Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

Status: veljaven

Območje OPPN obsega zemljišča jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na površinah nekdanjega rudnika rjavega premoga. OPPN združuje območje Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1.faza (UN) in Občinskega lokacijskega načrta za Tehnološko razvojno središče TRIS Kanižarica (OLN). Območje OPPN obsega površino velikosti približno 110 ha.

Območje urejanja je razdeljeno na devet ureditvenih enot (UE1 do UE9) in sicer:

UE 1 -  območje, upravne stavbe in muzejskega prostora,

UE 2 -  območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene dejavnosti),

UE 3 - območje, namenjeno za gradnjo  nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti),

UE 4 - območje kompleksa »Begrad«,

UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov,

UE 6 -  območje obstoječe stanovanjske pozidave,

UE 7 - območje, namenjeno za postavitev energetskih objektov,

UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine,

UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo.

Območje OPPN se kljub delitvi na dva dela ureja kot enotna gospodarska cona, ki na severu prehaja v mirno stanovanjsko okolje in območje namenjeno razvoju stanovanjske gradnje (UE 5), na jugu pa v rekreacijsko območje ob Mlaki in Križanjem potoku (UE 8A).