JAVNO NAZNANILO - javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN občine Črnomelj - tretja sprememba

 • 29 Oktober 2021 |

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj (SD OPN) bo potekala od 5. novembra 2021 do vključno 6. decembra 2021 v prostorih Občine Črnomelj v sobi št. 23 ob delavnikih v času uradnih ur občine. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN bo v sredo 17. novemembra ob 16. uri v Gasilskem domu Petrova vas. 

Občina Črnomelj pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj- tretja sprememba (v nadaljevanju: SD OPN 3). Prostorski akt se pripravlja po postopku, predpisanem z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list, št. 36/2018).

Predmet načrtovanja SD OPN 2 so vsebine, ki obsegajo:

a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave SD OPN 2 ni bilo več mogoče obravnavati ter druge nove razvojne potrebe in pobude,
b) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi konceptov urejanja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas,
c) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
d) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
e) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
f) implementacije že izdelanih strokovnih podlag ter izdelavo drugih študij, druge strokovne podlage, ipd.

Osnutek prostorskega akta je bil izdelan oktobra 2020. Pripravljavec je dne 12. oktobra 2020 pozval nosilce urejanja prostora, da na podlagi 47. a člena ZPNačrt predložijo prvo mnenje. Na podlagi izdanih prvih mnenje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 25. 01. 2021 izdalo odločbo št. 35409-266/2020-2550/9, na podlagi katere je v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave. Iz tega razloga je bilo v postopku izdelano Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal AD SVETOVANJE - Anes Durgutović s.p. in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja, ki ga je izdelal Eranthis, Maja Divjak Malavašič, s.p.. Ob upoštevanju predlaganih okoljskih omilitvenih ukrepov so bile prostorske rešitve osnutka v juliju 2021 dopolnjene v dopolnjeni osnutek SD OPN 2.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi drugega odstavka 48. člena ZPNačrt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in narave v septembru 2021 potrdilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje.
Po zaključku javne razgrnitve bo sledila priprava stališč do pripomb in predlogov, na podlagi katerih bo izdelan predlog SD OPN 3, ki bo v skladu z določili ZPNačrt posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj in pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov na okolje. Prva predstavitev SD OPN 3 Občinskemu svetu občine Črnomelj bo na seji decembra 2021. Po prejetju pozitivnih mnenj in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje bo izdelan usklajen predlog SD OPN 3, ki bo posredovan v drugo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Črnomelj. Po sprejetju bo odlok o SD OPN 3 objavljen v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Črnomelj.

1. Javno naznanilo 

 Javno naznanilo

2. Tekstualni del: 

3. Grafični izvedbeni del SD OPN 3 lahko pogledujete preko sistema PISO

4. Priloge: 

      a. pdf Priloga 7 - Usmeritev za postavitev in oblikovanje objektov

      b. pdfOkoljsko poročilo

      c. pdfDodatek k okoljskemu poročilu

5. Povzetek za javnost 

pdfPovzetek za javnost

 Vse ostale vsebine in priloge SD OPN 3 so na vpogled v času uradnih ur pri Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v sobi št. 20. 

Svoje pripombe in predloge lahko lahko zapišete v spodnji obrazec in jih pošljete po pošti na naslov občine, fizično oddate v sprejemno pisarno občine ali skenirano pošljete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

docxObrazec za pripombe in predloge

 

 

Obvestilo FURSa o ponovnem osebnem vročanju odločb NUSZ 2021

 • 22 Oktober 2021 |

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4224-24/2021-65, z dne 19. 10. 2021, obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel ponovno vročanje odločb NUSZ za Občino Črnomelj za leto 2021.

Zavezancem, ki niso v roku poravnali prvega obroka, so odločbe ponovno poslane z osebno vročitvijo in novimi datumi zapadlosti plačil.

Datum odpreme odločb: 21. 10. 2021

         Datumi zapadlosti (2 obroka):

 1. obrok: 8. 12. 2021
 2. obrok: 7. 2. 2022

  Datumi zapadlosti (4 obroki):

  1. obrok: 8. 12. 2021
  2. obrok: 7. 1. 2022
  3. obrok: 7. 2. 2022
  4. obrok: 8. 3. 2022

  Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS https://www.fu.gov.si/ .
  Kontakt: Finančni urad Novo mesto

Terensko usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske v Črnomlju od 27. do 28. oktobra

 • 20 Oktober 2021 |

Sreda, 20. oktober - Teritorialni polk 72. BR Slovenska vojska obvešča, da bo v Črnomlju od srede, 27. do četrtka, 28. oktobra potekalo terensko usposabljanje Šole za podčastnike Slovenske vojske. 

Namen terenskega usposabljanja je usposobiti kandidate za delo podčastnika tako, da poznajo osnovne dolžnosti, pristojnosti in naloge podčastnika ter razumejo svojo vlogo pri pripravi, organiziranju in vodenju delovanja enote na ravni oddelka, vse do ravni voda, in sicer ob uveljavljanju slovenskih in mednarodnih vojaških standardov ter upoštevanju predpisov o varovanju in ohranjanju naravnega okolja in varnostnih ukrepov za zaščito življenj in zdravja ljudi ter materialnih sredstev v enoti.

Kandidati se bodo na območju Črnomlja usposabljali v dnevnem in nočnem času.

Posnetek zaslona 2021 10 18 133625

Zaselek Brinsko selo v Gribljah z novo javno razsvetljavo

 • 18 Oktober 2021 |

Ponedeljek, 18. oktober - V preteklih tednih so bila končana dela javne razsvetljave v Gribljah – Brinsko selo. Dela investicije so znašala 46.987,81 EUR, strošek arheoloških raziskav ob gradnji pa 11.931,60 EUR. Investicijo so sofinancirali krajani in Krajevna skupnost Griblje v vrednosti 10.000,00 € , ostala sredstva pa so bila zagotovljena iz proračuna občine Črnomelj.

Dela so trajala od sredine avgusta do konca septembra 2021, izvajalec del izgradnje je bilo podjetje EVI iz Črnomlja, za arheološke raziskave pa Skupina STIK iz Ljubljane.

Investicijo so uradno predali namenu Andrej Kavšek, župan, Toni Brinc, predsednik Krajevne skupnosti Griblje. in izr. prof. dr. Franc Brinc, slovenski pravnik, kriminolog in penolog, rojen v Gribljah.

Občina Črnomelj za projekt Zakladnica prejela mednarodno arhitekturno nagrado BIG SEE Architecture Award 2021

 • 15 Oktober 2021 |

Petek, 15. oktober - Občina Črnomelj je bila letos izbrana za nagrado BIG SEE Arhitecture Award 2021 v kategoriji javni prostorov, in sicer za prenovo kletnih prostorov in preureditev teh v turistično vstopno točko – Zakladnico. Skozi stalno razstavo kulturne in naravne dediščine ter drugih zanimivosti je Zakladnica izhodiščna točka turističnega pohajkovanja po Črnomlju in do ostalih znamenitosti in lepot Bele krajine. Zakladnica je v upravljanju RIC Bela krajina, ki skrbi za notranjost in predstavitev prostora. 

Ureditev Zakladnice je nominirana tudi za nagrado Grand Prix, spletna razglasitev Grand Prix nagrajencev znotraj posamezne kategorije je načrtovana 9. novembra.

O nagradi

Z nagradami BIG SEE AWARDS Zavod big sistematično raziskuje, izpostavlja in promovira poslovni in ustvarjalni potencial regije Jugovzhodna Evropa na področijh arhitekture, interierja, produktnega in modnega oblikovanja ter inovativnega lesarstva in kreativnega turizma.
Nagrade so namenjene promociji poslovne in kreativne odličnosti jugovzhodne Evrope in kot take ponujajo poglobljen vpogled v trenutno stanje na področju ustvarjalnosti v regiji.
Vključene države: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija in Turčija.

Novico o nagradi lahko preberete TUKAJ

Župan sprejel evropske prvake v ju-jitsu in hiphopu

 • 13 Oktober 2021 |

Petek, 13. oktober - Župan Andrej Kavšek je sprejel evropsko prvakinjo v ju-jitsu v svoji kategoriji Loti Čufer in evropska prvaka v hiphop dvojicah Žana Majerleta in Brina Jugoviča. Evropske prvake je s svojimi besedami spodbudil za nadaljnje uspehe in se jim z majhno pozornostjo zahvalil, da s svojimi uspehi nosijo ime občine Črnomelj tudi v svet.

Žan in Brin, člana Plesnega studia Novo mesto, sta v začetku septembra nastopila na Evropskem prvenstvu v hip hopu, electric boogie-ju, hip hop battle-u in break dance-u v poljskem mestu Brzeg Dolny ter postala evropska prvaka v hiphop dvojicah. Loti, članica ŠD Ninja Črnomelj, pa je konec septembra na Evropskem prvenstvu v ju-jitsu za kadete in mladince v Nemčiji premagala konkurenco v svoji kategoriji ter postala evropska prvakinja v ju-jitsu.

Zaključena 23. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

 • 13 Oktober 2021 |

Črnomelj, 13. oktober 2021 – Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so v torek, 12. 10. 2021 na 23. redni seji obravnavali 16 točk dnevnega reda, med katerimi so nadaljevali z obravnavo informacije o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju in sprejeli Sklep o pristopu Občine Črnomelj k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS), v sklopu katerega bodo občine lažje dosegale čezmejno, transnacionalno ali medregijsko sodelovanje.

Zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 so se člani sveta sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.

Med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije, ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo, je bil v maju 2018 podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovec – Zagreb, na podlagi katerega se podpisniki zavzemajo za doseganje ciljev: modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. Ocenjeno je bilo, da bi navedene cilje najbolje in najhitreje dosegli z ustanovitvijo nove pravne osebe – Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS).

Na seji občinskega sveta je bila ponovno obravnavana informacija o delovanju bioplinarne Lokve v Črnomlju. Točki sta prisostvovala predstavnika družbe Petrol d.d. Po razpravi je bilo sklenjeno, da  Petrol d.d. poda dodatne informacije in obrazložitve ter dokazila o izvedenih izboljšavah in obnovah, da pojasni kaj so spremenili od kar so prevzeli bioplinarno Lokve in katere izboljšave bodo še uredili do leta 2024, ko poteče okoljevarstveno dovoljenje. Župan na pobudo občinskega sveta s predstavniki družbe Petrol, Ministrstvom za okolje in prostor ter z Agencijo za okolje vzpostavi aktiven dialog o prihodnosti bioplinarne Lokve pri Črnomlju.

Člani občinskega sveta so na seji sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, podali soglasje k namenski porabi presežka odhodkov nad odhodki Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za postavitev toplotne črpalke za ogrevanje novejšega dela vrtca enote Loka in dodatne ureditve igralnice na Majerju in se seznanili z informacijami o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora v Drenovcu, o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega načrta Majer in sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za staro mestno jedro Črnomlja. V sklopu kadrovskih zadev so člani sveta podali pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na Enoti Črnomelj, imenovali novega predsednika LAS – Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj in člana Nadzornega odbora občine Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh točk dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet - Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.