Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti. V letu 2022 se pričela gradnja dela ceste D1.

Ocenjena vrednost projekta:

1.111,797,50 EUR

Vir sofinanciranja:

Proračun Občine Črnomelj