Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je z direktorjem podjetja PIRNAT gradbeništvo in telekomunikacije, Žigom Pirnatom v četrtek, 17. novembra 2022, podpisal pogodbo za izgradnjo gozdne ceste Cirnik-Banova rupa. Rok za dokončanje pogodbenih del je najkasneje do 10. maja 2023.

Župan je ob podpisu pogodbe za gradnjo z direktorjem podjetja Ambiens, Branetom Banovcem podpisal tudi pogodbo za nadzor. 

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji si je več kot desetletje prizadevalo za izgradnjo gozdne ceste, ki bi povezala območje od Zilj do Adlešičev. V tem obdobju so velik del te povezave že uredili preko Agrarne skupnosti Zilje-Balkovci, neurejeno pa je območje, ki se razteza iz smeri Adlešičev, to je odsek Cirnik-Banova rupa. V letu 2021 je Občina Črnomelj pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za projekt »Izgradnja gozdne ceste Cirnik – Banova rupa« in zbiranju soglasij lastnikov zemljišč po katerih poteka del načrtovane gozdne ceste. V januarju 2022 je bila podana vloga na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021, ki je bila uspešno rešena.

Načrtovana gozdna cesta Cirnik – Banova rupa bo izvedena v dolžini 2050 m, širina ceste bo 4 m in širina vozišča 3 m. Z izgradnjo gozdne ceste bo lastnikom gozdov, ki tangirajo na to cestno povezavo, omogočena sečnja in spravilo lesa iz do sedaj težje dostopnih območij gozda. Gospodarjenje z gozdom bo na obravnavanem območju zato bolj racionalno in varno.

Investicija bo pozitivno vplivala tudi na optimizacijo spravilnih razdalj in spravilnih stroškov ter omogočila višje prihodke na kmetijah, katerih gozdne parcele bo odprla.

Naložbo izgradnje gozdne ceste Cirnik - Banova rupa delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželja, podukrep M04.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva oz. operacije Ureditev gozdne infrastrukture.

Čas trajanja projekta: 

Podpis pogodbe: 17. november 2022
Predviden konec: maj 2023

Ocenjena vrednost celotnega projekta:  109.833,79 EUR  z DDV

Sofinanciranje: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje

  • Delež EU: 40.570,05 EUR
  •  Delež RS (MKGP): 13.523,35 EUR

Lastna sredstva Občine Črnomelj: 55.740,40 EUR

 

logo_finance.jpg