Datum objave

8. 3. 2024 do 07:00

Svet zavoda Osnovne šole Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi,

na podlagi sprejetega sklepa Sveta zavoda OŠ stari trg ob Kolpi, z dne 22. 2. 2024, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), in sicer:

1. izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca,

2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

3. ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,

4. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

5. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,

6. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

7. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),

8. da predloži program vodenja šole.

(Razpisani pogoji so zapisani v moški slovnični obliki, a je beseda uporabljena kot nevtralna za ženski in moški spol.)

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter biti usposobljeni za delo z računalnikom.

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2024.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Stari trg ob Kolpi,

Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi,

z oznako

»Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Stari trg ob Kolpi

                                                                       Predsednik Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi

                                                                                            Gašper Mihelič

 

 

Dokumentacija