Datum objave

24. 9. 2021

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis. Vlagatelj mora vlogi priložiti ustrezno izpolnjena obrazca, in sicer izpolnjen OBR.1 ter parafiran vzorec pogodbe, tj. OBR.3. Vlogo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-Vloga na Javni razpis za dodeljevanje sredstev za aktivnosti v letu 2021«. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra 2021 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Dokumentacija


Obrazci