Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Sestava

Nadzorni odbor obcine v naslednji sestavi:

Stanislava MAJERLE - predsednica
Sonja PAVŠE GRABRIJAN – član
Alojz HUDELJA – član
Mag. Andrej BELIČIČ – član
Miroslav ROŽMAN - član
 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  •  opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  •  nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  •  nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.