Za namene ureditve Jurjevanske drage kot prireditvenega prostora se bo v letu 2021 pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. V letu 2021 so predvidena samo lastna proračunska sredstva,. 

Pridobljeni so projektni pogoji. Objabvljeno je javno naročilo izdelavo DGD in PZI.

Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 €
Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €