Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Ravnanje z nepremičnim premoženjem občine

Najpogostejša vprašanja

Nepremično premoženje kot del stvarnega premoženja v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti predstavlja pomemben del premoženja. Pri razpolaganju in upravljanju z nepremičnim premoženjem je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje in v skladu z načeli ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

PRODAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti urejata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Ur. l. RS, št. 11/2018, 79/18, 61/2020 – ZDLGPE, 175/2020) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018). Zakon in Uredba se uporabljata za vse stvarno premoženje v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če vsebine tega zakona niso s posebnim zakonom za posamezno vrsto stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti urejene drugače (npr. prodajo kmetijskih in gozdnih zemljišč urejata Zakon o kmetijskih zemljiščih in Zakon o gozdovih etc.) ali če uporaba določb tega zakona ni z zakonom izrecno izključena.

Nepremično premoženje, ki je predmet razpolaganja mora biti vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj, ki ga sprejme občinski svet skupaj s predlogom proračuna občine za tekoče leto (letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem se tekom leta lahko spreminja in dopolnjuje, o čemer prav tako odloča občinski svet občine).

ZSPDSLS-1 določa izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki nastanejo v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja in jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv. V teh primerih se lahko sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, vendar lahko skupna vrednost teh poslov znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost pravnih poslov v skladu s to izjemo vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje višja kupnina. Prodaja nepremičnega premoženja pod določeno vrednostjo se, v skladu z veljavno zakonodajo, lahko izvede tudi s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Postopek razpolaganja je javen, razen kadar poseben zakon določa drugače. Postopek se vodi na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku in zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.

Nepremično premoženje, ki je predmet razpolaganja, mora biti pred izvedbo postopka ocenjeno. Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 eurov, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali sodni cenilec, imenovan na podlagi zakona, ki ureja status in delovanje sodnih cenilcev.

S cenitvijo ugotovljena vrednost nepremičnine je ocenjena vrednost. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost nepremičnine je vrednost, ki jo upravljavec določi ob izbiri metode ravnanja s stvarnim premoženjem in je enaka ocenjeni vrednosti ali je višja od te vrednosti.

Na dan sklenitve pravnega posla cenitev nepremičnega premoženja, ki je predmet takega posla, ne sme biti starejša od dvanajst mesecev. Nepremično premoženje se ne sme prodati ali menjati pod ocenjeno vrednostjo, razen v primerih iz sedmega odstavka 35. člena in drugega odstavka 53. člena ZSPDSLS-1.

Nepremično premoženje se lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava razen javnega podjetja in je to v javnem interesu za graditev javnih objektov ali za uporabo že zgrajenih javnih objektov.

Nepremičnine, ki so vključene v načrt ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem za tekoče leto, so objavljene spodaj pod naslovom: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM STVARNIM PREMOŽENJEM.

V kolikor ste zainteresirani za nakup nepremičnine je na spletni strani Občine Črnomelj: https://www.crnomelj.si/sl/za-obcane/vloge-in-obrazci/ objavljen obrazec – vloga za nakup nepremičnin v lasti občine, ki ga izpolnete in posredujete na naslov občine. Za morebitne dodatne informacije glede ravnanja oziroma razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem občine lahko kontaktirate: Katarina Plut (katarina.plut@crnomelj.si, 07 306 11 09) ali Tanja Ramuta (tanja.ramuta@crnomelj.si, 07 306 11 27).

Ti pogoji veljajo od 29. 7. 2022.

 

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM STVARNIM PREMOŽENJEM:

Sklep o letnem načrtu ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2024

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2024

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2024 - drugič

SKLEP O OBLIKOVANJU ODŠKODNIN IN NAJEMNIN OZIROMA ZAKUPNIN ZA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE ČRRNOMELJ:

Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj 

Sklep o določitvi višine uporabnine za zemljišča v lasti Občine Črnomelj

Občina Črnomelj
Oddelek za pravne in splošne zadeve