Projekt smo v maju 2022 prijavili na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. Oktobra 2022 smo prejeli sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da smo bili na javnem razpisu uspešni.

Za projekt ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (3. del: ceste D1, G1 in G) smo prejeli sklep o odobritvi sredstev v višini do največ 942.370,75 EUR oziroma do največ 100% upravičenih stroškov projekta. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.435.982,83 EUR z DDV, tako da bo preostanek v višini 493.612,08 EUR zagotovila Občina Črnomelj.

Predmet projekta je ureditev infrastrukture v delu PC TRIS, izdelava vizije ekonomsko poslovne cone (EPC), vzpostavitev ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod, pločnike, zasaditev in postavitev male sončne elektrarne. Slednja bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za celotno poslovno cono.

Območje, ki je predmet ureditve, bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. S tem bo Občina Črnomelj prispevala k skladnejšemu in hitrejšemu regionalnem razvoju, krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja, pozitivnemu vplivu na okolje in povečanju dodane vrednosti za mala in srednja podjetja.Območje predvidene ureditve je degradirano območje, ki predstavlja nekdanji rudniški kompleks v Kanižarici, kjer se je razvila PC TRIS. Glavni vzrok za prijavo je bil jasno izražen interes podjetij za vstop v PC. Z ureditvijo infrastrukture v PC bodo podjetja širila svoj obseg poslovanja, v cono bodo vstopala tudi nova podjetja, se bodo ustvarjala nova delovna mesta, rasla bo dodana vrednost in se krepila konkurenčnost gospodarstva.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV znaša 1.435.982,83 EUR z DDV.

Viri financiranja:

 - Državni proračun: Sklad za okrevanje in odpornost (NOO) v višini 942.370,75 EUR,

- Občina Črnomelj v višini 493.612,08 EUR.

 

.