Sekundarni vodovodi - 2 . del

  • 14 Julij 2021 |

Predvidena je izgradnja 1,6 km vodovoda, od tega se načrtuje 650 m izvesti v letu 2021 (krak 4).

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj

  • 14 Julij 2021 |

Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje. V okviru projekta bo dograjen kanalizacijski sistem v občini Črnomelj, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje z 88,70 % povečala na 98,00 %. Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

 

LOGOTIP PRAVI KANALIZACIJA

Obnova mešane kanalizacije Kidričeva ul. – pešpot – Grajska c. – Ul. pri mostu v Črnomlju

  • 14 Julij 2021 |

Zaradi dotrajanosti in posledičnega obremenjevanja podtalja s komunalnimi odpadnimi vodami smo obnovili mešano kanalizacijo od Kidričeve ulice po pešpoti mimo stadiona do Grajske ceste in po tej cesti do Viniške ceste in mostu čez Dobličico.

Obnovi kanalizacije je sledila še obnova vodovoda v delu Grajske in Viniške ceste, za tem pa smo ob sofinanciranju proračuna RS in EU obnovili pešpot med Grajsko c. in Kidričevo ul. ter delom Grajske ceste, na kateri je dograjen pločnik in prehod za pešce. Sočasno z obnovo javne razsvetljave jeTelekom Slovenije dogradil še potrebne zaščitne cevi za optično omrežje. Hkrati z investicijo smo obnovili tudi stopnice pod mostom v tem delu. 

Kanalizacijski sistem Vinica

  • 14 Julij 2021 |

V sklopu kanalizacijskega sistema Vinca se bodo izvedla dela na dveh odsekih - kanalizacija Ogulin ( letu 2021) in kanalizacija Sečje selo (2022).

Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica

  • 14 Julij 2021 |

Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica. Projekt se bo začel izvajati predvidoma septembra 2021, zaključen pa bo do junija 2022.

Javna razsvetljava

  • 14 Julij 2021 |

V letu 2021 se bo uredila javna razsvetljava v naselju Bojanci in delno v naselju Griblje - Brinsko selo.

Obnova gradu Črnomelj

  • 14 Julij 2021 |

Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile tudi javne sanitarije, do katerih bo možno dostopati v sklopu urejenega dostopa do Zakladnice. 

Občina je v letu 2021 pridobila sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo. Izvajala se bodo dela v kleti in delu pritličja gradu ter atrija.Zaključek del je predvidoma v novembru 2021.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.