Načrtovanje in urejanje prostora

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN 1 - predlog za sprejem na občinskem svetu - drugo branje

pdfOdlok - neuradno prečiščeno besedilo
pdfPriloga 1 – Pomožni objekti

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN 1 - predlog za sprejem na občinskem svetu - prvo branje

pdfOdlok - neuradno prečiščeno besedilo
pdfPriloga 1 – Pomožni objekti

pdfPriloga 2 – Usmeritve za postavitev in oblikovanje objektov

Obvezne priloge:

 

 

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 1

pdfStališča

 

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj (SD OPN 1) - javna razgrnitev

Ostali deli SD OPN 1

pdfNaslovnica

zipI. STRATEŠKI DEL SD OPN
- Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000)
- Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1:50.000)
- Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000)
- Prikaz okvirnih območij naselij, razpršene gradnje, razpršene poselitve in izjemnih krajin ter ostalega prostora (M 1:50.000)
- Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000)
- Koncept prostorskega razvoja Črnomlja (M 1:12.000)

zipII. IZVEDBENI DEL SD OPN
- Pregledna karta občine s prikazom sprememb namenske rabe (M 1:65.000)
- Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:65.000)
- Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter prometne infrastrukture (M 1:5.000) – povezava spodaj
- Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območij enot urejanja prostora DPN in OPPN (M 1:65.000)
- Legenda

zipObvezne priloge SD OPN 1:

 1. izvleček iz SPRS
 2. prikaz stanja prostora
 3. strokovne podlage
 4. prva mnenja
  1. 01_MOP_dir_za_prostor
  2. 02_MKGP_kmetijstvo
  3. 03a_MKGP_gozdarstvo
  4. 04_Zavod za gozdove_OE NM
  5. 05_MOP_Direkcija RS za vode
  6. 06_ZRSVN_OE NM
  7. 07_Ministrstvo za kulturo
  8. 08a_Ministrstvo za infrastrukturo_področje državne cestne inf. razen avtocest
  9. 08b_Ministrstvo za infrastrukturo_podočje letalstva
  10. 08c_Ministrstvo za infrastrukturo_področje železnic
  11. 09_DARS
  12. 10_Ministrstvo za infrastrukturo_področje JPP in trajnostne mobilnosti
  13. 11_Ministrstvo za infrastrukturo_področje rudarstva
  14. 12_Ministrstvo za infrastrukturo_področje energetike
  15. 13_Ministrstvo za obrambo_področje zaščite in reševanja
  16. 14_Ministrstvo za obrambo_področje obrambe
  17. 15_ELES
  18. 16_Elektro LJ d.d._DE NM
  19. 18_Plinovodi d.o.o.
  20. 19_Občina Črnomelj
  21. 20_JP Komunala Črnomelj d.o.o.
  22. 21_Hydrovod d.o.o.
  23. 22_Telekom Slovenije d.d._NM
  24. 23_AKOS
  25. 24_Ministrstvo za zdravje
  26. 25_Odločba_CPVO
 5. obrazložitev
 6. povzetek za javnost
 7. okoljsko poročilo
 8. dodatne obrazložitve za NUP

 

Občinski prostorski načrt občine Črnomelj (OPN občine Črnomelj)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.