Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine

Vizitka

Sedež skupne občinske uprave: 

Naslov: Naslov: Seidlova 1, 8000 Novo mesto (lokacija: Germova 4, 8000 Novo mesto)
Matična številka:2632829000
Davčna številka: 36328774
Vodja skupne uprave: Brigita Železnik, vodja organa - direktorica skupne uprave
Telefon: 07 39 39 270
E-pošta: 
Varen e-poštni predal:
Dežurna številka redarstva: 031 390 401
Številka civilne zaščite in požarnega varstva: 07 39 39 266  

Izpostava Bele krajine s sedežem v Črnomlju: 

Naslov: Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Telefon: 

  • sedež organa: 07 39 39 270
  • inšpektor: 07 30 61 115
  • občinski redar: 07 30 61 119

E-pošta:
Dežurna številka redarstva za območje Bele krajine: 040 726 004

OBVESTILO GLEDE NAROČANJA STANK 

Izpostava Mirnska dolina:

1. Občinski urbanizem:

  • telefon in e- pošta Občina Mirna: 059 083 801,
  • telefon  in e- pošta Občina Mokronog- Trebelno: 08 20 59 322,

2. Inšpekcija

  • telefon in e-pošta: 07 39 39 270,

3. Premoženjsko-pravne zadeve:

  • telefon in e-pošta: 07 39 39 270,

Informacije javnega značaja

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Tea Urbančič Kavšček
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Germova 4, 8000 Novo mesto
07 39 39 296

Katalog informacij javnega značaja_oktober 2023.pdf

 

Poslovanje skupne občinske uprave

Poslovni čas

Ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
Torek od 8.00 do 15.00 ure
Sreda od 8.00 do 17.00 ure
Četrtek od 8.00 do 14.00 ure
Petek od od 8.00 do 14.00 ure.

Uradne ure

a) na območju sedežne občine

• na naslovu Novo mesto, Germova 4:
-  za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo v ponedeljek od 9.00 do 11.00, v sredo od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00, v petek od 9.00 do 11.00,
- za ostala delovna področja v ponedeljek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00, v petek od 8.00 do 14.00;

b) na Izpostavi Mirnske doline

• na naslovu Mirna, Glavna cesta 28:
- za področje urejanje okolja v sredo od 8.00 do 11.30 in od 14.00 do 17.00 ter petek od 8.00 do 11.30,
- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo v ponedeljek od 9.00 do 11.00, v sredo od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00.

• na naslovu Mokronog, Pod Gradom 2:
- za področje urejanje okolja, v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,
- za pravno službo, v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, sredo od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00 ter petek od 8.00 do 11.00;

c) na Izpostavi Bele krajine

• na naslovu Metlika, Mestni trg 24:
 - za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo, vsak prvi torek v mesecu od 9.00 do 10.00;

• na naslovu Črnomelj, Trg svobode 3:
- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo, v ponedeljek od 9.00 do 11.00 ter v sredo od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00.

Preko telefona in elektronskih medijev so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas.

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine (v nadaljnjem besedilu: SOU ODBK) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine (Dolenjski uradni list, št. 26/23) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva, urejanja prometa in informatike.

Občine ustanoviteljice SOU ODBK so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Mirna, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Šentrupert in Občina Škocjan.

Temeljno poslanstvo SOU ODBK je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU ODBK prenesle v SOU ODBK. Cilj SOU ODBK je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU ODBK si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

Delovna področja

Za Občino Črnomelj opravlja skupna uprava naloge medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva in pravne službe.

Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU ODBK in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU ODBK in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

Predpisi, ki jih nadzira medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, so objavljeni na povezavi.

Medobčinsko redarstvo - predstavitveni katalog

Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

 

OBRAZCI/VLOGE

Prijava/pobuda Medobčinskemu inšpektoratu
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Splošne informacije glede prijave

 

DOKUMENTI

Seznam pooblaščenih uradnih oseb v Skupni občinski upravi občin Dolenjske in Bele krajine

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GPDR) glede obdelave osebnih podatkov pri izvajanju meritev hitrosti udeležencev v prometu

Katalog informacij javnega značaja

Več o varstvu osebnih podatkov je dostopnih na povezavi

 

KONTAKTNI PODATKI ZAPOSLENIH

Kontaktni podatki zaposlenih so objavljeni na povezavi Zaposleni.