Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt Majer stanovanjska soseska in Majer - nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR10/7 in ČR 10/8

Status: veljaven

Občina Črnomelj je s strani zasebnih lastnikov prejela pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8, ki je velikosti 58.361 m². Območje je v OPN opredeljeno kot območje enot urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8. Gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava. Namen OPPN je bil za območje enot urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8 določiti podrobne prostorske pogoje za potrebe gradnje stanovanjske soseske, ki predstavlja pomembno območje za razvoj bivanja.

Območje OPPN je locirano na JV delu mesta Črnomelj, v bližini mestnega jedra. Načrtuje se območja za stanovanjsko gradnjo, območja zelenih površin, pripadajočih zunanjih površin in gospodarske javne infrastrukture. Območje OPPN se ureja kot mirno stanovanjsko območje, namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim ter obstoječim dejavnostim. Predvidi se 45 novih gradbenih parcel za stanovanjsko prostostoječo gradnjo in 4 parcele za druge namene (zelene ureditve, deli pozidanih parcel in podobno). V osrednjem delu območja se v okviru OPPN načrtuje zeleni pas. OPPN določa izvedbo pozidave v ureditvenih enotah v smislu oblikovanja urejene soseske, ki predstavlja možnost razvoja poselitve na jugovzhodnem vstopu v mesto.