Urejanje prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi

  • 14 Julij 2021 |

Za namene ureditve Jurjevanske drage kot prireditvenega prostora se bo v letu 2021 pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. V letu 2021 so predvidena samo lastna proračunska sredstva,. 

Pridobljeni so projektni pogoji. Objabvljeno je javno naročilo izdelavo DGD in PZI.

Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 €
Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €

Idejna zasnova na povezavi TUKAJ

Obnova rudniškega izvoznega stolpa Kanižarica v TRIS Kanižarica

  • 14 Julij 2021 |

Dela obnove so v zaključni fazi. Obnova stolpa predstavlja poseg v nepremično dediščino, zato so vsa dela potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Skupna vrednost investicije je 68.500 EUR z DDV in vsa sredstva so zagotovljena iz občinskega proračuna.

Kolesarska veriga na podeželju

  • 14 Julij 2021 |

LAS DBK se je z ostalimi 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami katerih Vodilni partner je Gorenjska košarica povezal ter prijavil projekt na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3. – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov
Na območju LAS DBK bodo partnerji v projektu Občina Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Občina Semič in Občina Črnomelj postavili postaje za izposojo koles, katere bodo opremljene z električnimi in navadnimi kolesi.
Predvidena vrednost operacije:136.890,80 eur
Znesek sofinanciranja: 97.132,84 eur

Trajanje operacije: 24 mesecev; od 15. 10. 2020–30. 11. 2022

Glavne aktivnosti projekta so predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«, vzpostavljeni integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo, oblikovanje celostne grafične podobe ter izdelava promocijskih elementov.
Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.
Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo

.
S certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Veriga na podeželju

Gradnja Vrtca Loka

  • 14 Julij 2021 |

Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Loki s spremljajočimi prostori. V letu 2021 se prične s projektiranjem in gradnjo vrtca, ki bo zaključena v letu 2022.

Izvajalec je izbran, podpisana je pogodba in dela so v teku. Nova stavba pa bo imela 14 oddelkov s spremljajočimi in upravnimi prostori. V sklopu investicije je tudi oprema in ureditev zunanje površine.

Ocenjena vrednost projekta: 4.000.000 EUR

EKO sklad: 569.00,00 EUR

Preostanek je zagotovljen v proračunu Občine Črnomelj. 

Dograditev OŠ Dragatuš - 2. del

  • 14 Julij 2021 |

Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.

Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 €

Predvideno sofinanciranje: 

Ministrstvo za izobraževanje in šport: 973.305,00 EUR
EKO sklad: 260.400,00 EUR
Lastni delež Občine Črnomelj: 1.327.814,00 EUR

 

Sanacija stavbe nekdanjega dijaškega doma

  • 14 Julij 2021 |

V letu 2021 se namerava statično ojačati stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj, na podlagi Potresne analize seizmične sanacije objekta, ki jo je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., v novembru 2020. Hkrati se bodo popolnoma na novo uredile tudi vse sanitarije v stavbi, postavilo se bo dvigalo, izvedla se bo rekonstrukcija prvega nadstropja stavbe za potrebe OŠ MŠN ter uredilo inkluzivno knjižnico v prostorih stare kuhinje s katero bosta upravljala OŠ MŠN in Knjižnica Črnomelj. Projektna dokumentacija je narejena. iZvedba se načrtuje v času poletnih počitnic v letu 2021. 

Ocenjena vrednost projekta: 605.000,00

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.