Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2022

pasica-kon__na_verzija-MH.png

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Povezava do DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE (navodila, postopek, obrazci, seznam kandidatov, ...)

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/ - Do dneva volitev bodo na voljo kandidacijske liste ter nekatere pomembne povezave, na dan volitev pa bo prikazana še udeležba ter rezultati.

Poročila o izidu lokalnih volitev 2022

Poročilu o izidu volitev župana

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA - splošen kontakt:
tel: 07 30 61 110
e-naslov: obcina@crnomelj.si 

GLASOVANJE

Splošno glasovanje

Poteka 20. 11. 2022 na voliščih od 7. do 19. ure.
Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik.
Občinska volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.

Glasovanje po pošti v Sloveniji

 •   Po 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko po pošti glasujejo volivci, ki:
  - so v priporu
  - so v zavodu za prestajanje kazni
  - so v bolnišnici ali
  - so v socialno varstvenem zavodu za institucionalno varstvo,
 • če to sporočijo Občinski volilni komisiji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 9. 11. 2022.
 • Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo Občinski volilni komisiji  v zgoraj navedenem roku in obvestilu obvezno predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
 • Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to v roku sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica.
 • Na podlagi sklepa Državne volilne komisije št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in da obvestilu  (vlogi) občinski volilni komisiji o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
 • ​Na podlagi tretjega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialno varstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 9. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 14. 11. 2022 in o tem predložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).
 • v  Na podlagi sklepa Državne volilne komisije št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, lahko volivci, ki so v izolaciji, glasujejo po pošti v skladu z določbo tretjega odstavka 81. član Zakona o volitvah v državni zbor, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 14. 11. 2022  in da obvestilu (vlogi) občinski volilni komisiji o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obr.  vloga za glasovanje po pošti

Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije- VZOREC

Glasovanje na domu

Na podlagi 83. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja oziroma najkasneje 16. 11. 2022 in da obvestilu predložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec, zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni zdravnik).

 • Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu (vlogi)  občinski volilni komisiji o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obr. vloga za glasovanje na domu

Predčasno glasovanje

Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, na posebnem volišču za predčasno glasovanje.

V Občini Črnomelj po sklepu občinske volilne komisije predčasno glasovanje poteka:
- v torek, 15. 11. 2022,
- v sredo 16. 11. 2022 in
- v četrtek, 17. 11. 2022,
med 7. in 19. uro, na volišču za predčasno glasovanje, ki je na sedežu občinske volilne komisije, Trg svobode 3, Črnomelj, v pritličnih prostorih stavbe.  

Drugo

Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja.

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR IN LIST KANDIDATOV 

Sklep Občinske volilne komisije o javni objavi seznama potrjenih kandidatur in list kandidatov

Rokovnik volilnih opravil 2022

Zakon o lokalnih volitvah 

Zakon o volitvah v državni zbor 

Odlok o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj – neuradno prečiščeno besedilo

Odlok o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj – neuradno prečiščeno besedilo

Volilne enote in krajevne skupnosti v občini Črnomelj

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj 

Žreb vrstnega reda: Občinska volilna komisija Občine Črnomelj bo izvedla žreb vrstnega reda kandidatov oz. list kandidatov v torek, 25. 10. 2022, ob 18. uri v sejni sobi Občine Črnomelj

Pravila o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur  in list kandidatov  na seznamu kandidatur  in list kandidatov za volitve župana, članov OS in članov svetov KS v občini Črnomelj


OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 • MIKETIČ VIPAVEC Jožica- predsednica 
 • FORTUN Igor - nam. predsednice
 • PUHEK Martin - član
 • PERKO Melita - nam. člana
 • RUŽIĆ VARDJAN Ines - članica
 • RAVNIKAR Alojzij - nam. članice
 • JAKŠA Janez - član
 • SUHOREPEC Igor - nam. člana

Slavica Novak Janžekovič - tajnica občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 108
e-naslov:

Antonija Hiti - nam. tajnice občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 114
e-naslov:

Splošen kontakt:
tel: 07 30 61 110
e-naslov:  

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Črnomelj
Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta Občine Črnomelj


VOLIŠČA

Sklep o določitvi volišč in območij volišč


VOLILNI ODBORI

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 15. 9. 2022 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestili pristojno občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bodo imenovani v volilni odbor.

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora


OBRAZCI KANDIDATUR, LIST KANDIDATOV

ŽUPAN

OBČINSKI SVET

KRAJEVNE SKUPNOSTI


POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 • POLJŠAK Alojz - predsednik 
 • VRŠČAJ SPUDIĆ Erika - nam. predsednika
 • BOŠNJAK Krunoslav - član
 • JAKŠA Tatjana - nam. člana
 • KOCJAN Frančiška - članica
 • PLUT Katarina - nam. članice
 • TUDIJA Liljana - članica
 • ŠKRINJAR Ksenija - nam. člana

Željka Karin Biličič - tajnica posebne občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 104
e-naslov: zeljka.karin@crnomelj.si

Bernarda Fabjan - nam. tajnice posebne občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 110
e-naslov: bernarda.fabjan@crnomelj.si

OBRAZCI

 • Kandidatura za lokalne volitve – predstavnik manjšin (OBRAZEC)
 • Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika manjšine (OBRAZEC)
 • Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta – predstavnika manjšine (OBRAZEC)
 • Podatki o organizatorju volilne/referendumske kampanje (OBRAZEC)

O B V E S T I L O

V zvezi z volitvami člana Občinskega sveta Občine Črnomelj, pripadnika romske skupnosti, ki bodo 20. 11. 2022, obveščamo, da Komisija romske skupnosti, ki je bila imenovana s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj, v skladu z 12. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 98/13), zbira izjave pripadnikov romske skupnosti, ki želijo uveljavljati volilno pravico kot pripadnik romske skupnosti in še niso vpisani v evidenco volilne pravice pripadnikov romske skupnosti. Izjave se vložijo pri komisiji, na sedežu Občine Črnomelj, Trg svobode 3.

Volilna pravica državljana RS, pripadnika romske skupnosti, se ugotavlja na podlagi podane izjave in Meril za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS – pripadnika romske skupnosti, z dne 20. 1.  2016, ki jih je sprejel Svet romske skupnosti RS.

Komisija romske skupnosti bo zasedala in od upravičencev neposredno sprejemala izjave 

 • v torek, 11. 10. 2022, od 12. do 15. ure in
 • v sredo, 12. 10. 2022, od 12. do 15. ure,

v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3.

Osebe, ki se bodo pri komisiji zglasile v navedenih dneh, morajo imeti s seboj veljavni osebni dokument.

  Komisija romske skupnosti Občine Črnomelj

SEZNAM POTRJENE KANDIDATURE 

Poročilo o izidu volitev člana v občinskem svetu - predstavnika romske skupnosti