Datum objave

19. 5. 2022

Rok za prijavo

7. 6. 2022

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo adaptirana.

Prednostna lista bo veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.Prednostna lista št. 352-24/2019-21 z dne 23. 3. 2020, preneha veljati z dnem objave tega javnega razpisa v mesečniku Belokranjec.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Črnomelj. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 19. 5. 2022 do vključno 7. 6. 2022 v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, v času uradnih ur.

Celotna vsebina razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani občine Črnomelj: www.crnomelj.si, »Uradne objave – razpisi in pozivi«.

Ob vložitvi vloge so prosilci skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR.

Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna Občine Črnomelj od 19. 5. 2022 do vključno 7. 6. 2022, v času uradnih ur.

Vlogo lahko prosilci oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

Vse informacije zainteresirani dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na uradne dneve na telefonski številki: 07-306-11-00 ali na elektronskem naslovu:

Dokumentacija


Obrazci