Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Izdelava nove občinske celostne prometne strategije

11.6.2024 / Aktualno

Celotna vrednost projekta: 47.921,60 EUR z DDV

Znesek sofinanciranja Evropskega kohezijskega sklada v obdobju 2021–2027: 28.000,00 EUR (85 % EU sredstva, 15 % Republika Slovenija)

Vir financiranja: Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Datum začetka projekta: 1. 3. 2024
Datum zaključka projekta: 30.3.2025

Namen projekta: OCPS je strateški dokument, s katerim občina opredeli učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji pomagajo uresničiti celostne spremembe in posledično boljšo kakovost bivanja. Namen OCPS občine Črnomelj je nadaljevanje dolgoročnega procesa celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občini, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti (pogoji za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter druge alternativne oblike mobilnosti), izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja (zmanjšanje obsega motornega prometa). Gre za drugačen način razmišljanja in načrtovanja, ki pomeni korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. OCPS občine Črnomelj bo obravnavala specifične lokalne izzive prometa kot tudi potrebe deležnikov in različnih segmentov javnosti iz lokalnega okolja. Ker velik delež poti prebivalcev ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj teh se bo Občina Črnomelj še naprej povezovala in skupno načrtovala povezave z občinama Semič in Metlika (javni prevoz, izposoja javnih koles, izvedba ukrepov na infrastrukturi, ipd.).

Cilj izdelave nove OCPS Občine Črnomelj:

Občina Črnomelj bo pridobila nov sodoben dokument, ki bo nadaljeval vpeljavo in spodbujal celostno prometno načrtovanje ter usmerjanje Občine Črnomelj v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumenta, kot je nova OCPS, ki bo še naprej podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. Sprejetje tega dokumenta bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja.

Občina Črnomelj bo izdelala nov dokument, kateri bo podlaga za kandidiranje za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: PEKP 21–27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.

V kateri fazi je projekt trenutno, lahko spremljate na tej povezavi.


Vprašalnik o viziji in ciljih Občinske celostne prometne strategije občine Črnomelj

V prvi javni razpravi o izdelavi Občinske celostne prometne strategije občine Črnomelj (OCPS), ki je potekala 10. 6. 2024 so bili predstavljeni rezultati prve delavnice z delovno skupino in oblikovan predlog vizije ter ciljev. 

Obrazložitev vizije in ciljev lahko najdete na povezavi tukaj

Ker si želimo, da je postopek izdelave dokumenta izveden na čim bolj participativen in vključujoč način, vas vljudno prosimo za izpolnitev vprašalnika na zapisano vizijo in izbrane cilje. Povezava do vprašalnika TUKAJ.