Datum objave

9. 2. 2024 do 07:00

Rok za prijavo

9. 2. 2024 do 07:00

Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj, na podlagi sklepa 10. redne seje Sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj z dne 31. 1. 2024

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2024.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:

  • dokazilo o izobrazbi,
  • dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor),
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu v skladu z ZOFVI preneha mandat po zakonu),
  • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
  • življenjepis.

 

Pisne prijave z dokazili pošljite v desetih (10) dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj, z oznako »PRIJAVA NA RAZPIS RAVNATELJA«.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.

Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku oziroma najkasneje v štirih mesecih od objave razpisa.

V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.