je zgradila ekonomsko poslovna infrastruktura, ki obsega izgradnjo:

dela ceste B1 v dolžini 195 m,
cesto G3 v dolžini 100 m,
del ceste G v dolžini 180 m ter
pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.
Občina Črnomelj je kljub nastalim razmeram zaradi COVID 19, dela na terenu izvajala v sklopu investicije, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje sedaj je na projektu naslednje:

Objekt: Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G.
Investitor: Občina Črnomelj
Nadzornik: AMBIENS d.o.o., Branko Banovec univ. dipl. inž. grad.
Izvajalec del: TGH d.o.o., Zadružna cesta 14a, 8340 Črnomelj
Dela so izvedena v skladu s pogodbo št. 351-139/2019-3 z dne 14.8.2019, dodatkom št. 1 z dne 23.12.2019 (podizvajalci) in dodatkom št. 2 z dne 17.7.2020 v celoti.
Vrednost izvedenih del: 394.454,77 EUR brez DDV oz. 454.847,33 EUR z DDV.
Datum končanja del:
- pogodbena dela na gradbišču so dokončana v skladu s terminskim planom - to je do 30.6.2020.
- v avgustu 2020 bo na Upravno enoto Črnomelj podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Tako je PC TRIS Kanižarica s svojimi poslovnimi subjekti pridobila 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Z zaključeno investicijo bo dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, se bodo odprle možnosti da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v ta del poslovne cone.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

evropski sklad mgrt

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.