Poziv občanom k pravočasnem uničevanju ambrozije pred cvetenjem

  • 19 Avgust 2021 |

Pravočasno uničevanje ambrozije pred cvetenjem je pomembno ne le zaradi alergenih učinkov ampak tudi zato, da ne semeni in tako tudi na ta način omejujemo njeno širjenje. Ker zakonodaja nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje te alergene rastline, pozivamo vse lastnike površin, ki imajo zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišče takoj pokosite ali uničite na drugi mehanski ali kemični način. Z enostavnimi ukrepi lahko sami največ naredimo za svoje zdravje in zdravje sokrajanov.

Ambrozija je plevel, ki velja za enega izmed najmočnejših alergenov. Pri osebah, ki so nanjo občutljive, lahko povzroča resne zdravstvene težave.

Najpogosteje raste ob medkrajevnih cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu, med koruzo, sončnicami, bučami, v urbanem okolja pa na območju opuščenih gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa tudi po zelenicah in vrtovih. Vpliv teh rastlin na zdravje ljudi pa ni omejen zgolj na območja, zapleveljena s to rastlino. Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter, lahko ambrozija povzroča alergije tudi več deset km od svojega rastišča.

Preprečevanje škodljivih vplivov ambrozije je mogoče le z doslednim odstranjevanjem te rastline in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semena s katerim se širi naprej.

Kako odstraniti ambrozijo?

Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:
 puljenje,
 košnja/rezanje/mulčenje,
 brananje in okopavanje,
 oranje,
 kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!

Ne cvetoče rastline se lahko odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti tako, da preprečimo nastanek semena oziroma njegove kalitve – oddati v sežig.

Zaščitite se

Pri odstranjevanju je za zaščito pred draženjem kože treba uporabiti rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.

Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču. Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 –ZIN-B) in Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia ste imetniki zemljišč (lastniki, upravljalci, najemniki) dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se več ne obraste in ne cveti, ter redno opazovati rastišče do konca septembra.

Prijave rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišča niso ukrepali, naslovite na:
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Območni urad Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1
8000 Novo mesto
07 393 42 25
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijave o sumu navzočnosti ambrozije in neizvajanju ukrepov obravnavajo fitosanitarni inšpektorji. Inšpektor imetnika zemljišča glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo. Če imetnik zemljišča ne izvede z odločbo odrejenih ukrepov, se zoper njega uvede prekrškovni postopek. V skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru se za ne odstranjevanje ambrozije lahko izreče denarna kazen.

Več informacij o zatiranju ambrozije je na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/seznami/seznam-invazivnih-tujerodnih-vrst-rastlin-in-zivali/ambrozija-lat-ambrosia/ .

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.