Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt kamnolom Suhor

Status: veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt kamnolom Suhor pri Vinici (v nadaljevanju: OPPN) obravnava obstoječi kamnolom v bližini vasi Gornji Suhor v Občini Črnomelj ter pogoje njegovega nadaljnjega obratovanja in urejanja. Poleg širitve kamnoloma se predvideva tudi sanacija že izkoriščenega pridobivalnega območja, sprotna sanacija na novo odprtih in izrabljenih območij, kakor tudi predelava pridobljenega materiala in gradbenih odpadkov pripeljanih od drugod.

Osrednja dejavnost kamnoloma Suhor pri Vinici je pridobivanje sivo-rjavega apnenca, uporabnega za predelavo v kamene agregate, uporabne za betone, bituminizirane nosilne plasti in za izdelavo spodnje nosilno-tamponske plasti. Predvidena količina pridobljenega minerala znaša okrog 150.000 m3 agregatov letno, za kar bo potrebno odkopati, okoli 100.000 m3 kamnine v raščenem stanju letno.

Način pridobivanja agregata, ki nastopa v plasteh debeline od 0,2 do 1 m, se izvede v obliki teras, ki naj potekajo od zgoraj navzdol. Izkoriščene brežine se sproti sanirajo v smislu sonaravnih ureditev. S tem, ko se nadaljnje izkoriščanje kamnoloma izvede od zgoraj navzdol s sprotno sanacijo, se sčasoma v območje sanacije zajame tudi obstoječe, že izčrpano območje.

Pridobljeni agregat se nadalje predela s premičnimi drobilci in separacijo na samih terasah, ali v okviru obstoječe drobilne in sejalne naprave v dnu kamnoloma; do tod se material dovaža s tovornjaki po notranjih cestah. Jalovina in humus se uporabita za sanacijo brežin.

V dnu kamnoloma se uredi tudi območje za predelavo gradbenih odpadkov s pomočjo ustrezne naprave za drobljenje in separacijo. Pridobljeni material bo uporabljen na gradbiščih ali za sanacijo kamnoloma.

Posebno skrb je potrebno nameniti tudi oblikovanju stičnega območja kamnoloma z okolico, kjer se izvede avtohtona, mešana, listnata zasaditev.