24. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Občinski svet poziva ministrstvo, da zagotovi plače v zdravstvenem domu

Na včerajšnji 24. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, ki jo je vodil podžupan Štefan Misja, so se občinski svetniki seznanili z nastalo finančno situacijo v Zdravstvenem domu Črnomelj in sprejeli sklep, da Občina kot ustanovitelj ZD Črnomelj nima vpliva na določitev višine plač v zdravstvu in tudi ne zagotavlja sredstev na področju zdravstva. Zato občinski svet poziva Ministrstvo za zdravje in ZZZS, da zagotovita dodatno potrebna sredstva v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017.

Soglasje k pogodbi za prenos upravljanja Kulturnega doma

Svetniki so soglašali tudi s sklenitvijo pogodbe za prenos upravljanja Kulturnega doma Črnomelj ZIK-u Črnomelj. S podpisom pogodbe se bo Ministrstvo za kulturo zavezalo tudi, da bo do konca leta 2018 za Kulturni dom Črnomelj izdelan projekt celovite prenove, ki ga bo naročilo ministrstvo in bo zanj zagotovilo tudi potrebna sredstva. Projekt bo izdelan tako, da bo skladno z njim možno prenovo objekta izvesti tudi po posameznih fazah.

Seznanitev z vizijo festivala Jurjevanje

Na seji je potekala še razprava o najstarejšem folklornem festivalu v Sloveniji Jurjevanje, kjer so se svetniki seznanili z vizijo festivala, ki jo je podal direktor RIC-a Peter Črnič. Svetniki predlagajo RIC- u, da prouči na seji predstavljene predloge in izvede anketo med ciljnimi skupinami o sami prireditvi in njeni lokaciji.

Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju za gradnjo stanovanjskega bloka

Člani občinskega sveta so se na seji informirali še s sprejetim Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku v zvezi z gradnjo stanovanjskega bloka na tem območju.

Sprejeli so še predlog o spremembi poteka meja med naseljema Vinica in Podklanec. Sprememba meja ne vpliva na obstoječo oštevilčbo hišnih številk v omenjenih naseljih, gre le za geografsko neustrezno razmejitev določene nepremičnine, ki jo je bilo potrebno urediti.

Na seji je bil sprejet Rebalans proračuna Občine Črnomelj za leto 2017.

 

Predstavitev sistema eTurizem

TIC Metlika, TIC Semič, TIC Črnomelj vabijo ponudnike nočitvenih kapacitet v Beli krajini, da se udeležijo predstavitve sistema »Register nastanitvenih obratov in Poročanje o gostih in prenočitvah«, ki bo v torek, 21. novembra 2017, ob 18. uri, v Kulturnem centru Semič.

AJPES bo namreč s 1. decembrom 2017 vzpostavil nov sistem "eTurizem" za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), za namene vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter statistične namene.

Podatki se bodo po novem poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

V Register nastanitvenih obratov se bodo morali zavezanci za vpis (gostinci, sobodajalci, kmetije) vpisati v prehodnem obdobju od 1. decembra 2017 do najkasneje 28. februarja 2018!

Predstavitve se bodo kot gosti udeležili tudi strokovni sodelavci iz AJPES, SURS in Policije, ki bodo udeležencem znali odgovoriti na vsa vprašanja povezana z registrom ter poročanjem o gostih in prenočitvah ter jim s tem olajšali delo.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.