Polni naziv projekta:
Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaščite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe

Akronim: HITRO 2

Program: Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Projekt HITRO 2 se bo izvajal od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2026

Partnerji:

Vodilni partner: Gasilska zveza Črnomelj

Projektni partnerji:
Občina Črnomelj
Grad Vrbovsko
Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko

Skupna vrednost projekta: 1,179,994.80 EUR

Projekt se sofinancira s sredstvi ESRR v višini 80%

Sredstva pridobljena s strani ESRR: 943,995.84 EUR
Lastna sredstva partnerjev v projektu: 235,998.96 EUR
Vrednost sredstev za Občino Črnomelj: 180.482,00 EUR

Skupni izziv programskega področja, ki ga s čezmejnim sodelovanjem v našem projektu rešujemo, je
občutljivost programskega območja na podnebne spremembe povezane s staranjem prebivalstva v obmejnem območju ob reki Kolpi. Naraščanje števila nesreč zaradi podnebnih sprememb, povezanih z neugodnimi demografskimi kazalci na čezmejnem območju negativno vpliva na sposobnost sistema zaščite in reševanja, ki temelji predvsem na prostovoljstvu. Staranje prebivalstva in izseljevanje mladih iz partnerskega območja, kritično zmanjšuje število tistega dela prebivalstva, ki je ključno, da je sistem zaščite in reševanja učinkovit in da sploh deluje.

Splošni cilj tega projekta je vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in reševanja za ravnanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb in drugih nesreč na čezmejnem območju Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko za hitro in učinkovito ukrepanje za pomoč in oskrbo ogroženega prebivalstva in zaščito premoženja ter opolnomočenje lokalnega prebivalstva za pravilno ukrepanje ob nesreči.

S projektom načrtujemo nadgraditi rezultate projekta HITRO, to je povečati število usposobljenih oseb z ustanovitvijo Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja - HITRO 2, razširiti območje ukrepanja v primeru nesreč tudi na Grad Vrbovsko ter na ostale vrste nesreč, poleg potresa in poplave. Glede na trenutno stanje želimo tekom projekta izboljšati učinke ukrepanja v primeru nesreč z vzpostavitvijo skupnega vodenja velikih intervencij na čezmejnem območju ter opolnomočiti poveljniški kader, kateri bo kadrovsko, tehnično in ustrezno strokovno usposobljen za vodenje intervencij, ki trajajo daljše časovno obdobje.

V okviru projekta bomo izvedli pilotne ukrepe - testiranje uporabnosti tehnologije virtualne resničnosti na čezmejnem območju. Virtualno usposabljanje za gašenje požarov je popolnoma usklajeno z načeli evropskega zelenega dogovora in akcijskim načrtom EU "K ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal". Nove prakse ozaveščanja prebivalstva bomo izvajali v popolnoma varnem okolju za udeležence na okolju prijazen način (brez emisij CO2). Sistemsko ozaveščanje prebivalstva s pomočjo virtualne resničnosti bo prvo takšne vrste na programskem območju. Z uporabo opreme tehnologije virtualne resničnosti za predstavitev gasilske dejavnosti otrokom in mladini, jih bomo pritegnili k sodelovanju v prostovoljnih gasilskih društvih in družbeno aktivirali.

STANJE

Torek, 12. marec 2024 - V gasilskem domu Črnomelj je Gasilska zveza Črnomelj izvedla uvodno tiskovno konferenco projekta z naslovom:Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaščite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe – HITRO 2/Zajedničko operativno upravljanje i djelovanje snaga zaštite i spašavanja u slučaju nesreča zbog klimatskih promjena i drugih nesreča u prekograničnom području u dolini rijeke Kupe – HITRO 2.

V projektu HITRO 2 na čezmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško sodelujejo partnerji: Gasilska zveza Črnomelj, Občina Črnomelj, Grad Vrbovsko in Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko.

Vrednost projekta, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg VI–A Slovenija–Hrvaška 2021–2027, znaša 1.179.994,80 EUR. Na tiskovni konferenci so bili predstavljeni partnerji projekta, glavni cilji projekta in delovni paketi s cilji in dosežki.

Foto: Jani Pavlin

GZC___Tiskovna__04.jpg   GZC___Tiskovna__01.jpg 

 GZC___Tiskovna__03.jpg   GZC___Tiskovna__05.jpg 

 GZC___Tiskovna__06.jpg   GZC___Tiskovna__07.jpg 

 GZC___Tiskovna__09.jpg   GZC___Tiskovna__08.jpg 

 GZC___Tiskovna__10.jpg   GZC___Tiskovna__11.jpg 

 GZC___Tiskovna__13.jpg   GZC___Tiskovna__12.jpg 

 GZC___Tiskovna__14.jpg   GZC___Tiskovna__15.jpg   

GZC___Tiskovna__17.jpg   GZC___Tiskovna__18.jpg   

GZC___Tiskovna__16.jpg