Naslov operacije: Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Akronim operacije: Nerajski lugi

Naziv nosilca operacije:
Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji:
Občina Črnomelj in FS Dragatuš

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):
Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim izstopajo karbonatna nizka barja z navadno reziko in bazična nizka barja z vlažnimi travniki, ki so v Beli krajini prava redkost. Območje je tudi pomemben del evropskega omrežja območij Natura 2000.

Namen operacije je bil izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Pot se prične in konča v info centru – v vstopni točki KP Lahinja, kjer obiskovalec dobi vse potrebne informacije za na pot (primer: interaktiven vodnik po poti).

S pomočjo aktivnosti v operaciji smo omogočili obiskovalcem lažji dostop do Nerajskih lugov ter jim hkrati z inovativnim pristopom predstavili učno pot Nerajski lugi. Tako smo ob rastišču navadne rezike postavili leseni podij in opazovalnico za ptice. Predvideli smo košnjo navadne rezike in čiščenje grmovne zarasti. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov in v njih živečih živalskih in rastlinskih vrst smo izvedli delavnice ter popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Učno pot Nerajski lugi smo popestrili tudi z animacijo, ki jo izvedemo na začetku poti. Člani FS Dragatuš uprizorijo prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri lahko sodelujejo tudi obiskovalci. Igra se uprizarja občasno in po dogovoru.
Z novonastalim promocijskim materialom, ki ga delimo obiskovalcem parka in tudi lokalnmu prebivalstvu, pripomoremo k osveščanju o pomembnosti Nerajskih lugov v tem okolju.

Cilja operacije:

Glavna cilja operacije sta bila:
• obiskovalcem približati vsebino mokrišč na individualni ravni oz. jim dati možnost bogatega individualnega ogleda z inovativnim pristopom na terenu
• vključiti lokalno prebivalstvo v upravljanje parka, s tem se bo izboljšalo stanje rastlinskih in živalskih vrst in HT ter povečala povezanost in zavedanje lokalnega prebivalstva o pomenu njihovega območja za varovanje narave;

Trajanje operacije:19 mesecev

Celotna vrednost operacije: 133.906,63 €
Višina upravičenih stroškov: 119.988,40 €
Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 23.997,68 €
Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Greta Auguštin, tel.: 040 726 003

Način financiranja: Operacija je bila sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
• Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino na spletni strani www.ric-belakrajina.si je odgovoren Razvojno informacijski center Bela krajina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Promocijski video v sklopu projekta: https://www.youtube.com/watch?v=lU63aqa9b1g 

logo_las_dbk.jpgPRP-LEADER-EU-SLO-barvni.jpg