Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Medobčinske inšpekcije in redarstvo

KONTAKT IN URADNE URE

Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

T: 07 306 11 00

W:

vodja: Marjan Kastelic

Občani lahko podajo svoje vloge vsak dan v okviru poslovnega časa v sprejemnih pisarnah občin ustanoviteljic in ves čas po e-pošti na naslov: .

Medobčinski inšpektor pa je dosegljiv tudi izven uradnih ur, in sicer vsak poslovni dan v okviru poslovnega časa na telefon 040 726 004.

Medobčinski inšpektor uraduje po predhodni najavi:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, T: 07 306 11 00

 • ponedeljek od 8.00 do 10.00
 • sreda od 14.00 do 16.00

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, T: 07 306 31 00

 • torek od 8.00 do 10.00

Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, T: 07 356 53 60

 • torek od 11.00 do 13.00

 

NALOGE:

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Ur.l.RS, št. 68/08 in Ur.l. RS, št. 60/10) so Občine Črnomelj, Metlika in Semič ustanovile organ skupne občinske uprave »medobčinska inšpekcija in redarstvo« za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Sedež medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Črnomelj na naslovu: Trg svobode 3, Črnomelj.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo se s tem odlokom določi kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic in opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic in na področjih, za katera so pooblaščeni z zakonom.

Svoje naloge opravlja medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo je organizirana kot enovit organ in izvaja naloge v posamezni občini ustanoviteljici v obsegu glede na delež prebivalcev oziroma glede na dogovor iz drugega člena tega odloka.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti. Naloge inšpekcijskega nadzora opravljajo kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi občinski inšpektorji skladno z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

Občinsko redarstvo v okviru in skladno z zakoni ali občinskimi predpisi občin ustanoviteljic, ki določajo delovno področje in naloge občinskega redarstva in z občinskimi programi varnosti skrbi za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic skladno z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo. Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja medobčinske inšpekcije in redarstva in občinski redarji.

Zaposleni v medobčinski inšpekciji in redarstvu, ki kot pooblaščene osebe opravljajo naloge občinskega redarstva in občinskega inšpektorja, so pooblaščeni za vodenje postopka pred prekrškovnim organom in v njem odločati skladno z zakonom, odlokom ali drugim podzakonskim aktom. Za vodenje postopka o prekršku, izdajo plačilnega naloga ali odločbe o prekršku morajo pooblaščene uradne osebe izpolnjevati pogoje, ki so določeni z zakonom o prekrških.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo občinski inšpektorji vsa pooblastila, pravice in dolžnosti po zakonu o inšpekcijskem nadzoru.

Občinski inšpektorji lahko poleg nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.

Pri opravljanju nadzora imajo inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z zakonom in namenom inšpekcijskega nadzorstva.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

 • opozoriti kršitelja,
 • ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,
 • izreči globo,
 • naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je skladno z zakonom pooblaščen.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:

 • opozoriti kršitelja,
 • pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju,
 • podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu,
 • o tem poročati županu občine, na območju katere je kršen predpis.

Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:

 • omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
 • omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
 • posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.

V okviru in v skladu z zakonom o občinskem redarstvu, drugimi zakoni in občinskimi predpisi ter občinskimi programi varnosti, medobčinska inšpekcija in redarstvo na področju redarstva skrbi za javno varnosti in javni red na območju občin ustanoviteljic in je pristojna:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in občinske ceste zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir te
 • izvajati druge naloge, za katere jo pooblašča zakon ali občinski predpis.

Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.

Pri opravljanju nalog ima občinski redar naslednja pooblastila:

 • opozorilo,
 • ustna odredba,
 • izreči globo na kraju samem,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (prisilna sredstva).

Za izvajanje pooblastil iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.

Seznam predpisov na povezavi TUKAJ.