Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti NMP in laboratorijske dejavnosti na območju, ki ga pokriva ZD Črnomelj ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Črnomelj.

Cilj projekta je dozidava ZD Črnomelj, natančneje:

− izgradnja prizidka k objektu ZD Črnomelj, etažnosti P+1+2, skupne neto tlorisne površine približno 550 m² (v pritličju za dejavnost NMP in v nadstropju za laboratorijsko dejavnost, v drugem nadstropju za pomožne zdravstvene dejavnosti),

− zunanja ureditev okolice ZD Črnomelj,

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) je že izdelana, prav tako je podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Črnomlje.

Občina Črnomelj se bo prijavila tudi na JR Ministrstva za zdravstvo za sofinacerska sredstva, ki je trenutno objavljeno .

 

Predviden pričetek projekta: 2022
Predviden zaključek projekta: 2024

 

Ocena investicije:

2.450.000 EUR

Ocenjena vrednost sofinancerskih sredstev:

Ministrstvo za zdravje – 1.451.600,00 EUR

Lastna sredstva Občine Črnomelj: 518.274,24 EUR

Občina Semič: 80.125,76 EUR
ZD Črnomelj: 400.000,00 EUR