Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu

Status: veljaven

Območje OPPN je locirano na severozahodnem delu naselja Čudno selo in meri cca 9.900 m². Gre za območje kmetijskih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 – druga kmetijska zemljišča (enota urejanja prostora OPR_14).

Z OPPN se na območju dela naselja Čudno selo načrtuje ureditev:

  • območja za gradnjo kmetijskih in gospodarskih objektov,
  • stanovanjskega ali poslovno-stanovanjskega objekta,
  • območja zelenih površin,
  • pripadajočih zunanjih površin in
  • gospodarske javne infrastrukture. 

 

Območje OPPN je razdeljeno na štiri ureditvene enote (UE), in sicer:

– UE A: območje za razvoj kmetijskega gospodarstva s površino cca 5.860 m²,

– UE B: območje za razvoj kmetijskega gospodarstva z zeleno bariero s površino cca 2.576 m²,

– UE C: območje za poslovno-stanovanjski oziroma stanovanjski objekt oziroma druge gospodarske stavbe, namenjene funkcioniranju kmetijskega gospodarstva s površino cca 1020 m²,

– UE D: pot, ki gre skozi območje s površino cca 450 m².