Javna razgrnitev o občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 23. avgusta 2019 do vključno 22. septembra 2019 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 11. septembra 2019, ob 15.30 uri v mali sejni sobi Občine Črnomelj.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe-Čudno selo«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. Osebni podatki se bodo zbirali in obdelovali v skladu s 56. členom ZUreP-2, le za namen uveljavitve razgrnjenega OPPN in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

pdfJavno naznanilo

docxObrazec za pripombe in predloge

pdfOdlok

pdfUreditvena situacija 

pdfPovzetek za javnost 

 

 

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.