Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Pretekli razpisi

Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: prvi razpis za modularne projekte

Datum objave: 1.9.2015
Rok za prijavo: 2.11.2015
Področje: podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: prvi razpis

Datum objave: 23.9.2015
Rok za prijavo: 3.11.2015
Področje: podpora inovativnosti, naravni in kulturni viri, promet, energija, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«

Datum objave: 26.10.2015
Rok za prijavo: 10.11.2015
Področje: Promet
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (specifični cilj)

Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2015

Rok za prijavo: 1.12.2015
Področje: NVO
Krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom...

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja"

Rok za prijavo: 17.12.2015
Področje: Zaposlovanje
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja...

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva

Datum objave: 18.1.2016
Rok za prijavo: 29.1.2016
Področje: pripravništvo na področju socialnega varstva
Večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV; krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem...

Javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017

Datum objave: 29.1.2016
Rok za prijavo: 12.2.2016
Področje: Šport - gibanje otrok
S programom se želi zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo in s tem povečati njihovo gibalno zmogljivost ter oblikovati trajne navade za redno...

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja"

Datum objave: 12. 2. 2016
Rok za prijavo: 7. 3. 2016 do 10. ure
Področje: Zaposlovanje
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 319 učiteljev začetnikov, 131v vzhodni in 188 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja...

Transnacionalni program Adrion - prvi razpis

Datum objave: 1.2.2016
Rok za prijavo: 25.3.2016
Področje: Inovativna in pametna regija, trajnostna regija, povezana regija
Podpora inovativnemu sistemu območja, trajnostno ovrednotenje naravnih in kulturnih dobrin, TN varovanje in obnavljanje, spodbujanje celostnih prometnih, mobilnostnih in multimodalnih povezav območja

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017

Datum objave: 7. 3. 2016
Rok za prijavo: 5. 4. 2016
Področje: Socialna vključenost
Spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti

Program Interreg Območje Alp - drugi razpis

Rok za prijavo: 8. 4. 2016
Področje: Slovenija, Avstrija, Švica, deli držav Nemčija, Francija in Italija
podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti"

Datum objave: 29.1.2016
Rok za prijavo: 15.4.2016 do 12.ure
Področje: Izvajanje RRI projektov
spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov,...

Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti"

Datum objave: 29.1.2016
Rok za prijavo: 15.4.2016 do 12.ure
Področje: Znanost, raziskave, gospodarstvo
povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov,...

Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Datum objave: 26. 2. 2016
Rok za prijavo: 16. 5. 2016 do 24. ure
Področje: Kmetijstvo
Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila...

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Datum objave: 26. 2. 2016
Rok za prijavo: 18. 5. 2016 do 24. ure
Področje: Naložbe v kmetijska gospodarstva
Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020

Datum objave: 31. 3. 2016
Rok za prijavo: 23. 5. 2016 do 24. ure
Področje: Gozdna infrastruktura
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Javni razpis za izbor operacij "Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev"

Datum objave: 16. 5. 2016
Rok za prijavo: 6. 6. 2016 do 10. ure
Področje: Vseživljenjsko učenje
Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v...

Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2B 2016

Datum objave: 4. 6. 2016
Rok za prijavo: 24. 6. 2016
Področje: Podjetništvo
Spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo."

P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

Datum objave: 27. 5. 2016
Rok za prijavo: 17. 6. 2016
Področje: Podjetništvo
Zagon inovativnih podjetij

2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020

Datum objave: 26. 4. 2016
Rok za prijavo: 23. 6. 2016
Področje: Srednja Evropa
institucionalno povezovanje na različnih področjih (evropsko teritorialno sodelovanje - transnacionalni programi)

Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022"

Datum objave: 11. 6. 2016
Rok za prijavo: 8. 7. 2016 do 12. ure
Področje: Izobraževanje
Razvoj kadrov v športi

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020

Datum objave: 20. 6. 2016
Rok za prijavo: 08.7. 2016 do 13. ure
Področje: Sofinanciranje dejavnosti kariernih centrov v letih 2015 do 2020, ki nadgrajujejo že obstoječe dejavnosti v teh centrih.
Cilj javnega razpisa je podpreti karierno usmerjanje, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z delodajalci oziroma...

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Datum objave: 20. 6. 2016
Rok za prijavo: 7. 7. 2016 do 12. ure
Področje: Vseživljenjsko učenje
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in...

Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

Datum objave: 20. 6. 2016
Rok za prijavo: 7. 7. 2016 do 12. ure
Področje: Usposabljanje
Povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017

Datum objave: 10. 6. 2016
Rok za prijavo: 8. 7. 2016 do 23. ure
Področje: Podporne storitve za spodbujanje podjetništva
Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije.

Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021

Datum objave: 20. 6. 2016
Rok za prijavo: 13. 7. 2016 do 12. ure
Področje: Usposabljanje mentorjev
Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se prakticno usposabljajo z delom pri delodajalcih in s studenti visjih strokovnih sol, ki se prakticno...

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

Datum objave: 4. 6. 2016
Rok za prijavo: 15. 7. 2016
Področje: Socialno podjetništvo in zadružništvo
Zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018

Datum objave: 28. 6. 2016
Rok za prijavo: 20.07.2016 do 12. ure
Področje: zaposlovanje
Sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovnoinfrastrukturo za obdobje 2016-2017

Datum objave: 27. 6. 2016
Rok za prijavo: 25.07.2016 do 23. ure
Področje: Spodbujanje podjetništva
Namen: zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni...

3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Datum objave: 4. 7. 2016
Rok za prijavo: razveljavljen
Področje: Kmetijska gospodarstva
Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Datum objave: 8. 7. 2016
Rok za prijavo: razveljavljen
Področje: Podjetja in mednarodni sejmi
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Datum objave: 4. 7. 2016
Rok za prijavo: 17. 8.2016
Področje: Vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti
Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Datum objave: 18. 7. 2016
Rok za prijavo: 8. 8. 2016
Področje: Raba lesa
Spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije

Datum objave: 15. 7. 2016
Rok za prijavo: 15. 08. 2016
Področje: Energetska učinkovitost in učinkovita raba virov
Spodbuditi nastanek in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov

Javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«

Datum objave: 29. 7. 2016
Rok za prijavo: 29. 8. 2016
Področje: Podjetništvo
Sofinanciranje projektov podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa.

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017

Datum objave: 29. 7. 2016
Rok za prijavo: 23. 8.2016
Področje: Podjetništvo
Sofinanciranje (subvencije) operacij zagona podjetja, priprave tržnih produktov in komercializacije na trgu novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo

Javni razpis za standardne projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija)

Datum objave: 15. 6. 2016
Rok za prijavo: 14. 9. 2016
Področje: Naravni in kulturni viri
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

Javni razpis za standardne projekte št. 01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija)

Datum objave: 15. 6. 2016
Rok za prijavo: 14. 9. 2016
Področje: Krepitev sodelovanja
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja

Javni razpis za standardne projekte št. 2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija)

Datum objave: 15. 6. 2016
Rok za prijavo: 14. 9. 2016
Področje: Nizkoogljične strategije
Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti

Javni razpis za standardne projekte št. 4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija)

Datum objave: 15. 6. 2016
Rok za prijavo: 14. 9. 2016
Področje: Institucionalno sodelovanje
zboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017

Datum objave: 16. 2. 2016
Rok za prijavo: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016
Področje: Štipendiranje Izobraževanja
Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2016/2017 do zaključka izobraževalnega programa.

Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture

Datum objave: 30. 8. 2016
Rok za prijavo: 26. 9. 2016
Področje: Kultura
Sofinanciranje projektov kulturno-umetnostne vzgoje.

Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Datum objave: 9. 9. 2016
Rok za prijavo: 3. 10. 2016
Področje: Izobraževanje, šolstvo
Javni razpis je namenjen profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerega se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Datum objave: 4. 7. 2016
Rok za prijavo: 10. 10. 2016
Področje: Kmetijska gospodarstva
Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.

4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Datum objave: 4. 7. 2016
Rok za prijavo: 10. 10. 2016
Področje: Naložbe kmetijskih gospodarstev
Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe.

Javni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017

Datum objave: 12. 8. 2016
Rok za prijavo: 10. 10. 2016
Področje: Izobraževanje
Spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom...

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016

Datum objave: 22. 7. 2016
Rok za prijavo: 10.10. 2016
Področje: Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj
Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove...

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

Datum objave: 2. 9. 2016
Rok za prijavo: 19. 10. 2016
Področje: Socialna vključenost
Sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018

Datum objave: 26. 9. 2016
Rok za prijavo: 20. 10. 2016 do 12. ure
Področje: Izobraževanje
Sspodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih.

Javni razpi za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017"

Datum objave: 30. 9. 2016
Rok za prijavo: 24.10.2016 do 10. ure
Področje: Izobraževanje
Prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja

Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije"

Datum objave: 17. 10. 2016
Rok za prijavo: 15. 11. 2016 do 15:30
Področje: Raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje
Okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem...

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP«

Datum objave: 4. 10. 2016
Rok za prijavo: 7. 11. 2016 do 9.30
Področje: Energetska sanacija
Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu Javno-zasebnega partnerstva

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«

Datum objave: 28. 10. 2016
Rok za prijavo: 28. 11. 2016
Področje: Podjetništvo
Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih...

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)

Datum objave: 10. 6. 2016
Rok za prijavo: 7. 12. 2016; 22. 2. 2017
Področje: Produkti turističnega gospodarstva
spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji

Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

Datum objave: 4. 11. 2016
Rok za prijavo: 6. 12. 2016 do 12. ure
Področje: Izobraževanje
Posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij

Prvi izziv 2015

Datum objave: 1. 12. 2015
Rok za prijavo: 31. 3.2017
Področje: Zaposlovanje
Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih s stalnim prebivališčem v Vzhodni Sloveniji

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Datum objave: 5. 9. 2016
Rok za prijavo: 12. 12. 2016
Področje: Učinkovita raba energije
Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Datum objave: 30. 9. 2016
Rok za prijavo: 07.12.2016 do 12. ure
Področje: Spodbujanje raziskovalcev
Vzpostavitev povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere

Javni razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18

Datum objave: 28. 10. 2016
Rok za prijavo: 12. 12. 2016
Področje: Izobraževanje
izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Datum objave: 25. 11. 2016
Rok za prijavo: 28. 12. 2016
Področje: Shema kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi
podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo...

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«

Datum objave: 2. 12. 2016
Rok za prijavo: 6. 1. 2017 do 12:00
Področje: Kultura
Sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij

Datum objave: 18. 11. 2016
Rok za prijavo: 23. 1. 2017
Področje: Štipendije
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci (izvajalci javnih pooblastil) in državo. Cilj regijske...

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Datum objave: 2. 11. 2016
Rok za prijavo: 1. 2. 2017
Področje: Predelava lesa
Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Datum objave: 26. 2. 2016
Rok za prijavo: 1. 6. 2016 do 24. ure
Področje: Kmetijstvo
Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Datum objave: 2. 11. 2016
Rok za prijavo: 1. 2. 2017
Področje: Kmetijska gospodarstva
Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih.

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017

Datum objave: 12. 10. 2016
Rok za prijavo: 4. rok: 15.2.2017
Področje: Poslovni procesi
Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II"

Datum objave: 13. 1. 2017
Rok za prijavo: 13.02.2017 do 10:00
Področje: Vzgoja in izobraževanje
Čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega...

Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

Datum objave: 25. 11. 2016
Rok za prijavo: 24. 2. 2017
Področje: Energetika
Sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni...

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij"

Datum objave: 3. 2. 2017
Rok za prijavo: 20. 2. 2017
Področje: Sofinanciranje RRI projektov
Sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča...

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

Datum objave: 30. 12. 2016
Rok za prijavo: 1. 3. 2017
Področje: Ekološka pridelava hrane
Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Datum objave: 30. 12. 2016
Rok za prijavo: 10. 3. 2017
Področje: Naložbe v infrastrukturo - razvoj in posodabljanje kmetijstva in gozdarstva
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela

Datum objave: 21. 1. 2017
Rok za prijavo: 6. 3. 2017
Področje: Zaposlovanje

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Datum objave: 31. 1. 2017
Rok za prijavo: 6. 3. 2017 do 12. ure
Področje: Socialna vključenost
Povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Datum objave: 10. 2. 2017
Rok za prijavo: 13.03.2017 do 10:00
Področje: Izobraževanje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih...

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Datum objave: 14. 2. 2017
Rok za prijavo: 20.03.2017
Področje: Pridobivanje kompetenc za približanje vstopu na trg dela
Sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Datum objave: 13. 1. 2017
Rok za prijavo: 31. 3. 2017
Področje: Sodelovanje LAS
Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah...

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Datum objave: 30. 12. 2016
Rok za prijavo: 12. 4. 2017
Področje: Kmetovanje na gorskih področjih
Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih.

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Datum objave: 10. 2. 2017
Rok za prijavo: 18. 4. 2017
Področje: Izobraževanje
Razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem...

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela

Datum objave: 7. 3. 2017
Rok za prijavo: 10. 4. 2017
Področje: Zaposlovanje
sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja...

Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

Datum objave: 13. 3. 2017
Rok za prijavo: 12.04.2017 do 13:00
Področje: IKT
Sofinanciranje aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik...

Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb

Datum objave: 17. 3. 2017
Rok za prijavo: 17. 4. 2017
Področje: Energetske prenove
Sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb

Spodbude za za zagon inovativnih podjetij

Datum objave: 24. 3. 207
Rok za prijavo: 18. 4. 2017
Področje: Podjetništvo
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij

Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za modularne projekte

Datum objave: 30.1.2017
Rok za prijavo: 31.3.2017
Področje: podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«

Datum objave: 10. 3. 2017
Rok za prijavo: 20. 4. 2017
Področje: Izobraževanje
Izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja.

Javni razpis spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017

Datum objave: 25. 4. 2017
Rok za prijavo: 16. 5. 2017
Področje: Lesarstvo
spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje...

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Datum objave: 22. 4. 2017
Rok za prijavo: 22.05.2017 do 09:00
Področje: Socialna aktivacija
zagotavljanje socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik,...

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

Datum objave: 8. 4. 2017
Rok za prijavo: 15. 5. 2017
Področje: Usposabljanje
podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in...

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

Datum objave: 3. 4. 2017
Rok za prijavo: 10. 5. 2017 do 12:00
Področje: Izobraževanje
sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično...

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Datum objave: 13. 3. 2017
Rok za prijavo: 17. 5. 2017
Področje: Pridobitev certifikatov
Sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN,...

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom)

Datum objave: 2. 2. 2017
Rok za prijavo: 21. 4. 2017
Področje: Naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo - namakalni sistemi
Podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017

Datum objave: 21. 7. 2016
Rok za prijavo: 31. 5. 2017
Področje: Usposabljanje
Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu

Drugi razpis

Datum objave: 9. 5. 2017
Rok za prijavo: 6. 6. 2017
Področje: (1) prenos tehnologij, razvoj kompetenc, (2) upravljanje voda, naravna in kulturna dediščina, eko-koridorji, upravljanje s tveganji (3) promet in energija.
Oblikovanje politik in inovacij preko razvoja ter izvajanja transnacionalnih orodij ter storitev na območju Podonavja

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Datum objave: 8. 5. 2017
Rok za prijavo: 5. 6. 2017 do 12. ure
Področje: socialno partnerstvo
krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem...

Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov

Datum objave: 22. 4. 2017
Rok za prijavo: 6. 6. 2017 do 09:00
Področje: Romski centri
sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020

Datum objave: 15. 11. 2016
Rok za prijavo: Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.
Področje: Obnovljivi viri energije
Finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Datum objave: 4. 7. 2016
Rok za prijavo: 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure
Področje: Internacionalizacija in tuje neposredne investicije
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih,...

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

Datum objave: 3. 5. 2017
Rok za prijavo: 27. 6. 2017
Področje: kmetijsko gospodarstvo in kmetijske dejavnosti
podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018

Datum objave: 3. 5. 2017
Rok za prijavo: 19. 6. 2017
Področje: Usposabljanje
Spodbuditi sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva.

3. razpis programa Interreg Območje Alp

Datum objave: 13. 4. 2017
Rok za prijavo: 28. 6. 2017
Področje: Alpe in okolica
podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

Datum objave: 30. 12. 2016
Rok za prijavo: 13. 6. 2017
Področje: Predelava in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe

Datum objave: 1. 3. 2017
Rok za prijavo: 30. 6. 2017
Področje: (1) Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, (2) Konkurenčnost MSP, (3) Nizkoogljično gospodarstvo, (4) Okolje in učinkovita raba virov.
zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Datum objave: 28. 2. 2017
Rok za prijavo: 2. odpiranje 12.6.2017
Področje: Sofinanciranje poslovnih dogodkov v tujini v letu 2017
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov,...

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«

Datum objave: 12. 5. 2017
Rok za prijavo: 13. 6. 2017
Področje: mednarodni sejmi
sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«

Datum objave: 2. 6. 2017
Rok za prijavo: 26.6.2017 do 10.00
Področje: zaposlitev
čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega...

Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki

Datum objave: 14. 6. 2017
Rok za prijavo: 3. 7. 2017 do 10:00
Področje: Izobraževanje
sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence otrok, učencev in dijakov

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Datum objave: 29. 3. 2017
Rok za prijavo: 19. 6. 2017
Področje: Lesarstvo
intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta

Javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Datum objave: 19. 6. 2017
Rok za prijavo: 10. 7.2017 do 12:00
Področje: zaposlovanje
spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo

Javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij

Datum objave: 19. 6. 2017
Rok za prijavo: 17. 7. 2017 do 12:00
Področje: Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja
spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih...

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022

Datum objave: 3. 7. 2017
Rok za prijavo: 31. 7. 2017
Področje: električna energija
dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 10.7. 2017
Rok za prijavo: 2. 8. 2017
Področje: Akvakultura
dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018

Datum objave: 27. 3. 2017
Rok za prijavo: četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017
Področje: Energetske prenove
sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin

Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji"

Datum objave: 19. 6. 2017
Rok za prijavo: 14. 8. 2017
Področje: Ranljive skupine
omogočiti govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami - npr. disleksijo, osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti...

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Datum objave: 10. 7. 2017
Rok za prijavo: 29. 8. 2017
Področje: Akvakultura
dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Datum objave: 10. 7. 2017
Rok za prijavo: 29. 8. 2017
Področje: Akvakultura
e dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Datum objave: 10. 7. 2017
Rok za prijavo: 16. 8. 2017 do 23:59
Področje: Lesarstvo
spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %)

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Datum objave: 17. 7. 2017
Rok za prijavo: 28. 8. 2017 do 13. ure
Področje: Spodbujanje podjetništva
Spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje...

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2«

Datum objave: 31. 7. 2017
Rok za prijavo: 28. 8. 2017 do 14:00
Področje: Izobraževanje
povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih

Datum objave: 31. 7. 2017
Rok za prijavo: 18. 9. 2017 do 12:00
Področje: delovno okolje
varnost in zdravje pri delu v podjetjih

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

Datum objave: 24. 7. 2017
Rok za prijavo: 15. 9. 2017
Področje: spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev
spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite...

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

Datum objave: 28. 8. 2017
Rok za prijavo: 12. 9. 2017 do 10.00
Področje: socialna vključenost
sofinanciranje programov za razvoj in nadgradnjo mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi....

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Datum objave: 26. 1. 201
Rok za prijavo: 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017
Področje: Izobraževanje, šolstvo
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

1. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

Datum objave: 8. 6. 2017
Rok za prijavo: 29. 9. 2017
Področje: likalni trgi in promocijske dejavnosti na lokalni ravni
horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane...

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Datum objave: 8. 6. 2017
Rok za prijavo: 29. 9. 2017
Področje: diverzifikacija kemtijskih dejavnosti
Spodbujanje projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega...

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Datum objave: 3. 7. 2017
Rok za prijavo: 9. 10. 2017
Področje: iniciativa EUREKA
S spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi...

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška

Datum objave: 18.1.2016
Rok za prijavo: 3. rok - 27. 9. 2017 ob 12. uri
Področje: Razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje
Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za...

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 10. 7. 2017
Rok za prijavo: 22. 9. 2017
Področje: Morski gospodarski ribolov
naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Datum objave: 4. 8. 2017
Rok za prijavo: 25. 9. 2017 do 12:00
Področje: Turizem
Oblikovanje turističnih produktov oz. storitev in njihovo trženje ter promocija

Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Datum objave: 21. 8. 2017
Rok za prijavo: 26. 9. 2017 do 12:00
Področje: izobraževanje
posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih...

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018

Datum objave: 1. 9. 2017
Rok za prijavo: 2. 10. 2017
Področje: elektronsko poslovanje
sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi

Javni razpis razpis za sofinanciranje projektov "razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

Datum objave: 5. 9. 2017
Rok za prijavo: 2. 10. 2017 do 15. ure
Področje: Zaposlovanje
s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika...

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD

Datum objave: 15. 9. 2017
Rok za prijavo: 13. 10. 2017 do 23:59
Področje: spodbude delodajalcem, izobraževanje
praktično usposabljanje z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019

Datum objave: 9. 4. 2017
Rok za prijavo: skrajni rok 23. 10. 2017
Področje: energetske prenove stavb
zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje

Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

Datum objave: 31. 3. 2017
Rok za prijavo: 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure
Področje: Usposabljanje
povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj...

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

Datum objave: 2. 10. 2017
Rok za prijavo: 13. 11. 2017
Področje: Podjetništvo
financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah

Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture

Datum objave: 2. 10. 2017
Rok za prijavo: 15. 11. 2017
Področje: zaposlovanje mladih
subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)

Datum objave: 9. 10. 2017
Rok za prijavo: 7. 11. 2017
Področje: Podjetništvo
spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Javni razpis "Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami"

Datum objave: 27. 10. 2017
Rok za prijavo: 13.11.2017
Področje: zaposlovanje mladih
sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

Datum objave: 9. 4. 2017
Rok za prijavo: skrajni rok 18. 12. 2017
Področje: energetska prenova stavb
zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Datum objave: 30. 8. 2017
Rok za prijavo: 29. 11. 2017
Področje: kmetijska gospodarstva
naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Datum objave: 30. 8. 2017
Rok za prijavo: 30. 11. 2017
Področje: predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN

Datum objave: 6. 10. 2017
Rok za prijavo: 27. 11. 2017
Področje: trajnostna mobilnost
projekti vozlišč parkiraj in presedi (P+R) in projekti za razvoj kolesarske infrastrukture.

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Datum objave: 16. 10. 2017
Rok za prijavo: 20. 11. 2017 do 10.00
Področje: Zdravje
sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji ter...

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Datum objave: 23. 10. 2017
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Področje: Okoljska akvakultura
dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Datum objave: 23. 10. 2017
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Področje: ribiški proizvodi
dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

Datum objave: 23. 10. 2017
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Področje: ekološka akvakultura
Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 23. 10. 2017
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Področje: klasična akvakultura
dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Datum objave: 3. 11. 2017
Rok za prijavo: 11.12.2017 do 15:00
Področje: Socialna vključenost
Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

Datum objave: 3. 11. 2017
Rok za prijavo: 04.12.2017 do 12:00
Področje: Izobraževanje, podjetništvo, kompetence
Spodbujanje podjetnosti v gimnazijah

Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije

Datum objave: 13. 11. 2017
Rok za prijavo: 4. 12. 2017
Področje: Socialna ekonomija
Podpreti en projekt v posamezni kohezijski regiji Slovenije (tj. vzhodni in zahodni regiji), ki bo vsaka tvorila transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz države članice Evropske unije...

Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Datum objave: 18. 11. 2017
Rok za prijavo: 1. 12. 2017
Področje: mladinsko delo
spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije

Datum objave: 18. 11. 2017
Rok za prijavo: 15. 1. 2018
Področje: razvoj regij
izvedba postopka dopolnitve dogovorov in izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«

Datum objave: 24. 11. 2017
Rok za prijavo: 10. 1. 2018
Področje: področje kulture
vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z...

2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Datum objave: 27. 12. 2017
Rok za prijavo: 26. 1. 2018
Področje: novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017
novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Datum objave: 23. 12. 2017
Rok za prijavo: 31. 1. 2018
Področje: zaposlovanje
sofinanciranje zaposlitev na področju kulture

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018"

Datum objave: 27. 12. 2017
Rok za prijavo: 23.01.2018 do 23:59
Področje: zaposlovanje
čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega...

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Datum objave: 23. 10. 2017
Rok za prijavo: 31. 1. 2018
Področje: kmetijstvo
podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Datum objave: 27. 3. 2017
Rok za prijavo: drugi rok 26. 1. 2018
Področje: Energetika
dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Datum objave: 30. 8. 2017
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017
Področje: dodeljevanje posojil
dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter...

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 2016/2017

Datum objave: 29. 1. 2018
Rok za prijavo: 16. 2. 2018 do 23:59
Področje: Usposabljanje
izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente...

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 - za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslov

Datum objave: 6. 2. 2018
Rok za prijavo: 19. 2. 2018 do 17:00
Področje: podporne storitve za podjetnike
financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 27. 12. 2017
Rok za prijavo: 15. 3. 2018
Področje: Ribiška pristanišča
naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zaveti

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Datum objave: 18. 1. 2018
Rok za prijavo: 28. 2. 2018
Področje: gozdna infrastruktura
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Javni razpis "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)"

Datum objave: 5. 1. 2018
Rok za prijavo: 2. 3. 2018 do 12:00
Področje: raziskovalni-razvojni projekti
namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter...

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Datum objave: 6. 2. 2018
Rok za prijavo: 15. 3. 2018
Področje: podporne storitve za subjekte inovativnega okolja
financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj...

Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018

Datum objave: 13. 2. 2018
Rok za prijavo: 28. 3. 2018 ob 15.00
Področje: Strateški projekti
nanotehnologija, kreativna industrija, SECAP, mobilnost in intermodalnost, odličnost v turizmu, PSV, manjšine in večkulturnost, Natura 2000 in zelena infrastruktura, civilna zaščita

Javni razpis "Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022"

Datum objave: 29. 1. 2018
Rok za prijavo: 9. 3. 2018 do 12:00
Področje: Usposabljanje
omogočiti zaposlenim na področju športa pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih znanj in kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi sprememb tehnologije, športne opreme in orodij,...

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018)

Datum objave: 27. 10. 2017
Rok za prijavo: 14. 3. 2018
Področje: Podjetništvo
izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process...

2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Datum objave: 28. 11. 2017
Rok za prijavo: 9. 3. 2018
Področje: kmetijstvo in gozdarstvo
podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

Datum objave: 24. 11. 2017
Rok za prijavo: 2. rok: 15. 5. 2018
Področje: mednarodni sejmi v tujini
Uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov

Datum objave: 27. 12. 2017
Rok za prijavo: 16. 4. 2018
Področje: trženje gozdarskih proizvodov
naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Datum objave: 18. 1. 2018
Rok za prijavo: 02. 4.2018 do 23:59
Področje: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Datum objave: 29. 1. 2018
Rok za prijavo: 9. 4. 2018 do 12:00
Področje: gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh...

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Datum objave: 27. 12. 2017
Rok za prijavo: od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018
Področje: Izobraževanje
Spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«

Datum objave: 9. 3. 2018
Rok za prijavo: 9. 5. 2018
Področje: nastop na tujih trgih
Spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018

Datum objave: 28. 3 2018
Rok za prijavo: 20. 4. 2018 do 23:55
Področje: Inovativno podjetništvo
Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253)

Datum objave: 30. 3. 2018
Rok za prijavo: 30. 4. 2018
Področje: Kompetenčni centri
sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali...

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Datum objave: 18. 4. 2018
Rok za prijavo: 14. 5. 2018
Področje: Dolgotrajna oskrba
sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

Datum objave: 3. 7. 2017
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018
Področje: daljinsko ogrevanje
finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE

1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 14. 2. 2018
Rok za prijavo: 25. 5. 2018
Področje: inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti
podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Datum objave: 14. 2. 2018
Rok za prijavo: 25. 5. 2018
Področje: blažitev podnebnih sprememb
Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč, Trajnostno varstvo rastlin, Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu, Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje...

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Datum objave: 12. 3. 2018
Rok za prijavo: 2.rok: 11. 6. 2018
Področje: turizem
Spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Datum objave: 4. 7. 2016
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Področje: Gozdarstvo
Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Datum objave: 10. 7. 2017
Rok za prijavo: 30. 6. 2019
Področje: Izobraževanje
sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017)

Datum objave: 23. 12.2017
Rok za prijavo: 2. morebitni rok: 20. 6. 2018
Področje: trajnostna mobilnost
sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju...

2. razpis programa Interreg ADRION; prednostna os 2 - turizem in okolje

Datum objave: 26.3.2018
Rok za prijavo: 26.6.2018
Področje: turizem in okolje

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019

Datum objave: 21. 5. 2018
Rok za prijavo: 29.06.2018 do 12:00
Področje: zaposlovanje mladih
sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 leta starosti

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2018

Datum objave: 23. 5. 2018
Rok za prijavo: 22. 6. 2018
Področje: trajnostna mobilnost
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij

Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022

Datum objave: 9. 6. 2018
Rok za prijavo: 28. 6. 2018 do 11:00
Področje: Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2020
Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem ucne pomoci za udelezence izobrazevanja odraslih, ki so v casu izvajanja...

Javni razpis »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«

Datum objave: 8. 6. 2018
Rok za prijavo: 28. 6. 2018 do 14:00
Področje: Izobraževanje
Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

Datum objave: 2. 10. 2017
Rok za prijavo: morebitni 3. rok: 5. 7. 2018
Področje: Trajnostna mobilnost
sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju...

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018

Datum objave: 25.05.2018
Rok za prijavo: 11.07.2018 do 23:59
Področje: raziskave in razvoj
spodbude podjetjem pri vključevanju v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na tehnoloških področjih programa

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019

Datum objave: 8. 6. 2018
Rok za prijavo: 9. 7. 2018
Področje: Socialna vključenost
spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti.

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

Datum objave: 9. 6. 2018
Rok za prijavo: 9. 7. 2018
Področje: Podaljševanje delovne aktivnosti
Sofinanciranje projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in...

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017

Datum objave: 19. 6. 2018
Rok za prijavo: 31. 07. 2018 do 23:59
Področje: Usposabljanje
izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente...

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Datum objave: 23. 6. 2017
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018
Področje: Izobraževanje, šolstvo
povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja

2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 26. 4. 2018
Rok za prijavo: 31. 8. 2018
Področje: namakalni sistemi
podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 26. 4. 2018
Rok za prijavo: 31. 8. 2018
Področje: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov
podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Datum objave: 21. 5. 2018
Rok za prijavo: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev (najdlje do 5. 9. 2018)
Področje: neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in...

4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Datum objave: 23. 5. 2018
Rok za prijavo: 12. 9. 2018
Področje: razvoj kmetijskih proizvodov
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja

Datum objave: 26. 6. 2018
Rok za prijavo: 10. 9. 2018 do 12:00
Področje: Poučevanje
Povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni...

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021

Datum objave: 26. 6. 2018
Rok za prijavo: 3. 9. 2018 do 12:00
Področje: Mobilnost slovenski učiteljev
Sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah...

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Datum objave: 26. 6. 2018
Rok za prijavo: 10. 8. 2018
Področje: Turizem
Izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Datum objave: 31. 1. 2018
Rok za prijavo: od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018
Področje: štipendije
štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Datum objave: 9. 6. 2018
Rok za prijavo: 22. 10. 2018
Področje: Lesarstvo
spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje...

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Datum objave: 13. 7. 2018
Rok za prijavo: 5. 10. 2018 do 12:00
Področje: raziskave in razvoj
vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«

Datum objave: 20. 7. 2018
Rok za prijavo: 28. 9. 2018 do 12. ure
Področje: širokopasovna omrežja
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij na območjih belih lis

4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Datum objave: 31. 7. 2018
Rok za prijavo: 19. 10. 2018
Področje: Lokalne akcijske skupine
Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin.

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

Datum objave: 10. 8. 2018
Rok za prijavo: 28. 9. 2018 do 13. ure
Področje: tržne raziskave, mednarodni forumi in certifikati
Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Datum objave: 13. 8. 2018
Rok za prijavo: 17. 9. 2018
Področje: NVO - enake možnosti in diskriminacije
Sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji. Ključni cilj javnega razpisa je izboljšati...

Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja

Datum objave: 16. 8. 2018
Rok za prijavo: 17. 9. 2018 do 23:59
Področje: Usposabljanje
Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.

Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«

Datum objave: 7. 9. 2018
Rok za prijavo: 8. 10. 2018 do 13:00
Področje: zdravje pri delu
dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah

Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade (JR KCM)

Datum objave: 24. 8. 2018
Rok za prijavo: 5. 10. 2018 do 12:00
Področje: karierni centri
sofinanciranje kariernih centrov za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

Datum objave: 17. 9. 2018
Rok za prijavo: 4. 10. 2018 do 12:00
Področje: Usposabljanje
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in...

Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023

Datum objave: 8. 10. 2018
Rok za prijavo: 26. 10. 2018 do 23:59
Področje: Digitalizacija
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s...

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Datum objave: 1. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 11. 2018
Področje: Certificiranje družbeno odgovornih podjetij
V okviru javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno...

»Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018)«

Datum objave: 27. 2. 2018
Rok za prijavo: skrajni rok: 12. 11. 2018
Področje: energetska prenova stavb
celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018
Področje: Usposabljanje
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Datum objave: 14. 8. 2018
Rok za prijavo: 20. 11. 2018
Področje: pilotni/demonstracijski piloti
Sofinanciranje izvajanja PD projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani...

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Datum objave: 20.12.2015
Rok za prijavo: 4. rok - 28. 11. 2018
Področje: razvoj čezmejnega območja
krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega...

4. razpis programa Interreg Območje Alp

Datum objave: 19. 9. 2018
Rok za prijavo: 12. 12. 2018
Področje: podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018

Datum objave: 30. 10. 2018
Rok za prijavo: 20. 12. 2018
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018

Datum objave: 29. 11. 2018
Rok za prijavo: 21.12.2018 do 23:59
Področje: sheme kakovosti v letu 2018
Podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo...

Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: tretji razpis za modularne projekte

Datum objave: 30.10.2018
Rok za prijavo: 31.1.2019
Področje: podpora inovativnosti, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje

Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Datum objave: 30. 10. 2018
Rok za prijavo: 31. 1. 2019
Področje: Kmetijstvo
Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnost.

Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«

Datum objave: 13. 12. 2018
Rok za prijavo: 14. 1. 2019
Področje: Razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih
Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«

Datum objave: 27.12.2018
Rok za prijavo: 22.01.2019 do 11:00
Področje: Vzgoja in izobraževanje
zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov do 29 let

Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Datum objave: 3. 1. 2019
Rok za prijavo: 7. 2. 2019
Področje: Zaposlovanje
spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Datum objave: 17. 12. 2018
Rok za prijavo: 20. 2. 2019 do 23:59
Področje: spodbude za MSP v lesarstvu
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

Datum objave: 21. 12. 2018
Rok za prijavo: 22. 2. 2019
Področje: Povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva
sofinanciranje največ dveh »MREŽ CENTROV RAZISKOVALNIH UMETNOSTI IN KULTURE«

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis

Datum objave: 28.1.2019
Rok za prijavo: 8.3.2019

Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte

Datum objave: 22. 1. 2019
Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 12:00:59 (CET)
Da je projekt upravičen do finaciranja, je treba uporabiti k rezultatom usmerjen pristop, ki mora biti skladen z intervencijsko logiko programa in mora izpolnjevati pogoje za doseganje kazalnikov...

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

Datum objave: 15.02.2019
Rok za prijavo: 15.03.2019
Področje: kultura
Sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

Datum objave: 12. 12. 2016
Rok za prijavo: četrto odpiranje: 15. 5. 2019
Področje: MSP
Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020...

2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 12. 4. 2019 do 23:59
Področje: dobavne verige in lokalni trgi
Podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

2. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 12. 4. 2019 do 23:59
Področje: Kmetijske dejavnosti
Podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani,...

2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 19. 4. 2019 do 23:59
Področje: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 19. 4. 2019 do 23:59
Področje: Podnebne spremembe
Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 24. 4. 2019 do 23:59
Področje: Naložbe v kmetijska gospodarstva
Podpora v individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 23. 4. 2019 do 23:59
Področje: Predelava les
Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor.

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Datum objave: 01.03.2019
Rok za prijavo: 15.04.2019
Področje: kreativne kulturne industrije
razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom

P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Datum objave: 11. 3. 2019
Rok za prijavo: 19. 4. 2019
Področje: Podjetništvo
Razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom...

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Datum objave: 22. 3. 2019
Rok za prijavo: 24. 04. 2019
Področje: usposabljanje in izobraževanje
sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih...

Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021

Datum objave: 22. 4. 2019
Rok za prijavo: 24. 5. 2019
Področje: Karierne perspektive
Sofinaciranje zaposlitev s področja kulture.

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Datum objave: 9. 5. 2016
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Področje: Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak.
Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10....

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020

Datum objave: 26. 6. 2018
Rok za prijavo: 28. 6. 2019
Področje: Mobilnost študentov
Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično...

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Datum objave: 24. 1. 2019
Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12. ure
Področje: razvoj čezmejnega območja
razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva...

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Datum objave: 27. 5. 2019
Rok za prijavo: 27. 6. 2019 do 12:00
Področje: karierni centri
Zagotavljanje večje dostopnosti do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino.

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Datum objave: 19. 5. 2019
Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 15:00
Področje: Socialna aktivacija
sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za horizontalne projekte

Datum objave: 9.5.2019
Rok za prijavo: 27.6.2019
Kapitalizacija

Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE

Datum objave: 4.3.2019
Rok za prijavo: 5.7.2019
Kapitalizacija

1. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Akvakultura
Podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture.

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Predelava ribiških proizvodov
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

4. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Okoljska akvakultura
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

4. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Produktivne naložbe v klasično akvakulturo.
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 1. 7. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Ribištvo
Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev

Drugi javni razpis za "ukrep inovacije v akvakulturi"

Datum objave: 31. 7. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Akvakultura
Spodbujanje inovacij v akvakulturi.

Drugi javni razpis za "ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura"

Datum objave: 29. 7. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Ekološka akvakultura
Izvajanje projektov, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.

5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Datum objave: 12. 2. 2019
Rok za prijavo: 30. 7. 2019
Področje: Razvoj kmetijskih proizvodov
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Datum objave: 13. 2. 2019
Rok za prijavo: 30. 7. 2019
Področje: Kmetijsko gospodarstvo
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022

Datum objave: 8. 6. 2019
Rok za prijavo: 15. 7. 2019
Področje: razvoj kadrov
Sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022

Javni razpis za Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Datum objave: 14. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 7. 2019
Področje: socialna vključenost
storitve in programi za starejše

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2«

Datum objave: 4. 8. 2017
Rok za prijavo: 3. rok: 12.9. 2019
Področje: raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti
spodbujanje naložb podjetij v RRI

3. razpis programa Interreg ADRION za PO 1 in PO 3

Rok za prijavo: PO1; 12.9.2019 in PO3; 13.9.2019
Področje: Pametna in povezana regija
PO1 - Pametna regija: Modra rast preko strategije pametne specializacije S3 in Socialne inovacije ter PO3 - Povezana regija: Pomorski in Urbani transport

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Datum objave: 25. 6. 2019
Rok za prijavo: 16. 9. 2019 do 12:00
Področje: Gostovanja tujih strokovnjakov
Izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov...

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Datum objave: 26. 6. 2019
Rok za prijavo: od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019
Področje: Štipendije
Dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)

Datum objave: 2. 8. 2019
Rok za prijavo: 23. 9. 2019
Področje: podjetništvo
podpora za zagon, rast in razvoj podjetij

Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

Datum objave: 8. 7. 2019
Rok za prijavo: 5. 10. 2019
Področje: Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih
Vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri...

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

Datum objave: 26. 6. 2019
Rok za prijavo: 24. 9. 2019 do 23.59
Področje: Gozdna infrastruktura
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Datum objave: 3. 7. 2017
Rok za prijavo: 3. rok: 18. 11. 2019 do 23.59
Področje: raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti
spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov...

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021

Datum objave: 4. 5. 2019
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 18. 11. 2019
Področje: Energetika
Celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Datum objave: 26. 7. 2019
Rok za prijavo: od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019
Področje: aktivno in zdravo staranje
spodbuda podjetjem k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti

Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020

Datum objave: 28. 8. 2019
Rok za prijavo: 15. 11. 2019 do 23.59
Področje: namakalni sistemi
Krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

Datum objave: 6.9.2019
Rok za prijavo: 24.10.2019
Področje: Procesne izboljšave
Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0

Javni razpis za sofinanciranje projekta Komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

Datum objave: 11. 10. 2019
Rok za prijavo: 11. 11. 2019 do 23.59
Področje: medgeneracijsko sodelovanje
Sofinanciranje enega (1) projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z...

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Datum objave: 21. 10. 2019
Rok za prijavo: 18. 11. 2019 do 23.59
Področje: Turizem
Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah...

Javni razpis za podukrepo 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 29. 11. 2019 do 20. 12. 2019
Področje: sheme kakovosti
Podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo...

Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost

Datum objave: 22. 10. 2019
Rok za prijavo: 27. 11. 2019 do 23.59
Področje: Krepitev kompetenc
Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi...

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

Datum objave: 14. 10. 2019
Rok za prijavo: 29. 11. 2019 do 12.00
Področje: Socialno vključevanje invalidov
Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in...

Javno povabilo Zaposlimo mlade

Datum objave: 26. 6. 2019
Rok za prijavo: 29.12.2019 do 14.45 oziroma do porabe sredstev
Področje: Zaposlovanje
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje (izbralo jih je ministrstvo...

Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje

Datum objave: 26. 6. 2019
Rok za prijavo: 27.12.2019 do 12:00 oziroma do porabe sredstev
Področje: Usposabljanje
Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2019

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Področje: usposabljanje
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Področje: Usposabljanje na delovnem mestu
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

Datum objave: 7. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 12. 2019
Področje: Mentorstvo
Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav v proces uspešnega razvoja prejemnikov...

2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019

Datum objave: 24. 9. 2019
Rok za prijavo: 20. 12. 2019 do 24.00
Področje: Kmetijski in gozdarski sektor
podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Datum objave: 22. 10. 2019
Rok za prijavo: 6. 12. 2019 do 23.59
Področje: mladi kmeti
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 23. 12. 2019 do 12.00
Področje: Programi za starejše
Sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev...

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Datum objave: 12. 8. 2019
Rok za prijavo: 16. 12. 2019 do 12.00
Področje: dodeljevanje spodbud
sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali...

Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020

Datum objave: 5. 12. 2017
Rok za prijavo: 22. 11. 2019: tretje odpiranje
Področje: Izobraževanje
spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom...

Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«

Datum objave: 3. 12. 2019
Rok za prijavo: 22. 1. 2020 do 23.59
Področje: Razvoj slovenščine
Povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo (»uporabnikom prijazni«), ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi...

Javni razpis "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020"

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 14. 1. 2020 do 11.00
Področje: Zaposlovanje
Zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev, ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja...

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: 31. 3. 2020 do 11.00
Področje: zaposlovanje
Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.

2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 16. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Področje: razvoj majhnih kmetij
Podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa...

3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 28. 2. 2020 do 23.59
Področje: podnebne spremembe
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 28. 2. 2020 do 23.59
Področje: Pilotni projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva
Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP), ki se nanašajo izključno...

Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

Datum objave: 20. 1. 2020
Rok za prijavo: 16. 3. 2020 do 23.59
Področje: Področje kulture
Vključitev ciljne skupine brezposelnih in neaktivnih v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture.

Javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji«

Datum objave: 31. 1. 2020
Rok za prijavo: 14. 2. 2020 do 15.00
Področje: socialna vključenost
sofinanciranje pilotnih projektov, ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Datum objave: 16. 2. 2020
Rok za prijavo: 16. 03.2020
Področje: Podjetništvo
Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju...

6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Datum objave: 25. 2. 2020
Rok za prijavo: 18. 3. 2020 do 23.59
Področje: Kmetijstvo
Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti

Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih"

Datum objave: 5. 4. 2017
Rok za prijavo: 31. 3. 2020 do 14.45
Področje: Zaposlovanje
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev.

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019

Datum objave: 17. 8. 2017
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2020 do 14.45
Področje: Zaposlovanje
Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa.

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Datum objave: 29. 3. 2019
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Področje: Odprava škode in obnova gozda
Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Datum objave: 12. 7. 2019
Rok za prijavo: 6. 4. 2020
Področje: lesarstvo
spodbujanje uvajanja in povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv

5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Datum objave: 16. 12. 2019
Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020 do 23.59
Področje: LAS
Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji...

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Datum objave: 24. 2. 2020
Rok za prijavo: 20. 4. 2020
Področje: Podjetništvo
Razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom...

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok za prijavo: 15. 5. 2020
Področje: Promocija projekta Slovenskega podjetniškega sklada na dogodkih
Izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

Datum objave: 2. 3. 2020
Rok za prijavo: 5. 5. 2020 do 14.00
Področje: Širokopasovna omrežja
Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični...

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok za prijavo: 29. 5. 2020 do 23.59
Področje: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem
Podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Datum objave: 16. 12. 2019
Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do 29. 4. 2020 do 23.59
Področje: Blažitev podnebnih sprememb
Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021

Datum objave: 16. 2. 2020
Rok za prijavo: 9. 6. 2020
Področje: kreativne industrije
Nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih...

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Datum objave: 22. 6. 2020
Rok za prijavo: 10. 7. 2020 do 12.00
Področje: Usposabljanje
Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega...

Vavčer za prototipiranje

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Zagotovitev možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Vavčer za certifikate kakovosti

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega...

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Vavčer za digitalni marketing

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.

Vavčer za kibernetsko varnost

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo...

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

Datum objave: 21. 11. 2019
Rok za prijavo: 1. 3. 2023
Področje: Vavčer
Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti)...

Vavčer za prenos lastništva

Datum objave: 11. 12. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Vavčerji
Spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova...

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Datum objave: 21. 10. 2019
Rok za prijavo: 1. 9. 2022
Področje: Digitalna transformacija
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava...

Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)"

Datum objave: 21. 11. 2019
Rok za prijavo: 1. 4. 2021 in 1. 4. 2022
Področje: poziv za ocenjevalce
Za ocenjevanje vlog podjetij v letu 2019 bodo upoštevane samo vloge strokovnjakov, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@podjetniskisklad.si, najpozneje do 25. 11. 2019, oziroma...

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za usposabljanje ali izobraževanje v tujini

Datum objave: 8. 6. 2020
Rok za prijavo: 7. 7. 2020 do 23.59
Področje: Štipendije
Financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini - v državah članicah EU, razen v Republiki Sloveniji - za specializirane poklice v kulturi.

Javno povabilo Aktivni do upokojitve

Datum objave: 20. 6. 2018
Rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Področje: Zaposlovanje
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti...

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 - 6. rok usmerjen za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov

Datum objave: 29. 4. 2020
Rok za prijavo: 30. 6. 2020 do 12. ure
Področje: Projekti s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov
Javni razpis je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na...

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Datum objave: 28. 1. 2020
Rok za prijavo: 9. 7. 2020 do 23.59
Področje: širokopasovna omrežja
gradnja širokopasovna omrežja

3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok za prijavo: 22. 6. 2020 do 24.00
Področje: Odprava škode in obnovo gozda
Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma,...

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Datum objave: 22. 6. 2020
Rok za prijavo: 20. 7. 2020 do 15.00
Področje: COVID-19
Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Datum objave: 29. 3. 2019
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Področje: Ureditev gozdnih vlak
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022

Datum objave: 27. 9. 2019
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020
Področje: energija
Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE.

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

Rok za prijavo: 2. 9. 2020
Področje: Izobraževanje in usposabljanje
Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih...

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021"

Datum objave: 12. 6. 2020
Rok za prijavo: 25. 8. 2020 do 12.00
Področje: zaposlovanje
zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev začetnikov

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Datum objave: 24. 7. 2020
Rok za prijavo: 31. 8. 2020 do 23.00
Področje: krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev
sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Datum objave: 31. 3. 2019
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Področje: Energija
Dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo...

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 (292. javni razpis)

Datum objave: 30. 1. 2020
Rok za prijavo: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020
Področje: štipendije
štipendije za deficitarne poklice

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Datum objave: 28. 7. 2020
Rok za prijavo: 15. 9. 2020
Področje: Podjetništvo
Sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Datum objave: 29. 7. 2020
Rok za prijavo: 17. 9. 2020 do 23.59
Področje: Sečnja in spravilo lesa
Nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti...

Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020

Datum objave: 28.8.2020
Rok za prijavo: 28. 9. 2020
Področje: Razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših
Izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Datum objave: 3. 9. 2020
Rok za prijavo: 30. 9. 2020 do 23.59
Področje: Predelava lesa
Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev

12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 15. 10. 2020 do 23.59
Področje: Obnova hmeljišč
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 12. 10. 2020 do 23.59
Področje: Gozdna infrastruktura
Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter priprava gozdnih vlak

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Datum objave: 7. 9. 2020
Rok za prijavo: 5. 10. 2020 do 23.59
Področje: Podjetništvo
Podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 21. 10. 2020 do 23:59
Področje: Razvoj nekmetijskih dejavnosti
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Datum objave: 29. 7. 2020
Rok za prijavo: 21. 10. 2020 do 23.59
Področje: Kmetijsko gospodarstvo
Naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok za prijavo: skrajni rok: 16. 11. 2020
Področje: Energetska prenova
Namen sofinanciranja so naložbe celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Datum objave: 3.9.2020
Rok za prijavo: 4. 11. 2020 do 23.59
Področje: Kmetijsko gospodarstvo
Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja

Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 13. 7. 2020
Rok za prijavo: 31.10. 2020
Področje: COVID-19 nakup zaščitne opreme
Zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 18. 11. 2020 do 23.59
Področje: Kmetijstvo
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok za prijavo: 3. rok (skrajni rok): 16. 11. 2020 do 15.00 ure
Področje: Infrastruktura za starejše
Sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let

3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Datum objave: 30. 10. 2020
Rok za prijavo: 22. 12. 2020 do 23.59
Področje: Kmetijski in gozdarski sektor
Podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Javni razpis Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

Datum objave: 2. 10. 2020
Rok za prijavo: 1. 12. 2020
Področje: RRI
Pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet, povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Datum objave: 16. 11. 2020
Rok za prijavo: 26. 11. 2020 do 18.00
Področje: podjetništvo v gostinstvu in turizmu
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Datum objave: 29. 7. 2020
Rok za prijavo: 15. 12. 2020 do 23.59
Področje: Kmetijski proizvodi
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Datum objave: 30. 11. 2020
Rok za prijavo: 30. 12. 2020 do 23.59
Področje: Sheme kakovosti
Podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno...

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Datum objave: 21. 11. 2019
Rok za prijavo: 31. 12.2020
Področje: semenski kapital
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Datum objave: 14. 8. 2020
Rok za prijavo: 15. 1. 2021
Področje: Digitalna transformacija
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Datum objave: 25. 1. 2021
Rok za prijavo: 10. 2. 2021
Področje: Rehabilitacija
Zagotavljanje rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih,...

17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Datum objave: 30. 11. 2020
Rok za prijavo: 27. 1. 2021 do 23.59
Področje: Kmetijsko gospodarstvo
Naložbe kmetijskih gospodarstev

16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Datum objave: 30. 11. 2020
Rok za prijavo: 27. 1. 2021 do 23.59
Področje: Kmetijsko gospodarstvo
Naložbe kmetijskih gospodarstev

Vavčer za digitalni marketing

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Podjetništvo
Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Datum objave: 16. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega...

COVID Mikrokrediti 2020,2021

Datum objave: 20. 10. 2020
Rok za prijavo: 7. 12. 2021
Področje: Mikrokrediti
neposredno zagotavljanje ugodnih virFinanciranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Gozdarstvo
Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Datum objave: 9. 12. 2019
Rok za prijavo: 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Področje: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma
Sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.

Vavčer za kibernetsko varnost

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

COVID Mikrokrediti

Datum objave: 29. 3. 2021
Rok za prijavo: 6. 4. 2021
Področje: Podjetništvo
Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, lociranim na Zahodni kohezijski regiji, ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev...

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva

Datum objave: 8.3.2021
Rok za prijavo: 2. 4. 2021 do 15.00
Področje: Nakup mobilnih enot
sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Datum objave: 15. 2. 2021
Rok za prijavo: 20. 04.2021
Področje: Podjetništvo
Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

Datum objave: 16. 4. 2021
Rok za prijavo: Do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure
Področje: Kompetence zaposlenih
Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za prijavo: 22.04.2021
Področje: Podjetništvo
Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za...

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Klasična akvakultura
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: okoljska akvakultura
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Inovacije v akvakulturi
Spodbujanje inovacij v akvakulturi

2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Ekološka akvakultura
Izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

Datum objave: 23. 12. 2020
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture
Podpora za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

Datum objave: 15. 2. 2021
Rok za prijavo: 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure, 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure
Področje: Pametna mesta in skupnosti
Priprava demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 12.3.2021
Rok za prijavo: Od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.
Področje: Razvoj, posodabljanje ali prilagoditev kmetijstva in gozdarstva.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Datum objave: 19. 4. 2021
Rok za prijavo: 13. 5. 2021 do 23.59
Področje: Planinska športna in rekreacijska infrastruktura
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih,...

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«

Datum objave: 22. 3. 2021
Rok za prijavo: 27. 5. 2021 do 12.00
Področje: Širokopasovna omrežja
Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«.

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Datum objave: 10. 5. 2021
Rok za prijavo: 10. 06.2021
Področje: Brezobrestni krediti
Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za...

Vavčer za certifikate kakovosti

Datum objave: 16. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Vavčer za prototipiranje

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Datum objave: 5. 2. 2021
Rok za prijavo: 15. 6. 2021 do 23.59
Področje: Mladi kmetje
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023

Datum objave: 28. 4. 2021
Rok za prijavo: 7. 6. 2021 do 23.59
Področje: Kultura
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti,...

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo...

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

Datum objave: 31.5.2021
Rok za prijavo: 13. 7. 2021 do 15.00
Področje: Starejši
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa...

Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021

Datum objave: 14. 6. 2021
Rok za prijavo: 23. 7. 2021 do 23.59
Področje: Zaposljivost, krepitev usposobljenosti in podpora socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni...

1. javni razpis Zdravje in varnost

Datum objave: 11. 9. 2020
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Področje: Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike
Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega...

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Datum objave: 27. 5. 2020
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 30.6.2021.
Področje: Zaposlovanje mladih
Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi. Subvencijo lahko prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen...

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

Datum objave: 3. 5. 2021
Rok za prijavo: 18. 8. 2021
Področje: Krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami
Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih...

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"

Datum objave: 26. 7. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2021
Področje: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023
Predmet povabila je izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023.

Javni razpis za sofinanciranje programa “React-EU – IKT za VIZ”

Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za prijavo: 12. 7. 2021 do 24:00.
Področje: Online poučevanje
Namen programa in tega javnega rapisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno...

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za prijavo: 30. 8. 2021 do 15.00
Področje: Infrastruktura za vzpostavitev stanovanjskih skupin
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno...

Vavčer za patente, modele, znamke

Datum objave: 16. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave: 16. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave: 16. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Vavčer za prenos lastništva

Datum objave: 17. 2. 2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Področje: Vavčerji
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej...

Vavčer za digitalni marketing

Datum objave: 30.8.2021
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Digitalni marketing
Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Datum objave: 17. 7. 2020
Rok za prijavo: 15. 9. 2021
Področje: Lesarstvo
sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti...

P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Datum objave: 22. 6. 2021
Rok za prijavo: 1.9.2021 do 14:00
Področje: Digitalna transformacija
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih...

Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture"

Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za prijavo: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Področje: Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

Datum objave: 12. 8. 2021
Rok za prijavo: 22. 10. 2021 do 12.00
Področje: Digitalizacija občin
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve...

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo,vključno z njeno vzpostavitvijo,izboljšanjem in razširitvijo,pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za prijavo: 23. 9. 2021 do 14.00
Področje: Elektronske komunikacijske storitve
Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh...

Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za prijavo: Do vključno 31.03.2021 (1. odpiranje) in do vključno 01.10.2021 (2. odpiranje).
Področje: Podjetništvo
Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za prijavo: od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021
Področje: Štipendije
Dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Datum objave: 14. 5. 2021
Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure
Področje: Podnebne spremembe in prilagajanje nanje
K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega...

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Datum objave: 14. 5. 2021
Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure
Področje: Izobraževanje
K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za...

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

Datum objave: 15.3.2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.09.2021.
Področje: Izraba vetrne energije
Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči,...

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«

Datum objave: 13. 9. 2021
Rok za prijavo: 4. 10. 2021 do 12. ure
Področje: Usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.
Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni...

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«

Datum objave: 13. 8. 2021
Rok za prijavo: 14. 10. 2021 do 12.00
Področje: Širokopasovna omrežja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v občinah v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in...

P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 10. 5. 2021
Rok za prijavo: 20. 10.2021
Področje: Bančni krediti
Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala...

18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Datum objave: 2. 8. 2021
Rok za prijavo: 20. 10. 2021 do 13.59
Področje: Naložbe v kmetijska gospodarstva
Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.

19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Datum objave: 2. 8. 2021
Rok za prijavo: 20. 10. 2021 do 13.59
Področje: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev
Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Datum objave: 30.8.2021
Rok za prijavo: 18. 10. 2021 do 15. ure
Področje: Socialna aktivacija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 7 projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi...

P7-4 2021 COVID mikrokrediti

Datum objave: 18. 10. 2021
Rok za prijavo: 21. 10.2021
Področje: Mikrokrediti
Namen produkta P7- 4 2021 COVID Mikrokrediti je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim na VZHODNI REGIJI ter zagotoviti hitro in ugodno...

REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Datum objave: 11. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03. 2023
Področje: Širitev na tuje trge.
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega...

4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 12. 11. 2021 do 15.00
Področje: Agromelioracije na komasacijskih območjih.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Datum objave: 18. 10. 2021
Rok za prijavo: 05. 11.2021
Področje: Krediti
Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani...

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Datum objave: 4. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Digitalna strategija.
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.

Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023

Datum objave: 2. 11. 2021
Rok za prijavo: 18. 11. 2021 do 12.00
Področje: Praktično usposabljanje z delom
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično...

JAVNI RAZPIS za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Datum objave: 25. 10. 2021
Rok za prijavo: 30. 11. 2021 do 23.59
Področje: Čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je vzpostavitev petih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Datum objave: 8. 11. 2021
Rok za prijavo: 6. 12. 2021 do 23.59
Področje: Podporno okolje
Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje,...

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 8. 11. 2021
Rok za prijavo: 6. 12. 2021
Področje: Prevodi slovenskih avtorjev v tuje jezike
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter...

Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Datum objave: 10. 9. 2021
Rok za prijavo: Do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.
Področje: Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij
Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne...

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 4. 10. 2021
Rok za prijavo: 10. 12. 2021 do 14.00
Področje: Namakalni sistemi
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 11. 10. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021 do 14.00 ure.
Področje: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Datum objave: 13. 9. 2021
Rok za prijavo: Do vključno 17. decembra 2021 do 13:59 ure.
Področje: Nekmetijske dejavnosti
Namen podpore je vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev...

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021

Datum objave: 8. 11. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do vključno 20. decembra 2021, do 14:00 ure.
Področje: Sheme kakovosti
Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve...

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: 21. 12. 2021 do 14.00
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«

Datum objave: 22. 11. 2021
Rok za prijavo: 20. 12. 2021 do 23.59
Področje: Kreativna kulturna industrija
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih...

Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za prijavo: Odprt do 31. 12.2021.
Področje: Podjetništvo
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za prijavo: Najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure
Področje: Gostinstvo in turizem
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi...

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Rok za prijavo: 31. december 2021
Področje: Nepovratne finančne spodbude
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve,...

21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

Datum objave: 25. 10. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021 do 14:00 ure.
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju pridelave ekoloških proizvodov iz 2. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe. Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti...

20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Datum objave: 25. 10. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021 do 14:00 ure.
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev. Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij v tujini

Datum objave: 29. 11. 2021
Rok za prijavo: 27. 12. 2021 do 23.59
Področje: Štipendije za specializirane poklice
V okviru javnega razpisa se zagotavlja sredstva za pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo...

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Datum objave: 1. 7. 2019
Rok za prijavo: 5. rok: 23. 4. 2021
Področje: Poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov
Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno...

Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Rok za prijavo: 31. december 2021
Področje: Nepovratne finančne spodbude
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve,...

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Datum objave: 11. 10. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2021 do vključno 10. januarja 2022 do 13.59 ure.
Področje: Sečnja in spravilo lesa
Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in...

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Datum objave: 25. 10. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).Cilj podukrepa je...

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

Datum objave: 25. 10. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju...

Javni natečaj za izbor CGP za operacijo: "Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.˝

Datum objave: 8. 11. 2021
Rok za prijavo: 10.1.2022
Področje: Mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu
Cilj projekta je izboljšati ugled in prepoznavnost knjižne ustvarjalnosti, prepoznavnost slovenske kreativnosti in gospodarstva, turizma v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Datum objave: 18. 10. 2021
Rok za prijavo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022 do 13:59. ure.
Področje: Predelava lesa
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021

Datum objave: 2. 11. 2021
Rok za prijavo: 24. 1. 2022 do 13.59
Področje: Gozdna infrastruktura
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za prijavo: 25.03.2022
Področje: Krediti
Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Datum objave: 30. 11. 2020
Rok za prijavo: 31. 12. 2027 do 23.59
Področje: Odprava škode in obnova gozda
Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Področje: Digitalni marketing.
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od...

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Datum objave: 22. 11. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Področje: Razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Datum objave: 22. 11. 2021
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Področje: Aktivnosti na kmetiji.
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja...

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Datum objave: 29. 11. 2021
Rok za prijavo: 14. 2. 2022 do 15.00
Področje: Lokalne akcijske skupine (LAS)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje...

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: 14. 2. 2022
Področje: Prevodi knjižnih del.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter...

Javni razpis za izvajanje projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-101/2021

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: 18. 2. 2022, najkasneje do 12. ure.
Področje: Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito.
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici, osnovno konverzacijo...

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Datum objave: 4. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Kibernetska varnost.
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od proadaje.

REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov

Datum objave: 18. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03. 2023
Področje: Vavčerji
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije...

Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis

Datum objave: 15.11.2021
Rok za prijavo: 23.2.2022
Področje: Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, kompetence za RIS3 in podjetništvo, energetska učinkovitost, podnebne spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi, trajnostna mobilnost in navezave na TEN-T, celostno upravljanje s sodelovanjem

Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte

Datum objave: 19.11.2021
Rok za prijavo: 28.2.2022
Področje: Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, digitalna družba, energetska učinkovitost, podnebne spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi,

P7 2021 - Mikrokrediti

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za prijavo: 01. 03.2022
Področje: Mikrokrediti
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali...

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: 28. 2. 2022
Področje: Predstavitveni katalogi.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s...

Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2022 do 23.59.
Področje: E-oskrba na domu.
Namen javnega razpisa za izbor operacije »e-oskrba na domu« je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti,...

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za prijavo: 7. 3. 2022
Področje: Turizem
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij: (1) nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v...

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Datum objave: 29. 11. 2021
Rok za prijavo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 20. decembra 2021 do vključno 15. marca 2022, do 14. ure.
Področje: Zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij.

Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo"

Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za prijavo: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Področje: Klasična akvakultura
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih...

Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo "

Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za prijavo: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Področje: Okoljska akvakultura
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov...

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022

Datum objave: 22. 2. 2022
Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog je 6. 4. 2022.
Področje: Praktično usposabljanje oz. izobraževanje z delom
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju...

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.
Področje: Mladi kmetje.
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača...

Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 4. 4. 2022 do 23.59
Področje: Kultura.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje...

P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00
Področje: Začetne investicije na manj razvitih območjih.
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v...

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - subvencije za delodajalce

Datum objave: 10. 12. 2021
Rok za prijavo: 10. 1. 2022
Področje: Subvencije za delodajalce
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti.

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi

Datum objave: 10. 12. 2021
Rok za prijavo: 10. 1. 2022
Področje: Dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi
V okviru tega razpisa je na voljo 18 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in dve prosti mesti za kandidate iz...

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Datum objave: 20. 12. 2021
Rok za prijavo: 13. 4. 2022 do 14.00
Področje: Zaščita živali pred zvermi.
Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih...

Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti

Datum objave: 19.11.2021
Rok za prijavo: 22.4.2022
Področje: Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, digitalna družba, energetska učinkovitost, podnebne spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi,

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: 20. 4. 2022 do 23.59
Področje: Turizem.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 21. 4. 2022 do 23.59
Področje: Sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.
Namen javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi...

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 14. 3. 2022
Rok za prijavo: Razpis bo odprt do 15. aprila 2022.
Področje: Knjižna dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in francoščini.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

Datum objave: 29. 10. 2020
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 5. 2022.
Področje: Energetska prenova stavb
Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin

Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: 6. 5. 2022 (prvi rok) oziroma 19. 5. 2023 (drugi rok)
Področje: Inovativni ekosistemi.
Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo...

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Datum objave: 28. 3. 2022
Rok za prijavo: 28. 4. 2022 do 23.59
Področje: Digitalna preobrazba.
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni...

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Datum objave: 28. 3. 2022
Rok za prijavo: 6. 5. 2022 do 23.58
Področje: Predelava lesa.
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo...

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Datum objave: 11. 4. 2022
Rok za prijavo: Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.
Področje: Podpora gospodarstvu.
Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Datum objave: 3. 6. 2019
Rok za prijavo: 4. rok: 3. 5. 2022
Področje: Trženje blagovnih znamk
Podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov...

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Datum objave: 10. 9. 2018
Rok za prijavo: 4. rok: 1. 10. 2021
Področje: e-poslovanje
Sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih.

Vavčer za digitalni marketing

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Vavčerji.
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od...

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Datum objave: 19. 11. 2018
Rok za prijavo: 11. rok: 16. 5. 2022
Področje: Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega...

Javni razpis - spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Datum objave: 22. 2. 2022
Rok za prijavo: Roka za prijavo: (1) oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022, (2) oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.
Področje: Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti.
Predmet javnega razpisa je, skladno z NOO, sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v...

P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 10. 5. 2022 do 14:00
Področje: Inovativna podjetja.
Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. Namen finančne spodbude P2 je torej...

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022

Datum objave: 19. 4. 2022
Rok za prijavo: 16. 5. 2022 do 23.59
Področje: Dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture.
Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev...

Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Datum objave: 19. 4. 2022
Rok za prijavo: 16.5.2022
Področje: Izobraževanje in zaposlovanje v kulturi.
V letu 2022 bo 67 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 57 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 10 kandidatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov...

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. marca 2022 do vključno 20. maja 2022 do 14.00 ure.
Področje: Namakalni sistemi.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Datum objave: 19. 4. 2022
Rok za prijavo: 31. 5. 2022 do 23.59
Področje: Najemna stanovanja.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj: z gradnjo stanovanj in z odkupom stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov...

Zaposli.me 2020

Datum objave: 27. 5. 2020
Rok za prijavo: 31. 5. 2022
Področje: Zaposlovanje
Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam.

REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
Področje: Namen vavčerja je podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM.
Namen in cilj javnega poziva je podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM ( Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se...

Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala"

Datum objave: 18. 10. 2021
Rok za prijavo: 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00 (CET)
Področje: Sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca
Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na...

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Datum objave: 10. 5. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2022.
Področje: Praktično usposabljanje za brezposelne
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

Datum objave: 17. 6. 2022
Rok za prijavo: 30. 6. 2022 do 15.00
Področje: Sofinanciranje raziskovalnih projektov.
Sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer za European Fellowships z oznako...

REVAV-14-Vavčer za prototipiranje

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
Področje: Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa v fizični ali digitalni obliki.
Namen in cilj javnega poziva je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Javni razpis za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi )

Datum objave: 17. 6. 2022
Rok za prijavo: 11. 7. 2022
Področje: Izobraževanje in zaposlovanje v kulturi.
V letu 2022 bo 67 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 57 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 10 kandidatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov...

Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

Datum objave: 24. 06. 2022
Rok za prijavo: 15. 7. 2022 do 23.59
Področje: Čebelarstvo
Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022.

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022

Datum objave: 24. 06. 2022
Rok za prijavo: 15. 07. 2022
Področje: Čebelarstvo
Namen podpore je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.

Javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Datum objave: 4. 7. 2022
Rok za prijavo: 31. 7. 2022 do 23.59
Področje: Čebelarstvo.
Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za prijavo: 3. 8. 2022 do 14.00
Področje: Predelava in trženje kmetijskih proizvodov.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe ter tretje do šeste alineje drugega odstavka 29....

23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za prijavo: 3. 8. 2022 do 14.00
Področje: Naložbe kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore so individualne naložbe: a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer: (1) ureditev objektov in nakup pripadajoče...

2. javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Datum objave: 8. 7. 2022
Rok za prijavo: Do vključno 1. 8. 2022 do 23.59.
Področje: Čebelarstvo
Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela

Datum objave: 1. 8. 2022
Rok za prijavo: 23. 8. 2022 do 23.59
Področje: Delo.
Predmet javnega razpisa je financiranje enega (1) projekta, v okviru katerega bo pripravljena spletna platforma kot vstopna točka namenjena svetovanju, informiranju in osveščanju ter usposabljanju/izobraževanju...

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Datum objave: 1. 6. 2022
Rok za prijavo: 26. 8. 2022 do 23.59
Področje: Ekonomsko-poslovne cone
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture,...

Javni razpis "Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov"

Datum objave: 22. 7. 2022
Rok za prijavo: 26. 8. 2022 do 11.00
Področje: Izobraževanje, usposabljanje, mladina.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini v letu 2022 (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022)

Datum objave: 22. 7. 2022
Rok za prijavo: 24. 8. 2022
Področje: Predstavitve knjig in avtorjev.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve knjig in avtorjev na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini z namenom okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

Datum objave: 9.3.2021
Rok za prijavo: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 9. 2022.
Področje: Obnovljivi viri energije
Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za prijavo: 5. 9. 2022 do 14.00
Področje: Naložbe kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore so naslednje naložbe: ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev izpustov, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in...

25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

Datum objave: 14. 2. 2022
Rok za prijavo: 6. 9. 2022 do 14.00
Področje: Naložbe v kmetijska gospodarstva.
Predmet podpore so: a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo (ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje...

8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Datum objave: 14. 2. 2022
Rok za prijavo: 7. 9. 2022 do 14.00
Področje: Naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov.
Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz sedme alineje drugega odstavka...

P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 11. 4. 2022
Rok za prijavo: 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2022
Področje: Financiranje malih in srednje velikih podjetij.
Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Datum objave: 5. 8. 2022
Rok za prijavo: Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I: 15. 9. 2022, 16. 1. 2023 , 15. 6. 2023, 15. 11. 2023 in 15. 3. 2024. Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II: 15. 11. 2022, 15. 4. 2023, 15. 9. 2023, 15. 1. 2024 in 15. 4. 2024. Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka Faze A21 in so natančno opredeljeni v pogodbi za Fazo A pri vsakem od prejemnikov.
Področje: Transformacija poslovanja.
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na...

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Datum objave: 19. 4. 2022
Rok za prijavo: 16. 9. 2022 do 13. ure
Področje: Krožno gospodarstvo.
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma...

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Datum objave: 4. 7. 2022
Rok za prijavo: 18. 8. 2022 do 12.00
Področje: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v...

SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Datum objave: 28. 2. 2022
Rok za prijavo: 05.10.2022
Področje: Posojila.
Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: 4. 10. 2022 do 14.00
Področje: Krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.
Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: 5. 10. 2022 do 14.00
Področje: Kmetijski proizvodi.
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Datum objave: 28. 3. 2022
Rok za prijavo: Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023 do 12.00 ure.
Področje: Gospodarski napredek.
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji...

P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 19. 4. 2022
Rok za prijavo: 31.03.2023
Področje: Bančni krediti.
Ugodno financiranje in omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov malim in srednje velikim podjetjem.

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 14. 10. 2022
Področje: Mobilnost.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali...

Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet

Datum objave: 17. 12. 2021
Rok za prijavo: Na voljo je več različnih datumov za prijavo v letu 2022, odvisno od področja prijave. Več tukaj: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12343/razpis-erasmus-za-leto-2022-izobrazevanje-in-usposabljanje-mladina-sport-in-jean-monnet
Področje: Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport.
Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s...

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Datum objave: 20. 05. 2022
Rok za prijavo: Prvi rok za prijavo na razpis je 1. julij 2022 (za izdajo prevoda do 15. marca 2023). Drugi rok za prijavo na razpis je 28. oktober 2022 (za izdajo prevoda med 16. marcem in 30. septembrom 2023).
Področje: Prevodi
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih. Založniki iz držav EU (vendar izven Slovenije) lahko zaprosijo za fiksen znesek...

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 10. 10. 2022
Rok za prijavo: 7. 11. 2022
Področje: Knjižna dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in italijanščini, in sicer katalogov knjižnih del s...

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 11. 10. 2022
Rok za prijavo: 7. 11. 2022
Področje: Prevodi.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke...

VAV16 | Vavčer za certifikate kakovosti/2

Datum objave: 3. 10. 2022
Rok za prijavo: 31.03.2023
Področje: Vavčer za pridobitev certifikatov.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije...

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

Datum objave: 8. 12. 2021
Rok za prijavo: Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Področje: Raziskave in inovacije EU.
Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za...

Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 30. 11. 2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 30. 12. 2022 do 14. ure za deseto odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
Področje: Financiranje inovativnih podjetij.
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Datum objave: 25. 4. 2022
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Kibernetska varnost.
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Datum objave: 11. 10. 2022
Rok za prijavo: 15.11.2022 do 14:00.
Področje: Financiranje.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončna odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni COVID 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Datum objave: 24. 10. 2022
Rok za prijavo: Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.
Področje: Turizem.
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane...

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Datum objave: 8. 11. 2022
Rok za prijavo: 28. 11. 2022
Področje: Podjetništvo.
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega...

Javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij

Datum objave: 11. 10. 2022
Rok za prijavo: 15. 11. 2022 do 12.00
Področje: Raziskovalne organizacije.
Javni razpis je namenjen krepitvi podpornega okolja projektnih pisarn oziroma podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacijah, ki so pomemben del izvajanja aktivnosti, povezanih s prijavami na...

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«

Datum objave: 18. 11. 2022
Rok za prijavo: 5. 12. 2022 do 23.59
Področje: Obravnava za osebe, ki živijo na domu.
Predmet javnega razpisa (JR) je sofinanciranje razvoja nove organizacijske oblike zagotavljanja storitev v institucijah osebam, ki sicer živijo doma, in pri katerih je zaradi posledic poškodb ali...

Kapitalizacijski razpis št. 01/2022

Datum objave: 24. 10. 2022
Rok za prijavo: 20. 12. 2022
Področje: Projektni predlogi.
Objavljen je razpis št. 01/2022 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija za predložitev kapitalizacijskih projektnih predlogov.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2023 (JR SPK 2023)

Datum objave: 09. 12. 2022
Rok za prijavo: 30. 12. 2022
Področje: Podjetništvo
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega...

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Datum objave: 27. 5. 2020
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 30.12.2022.
Področje: Usposabljanje
Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za...

Delovni preizkus 2020–2022

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za prijavo: 31.7.2023
Področje: delovni preizkus
Izvedba lokalnih programov delovnega preizkusa.

Usposabljam.se 2020–2023

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za prijavo: 31.5.2023
Področje: usposabljanje in izobraževanje
Izvedba lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Datum objave: 3. 5. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13.01.2023.
Področje: Električna energija z izrabo sončne energije
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo...

REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
Področje: Namen vavčerja je poziv MSP k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.
Zaščita intelektualne lastnine.

REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
Področje: Spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju družb.
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo...

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022

Datum objave: 11. 10. 2022
Rok za prijavo: 18. 1. 2023 do 17.00
Področje: Promet.
Večina projektov, financiranih v okviru tega razpisa, bo pripomogla k povečanju trajnosti evropskega prometnega omrežja TEN-T, s čimer bo EU na poti k izpolnitvi cilja Evropskega zelenega dogovora...

Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti

Datum objave: 4. 11. 2022
Rok za prijavo: 17. 1. 2023
Področje: Vzgoja in izobraževanje.
Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in...

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023 (JPR-ESS-ŠTIP2023-USP)

Datum objave: 19. 12. 2022
Rok za prijavo: 16. 1. 2023 do 23.59
Področje: Štipendije.
Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31....

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Datum objave: 25. 11. 2022
Rok za prijavo: 03. 02. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03. 2023
Področje: Celostno vrednotenje okoljskih vplivov.
Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA - Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka

5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 11. 11. 2022
Rok za prijavo: 15. 2. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijstvo.
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj...

Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti

Datum objave: 6. 1. 2023
Rok za prijavo: 23. 2. 2023 do 12.00
Področje: Znanost.
Namen javnega razpisa je na ravni države Slovenije vzpodbuditi in podpreti Javne raziskovalne organizacije (JRO), kamor spadajo Javni visokošolski zavodi (JVZ) in Javni raziskovalni zavodi (JRZ) ter...

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 20. 2. 2023
Področje: Predstavitveni katalogi.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer katalogov knjižnih del s področja leposlovja, humanistike...

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (JR9–FRANKFURT-VP–2023)

Datum objave: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 20. 2. 2023
Področje: Prevod.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke...

REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Datum objave: 6. 4. 2022
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Vavčerji.
Uvajanje digitalnega marketinga v socialnih podjetjih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe II

Datum objave: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 2. 3. 2023 do 13. ure
Področje: Informacijsko komunikacijska tehnologija.
Predmet javnega razpisa je nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe za vzpostavitev sodobnih učilnic v skladu s Seznamom...

REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave: 11. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Digitalizacija.
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev

Datum objave: 17. 2. 2023
Rok za prijavo: 15. 3. 2023 do 12.00
Področje: Kmetijstvo.
Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora kmetijskim gospodarstvom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora se zagotovi za sektorje sadja, vrtnin, prašičjega...

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (samo KRVS)

Datum objave: 17.2.2023
Rok za prijavo: 20.3.2023
Področje: Prevodi knjižnih del.
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo 11 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP

Datum objave: 3. 3. 2023
Rok za prijavo: 15. 3. 2023 do 12.00
Področje: Kmetijski proizvodi.
Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora mikro, malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je vpliv ruske invazije na...

Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

Datum objave: 3. 3. 2023
Rok za prijavo: 24.04.2023 do 14:00
Področje: Mikrokrediti.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi...

Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Datum objave: 23. 12. 2022
Rok za prijavo: 7. 4. 2023 do 23.59
Področje: Gradnja objektov.
Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi,...

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Datum objave: 30. 12. 2022
Rok za prijavo: 3. 4. 2023 do 23.59
Področje: Turizem.
Cilji javnega razpisa so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti...

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Datum objave: 30. 12. 2022
Rok za prijavo: 18. 4. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijski proizvodi.
Cilja podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Nepovratna sredstva za ribiče.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 8. 12. 2021
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z...

Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 5. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Namenjen je naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni...

Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Klasična akvakultura.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih...

REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse...

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 27. 1. 2023
Rok za prijavo: 12. 5. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijstvo.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023«

Datum objave: 21. 4. 2023
Rok za prijavo: Razpis bo odprt do vključno 19. 5. 2023 do 16. ure.
Področje: Ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske.
Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2022 ali 2023 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Datum objave: 21. 4. 2023
Rok za prijavo: 15.10.2023
Področje: Hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro in mala podjetja.
Financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva (manjše investicije ali obratna sredstva).

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa

Datum objave: 06. 12. 2022
Rok za prijavo: Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev.
Področje: Raziskave in inovacije
Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije...

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007

Datum objave: 28. 4. 2023
Rok za prijavo: 30. 5. 2023 do 12.00
Področje: Promocija trajnostne mobilnosti
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo...

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Datum objave: 25. 3. 2022
Rok za prijavo: Roki za oddajo vlog so 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.
Področje: Predelava ali obdelava lesa oziroma trajnostna gradnja.
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo...

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

Datum objave: 24. 3. 2023
Rok za prijavo: Prvi rok za predložitev vlog je: javni razpis za prednostno nalogo 1 in prednostno nalogo 3 (SC 6.2): 24. maja 2023, ob 12. uri (CET). Javni razpis za prednostno nalogo 2: 21. junija 2023, ob 12. uri (CET).
Področje: Standardni projekti.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je...

27. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

Datum objave: 21. 4. 2023
Rok za prijavo: 26. 7. 2023 do 14.00
Področje: Nakup kmetijske mehanizacije.
Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo...

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023

Datum objave: 5. 5. 2023
Rok za prijavo: 31. 7. 2023 do 23.59
Področje: Medovite rastline.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje...

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023

Datum objave: 5. 5. 2023
Rok za prijavo: 31. 7. 2023 do 23.59
Področje: Čebelji pridelki.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen...

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

Datum objave: 5. 5. 2023
Rok za prijavo: 31. 7. 2023 do 23.59
Področje: Čebelarska oprema.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 od 1. januarja do 31....

28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Datum objave: 15. 5. 2023
Rok za prijavo: 24. 7. 2023 do 14.00
Področje: Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer nakup...

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Datum objave: 30. 6. 2023
Rok za prijavo: 31. 7. 2023 do 12.00
Področje: Neformalna izobraževanja za odrasle na področju digitalnih kompetenc
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za prebivalce RS (stare 30 let in več) za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov...

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Datum objave: 19. 5. 2023
Rok za prijavo: Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer 1. rok do 16.06.2023, 2. rok do 28.07.2023, 3. rok do 01.09.2023 in 4. rok do 29.09.2023.
Področje: Podjetja.
Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih.

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Datum objave: 13. 9. 2021
Rok za prijavo: 30.09.2023
Področje: Ohranitev delovnih mest in poslovnega subjekta
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje...

REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi...

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Datum objave: 4. 8. 2023 (sprememba JR)
Rok za prijavo: 15. 9. 2023 do 23.59
Področje: Turizem.
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane...

6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 9. 6. 2023
Rok za prijavo: 20. 9. 2023 do 14.00
Področje: Pilotni projekti.
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Datum objave: 26. 9. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (v nadaljevanju: JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023)

Datum objave: 13. 1. 2023
Rok za prijavo: 30. 9. 2023
Področje: Mobilnost.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali...

P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 24. 3. 2023
Rok za prijavo: 15.10.2023
Področje: Financiranje MSP.
Namen razpisa P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

Datum objave: 11. 8. 2023
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Nadomestila v morskem gospodarskem ribolovu in nadomestila v akvakulturi

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Datum objave: 8.9.2023
Rok za prijavo: Rok za prejem vlog je dne 11. 10. 2023 do 24:00.
Področje: Šolstvo - posodobitev računalniškega omrežja.
Namen projekta je posodobitev računalniških omrežij na vzgojno izobraževalnih zavodih v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih.

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023

Datum objave: 7. 4. 2023.
Rok za prijavo: 3. 11. 2023 do 13.59
Področje: Protipožarna infrastruktura.
Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije...

Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Datum objave: 25. 2. 2022
Rok za prijavo: 31. 10. 2023 do 23.59
Področje: Ureditev, dograditev ali razširitev ekonomsko-poslovnih con
Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo.

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 17. 1. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Področje: Energetsko učinkoviti sistemi.
Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 17. 1. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2023 do 10.00
Področje: Investicije v vodovodne sisteme
Zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih...

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Datum objave: 23. 6. 2023
Rok za prijavo: Prvi rok za oddajo vlog je vključno do 30. 9. 2023, drugi rok pa do vključno 30. 11. 2023.
Področje: Celovita energetska prenova starejših večstanovanjskih stavb
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske...

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Krediti
Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR.

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2023
Področje: Krediti
Krediti v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 EUR z dobo kreditiranja od 1 do 10 let.

Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Datum objave: 10. 11. 2023
Rok za prijavo: 31. 1. 2024 do 23.59
Področje: Prožnejše oblike dela.
Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali...

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij (JR NOO DIST EE 2023)

Datum objave: 21. 4. 2023
Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.
Področje: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije
Skladno z NOO je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih TP in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023)

Datum objave: 5. 5. 2023
Rok za prijavo: 19. 3. 2025 do 23.59
Področje: Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih...

Javni razpis za razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih

Datum objave: 8. 3. 2024
Rok za prijavo: 5. 4. 2024 do 12.00
Področje: Duševno zdravje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izobraževanje izobraževalcev (na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva ter nevladnega sektorja), diseminacija programov...

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Datum objave: 16. 9. 2022
Rok za prijavo: SKLOP I: 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 3. rok: 1. 12. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024
Področje: Poslovanje.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024

Datum objave: 19. 1. 2024
Rok za prijavo: 22. 4. 2024 do 13.59
Področje: Preprečevanje škode v gozdovih.
Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije...

Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

Datum objave: 8. 3. 2024
Rok za prijavo: 16. 4. 2024 do 15.00
Področje: Vzgojno-izobraževalni proces.
Namen javnega razpisa je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja.

Vir: https://eu-skladi.si/sl/razpisi/pretekli