Datum objave

7. 4. 2023

Svet šole OŠ Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI  in sklepa 7. redne seje Sveta šole OŠ Vinica z dne 28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI) 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave morajo vsebovati:

- dokazilo o izobrazbi,
- dokazilo o nazivu, 
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
- dokazilo delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
- potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni,
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni,
- potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni,
- program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
- kratek življenjepis (zaželen),
- izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja

Prijave z zahtevanimi dokazili in prilogami pošljite priporočeno po pošti v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov:

OŠ Vinica, Svet šole OŠ Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

Svet šole OŠ vinica